Курсова Поняття та співвідношення зобов’язального права та зобов’язання

  • Код товару: 1500129
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з цивільного права Поняття та співвідношення зобов’язального права та зобов’язання на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35

Зміст

Вступ
РОЗДІЛ 1. Зобов’язальне право: поняття, суть, характерні ознаки
РОЗДІЛ 2. Інститут зобов’язання в цивільному праві:
2.1. Поняття, ознаки, суб’єкти зобов’язання
2.2. Підстави виникнення та припинення зобов’язань
2.3. Правові наслідки припинення зобов’язань
РОЗДІЛ 3. Характеристика класифікації зобов’язань у цивільному праві
Висновки
Список використаних джерел


Джерела

1.  Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. - №№ 40-44. - ст.356.
2. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. — К. : Істина. — 928 с
3. Бірюков І.А., Заїка Ю.О. Цивільне право України. Загальна частина Навчальний посібник / К.: КНТ, 2006.- 480 c.
4. Борисова В.І. Цивільне право України Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова I. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Бори-сової, I. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - Т. 2. - 552 с
5. Дзера  О.В. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера  (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери Н.С. Кузнєцової. — 2-е вид., допов. і перероб. — К.: Юрінком Інтє 2004. — Кн. 1. — 736 с.
6. Заіка Ю.О. Українське цивільне право. Навч. посіб. — К. Істина, 2005. — 312 с.
7.  Панченко М.І.  Цивільне право України: Навч. посіб. — К.: Знання, 2005. — 583 с.
8. Підопригора О.А. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вентурі., - 1997. - 480 с.
9. Гражданское право Украины: Учеб. Под ред. А. А. Пушкина, В. М. Самойленко.- Часть І.   - Х., 1996 года. - 442 с.
10. Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник,- К.: Атіка, 2005.- 560 с.
11. Шевченко Я.М. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. —   520 с.
12. Шишка Р.Б. Цивільне право України: Курс лекцій:  У 6 - ти томах. Т.5. Книга 1. Загальні положення зобов’язального права. / Р.Б. Шишка, Л.В. Красицька,  В.В.Сергієнко,  О.В.Смотров, О.Р. Шишка; За ред. Р.Б.Шишки.   – Харків: Національний університет внутрішніх справ.  Еспада,   2005. –  177с.
13. Стефанчук Р.О. Цивільне право: навчальний посібник / За заг. ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка, 2004.
14. Дзера О.В. Зобов'язальне право. Теорія і практика: Підручник / О.В. Дзера. – К.: Кондор, 2005. – 315 с.
15. Агарков М. М.  Обязательство по советскому гражданскому праву. -М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1940. - 192 с.
16. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. — М.: Статут, 1999. — С. 13
17. Гавзе Ф.И. Обязательственное право (общие положения). –Минск: Из-во БГУ им. В.И.Ленина. –1968. –126 с.
18. Иоффе О.С.  Обязательственное право. - Иоффе О.С., Москва, 1975
19. Завальна Ж.В. Щодо питання про юридичну природу зобов'язання // і права Часопис Київського університету права. - 2012. - №2. - с. 147 — 150
20. Ківалова Т.С, Поняття та система зобов'язань у цивільному праві України // Актуальні проблеми держави. - 2008. - №38. - с. 22 -  28
21. Новицкин И.Б. Лунц Л.А. Общее учение об обязательствах. – М.: Юр.лит. –1950. – 412 с.
22. Серьогін О.Ю. Правові наслідки розірвання договору за новим Цивільним кодексом України // Актуальні питання цивільного та господарського права. - 2006. - №1. - с. 119 - 125
23. Харитонов Е.О., Старцев О.В. Цивільне право України Підручник /  Вид 2-ге перероб. та доп. - К.: Істина, 2007. - с. 816


Унікальність