Курсова Поняття та види цінних паперів

  • Код товару: 1500126
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з цивільного права Поняття та види цінних паперів на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Зміст

Вступ
1. Загальна характеристика інституту цінних паперів
1.1. Поняття цінних паперів
1.2.Функції цінних паперів
2. Класифікація цінних паперів
2.1.Боргові цінні папери
2.2. Пайові цінні папери
2.3.Товаро розпорядчі цінні папери
2.4. Похідні цінні папери
Висновки
Список використаних джерел


Джерела

1. Цивільний кодекс України. - Х.: ТОВ “Одіссей”. - 2014.
2. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 31, ст.268
3. Кодекс торговельного мореплавства від 23 травня 1995 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, NN 47, 48, 49,  50, 51, 52, ст.349
4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів" від 19 квітня 1992 року № 632
5. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. - М.: Финансы и статистика. - 2012. -с. 352
6. Андрєєва Г.І. Сутність, поняття та визначення похідних цінних паперів // Науковий Вісник. - №1. - с. 123-136
7. Баула О. В. Модель сучасного вітчизняного ринку цінних паперів // Збірник наукових праць. Луцький  національний  технічний  університет.  Випуск  5  (20).  –  Ч.  1.  –  Редкол.:  відп.  Ред.  Д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2008. – 367 с.
8. Боброва Д.В. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. /  Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2010. - 864 с.
9. Борисова В.І. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І.  В.  Спасибо-Фатєєвої,  В.  Л.  Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с.
10. Гнип І.П. Особливості та значення облігацій місцевих позик // Банківська справа. –2011. – № 6
11. Дудяк Р. Основи біржової діяльності на ринку цінних паперів: Навч. посібник. - К.: Українські  технології, 2009. – 297 с.
12. Голець О.М. Основні види цінних папреів: їх характеристика та види // Держав та право. - 2013. - с. 39-48
13. Дзера О.В. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера                                                                                                                                                       (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзера Н.С. Кузнєцової. — 2-е вид., допов. і перероб. — К.: Юрінком Інтє 2004. — Кн. 1. — 736 с.
14. Кологойда О. Поняття та юридична природа цінних паперів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка . - №86. - 2011. - с. 36-41
15. Луців Б.Л., Метлушко О.В. Теоретична концептуалізація поняття “цінні папери” // Право України. - №2. - 2010. - с. 111-115
16. Лисенков Ю.М., Костинський О.В. Ринок цінних паперів: забезпечення діяльності комерційного банку. – К.: ІНТЕЛ, 2009
17. Лютий І.О. Ринок Боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку: Монографія. - К.; “Центр учбової літератури”.- 2008. - с. 219
18. Мица Ю.В. Правова природа похідних цінних паперів: Автореф. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, Харків. - 2006. - с. 110
19. Павлов В.І., Пилипенко І.І., Кривов’язюк І.В. Цінні папери в Україні: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2009. - 400 с.
20. Панченко М.І.     Цивільне право України: Навч. посіб. — К.: Знання, 2005. — 583 с.
21. Підопригора О.А. Цивільне право України. Навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 2009. — 416 с.
22. Харитонов Є.О. Цивільне право України : Підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. — К.: Істина, 2009. — 776 с.
23. Хмарська Я.В. Поняття та види облігацій підприємств // Наукові конференції. - 2013. - с. 56-62
24. Шевченко Я.М. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред.  Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,  2003. —   520 с.
25. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - Ч. 1. - 692 с
26. Чередніченко Н. І. Ринок цінних паперів: Метод. вказівки і завдання для самост. вивчення  дисципліни.  —  К.:  МАУП,  2004. —  88 с


Унікальність