Курсова Поняття і види представництва

  • Код товару: 1500124
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з цивільного права Поняття і види представництва на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом


Загальна кількість сторінок - 27

Зміст

Вступ
1. Загальний аналіз інституту представництва
1.1 Історія розвитку інституту представництва в Україні
1.2 Законодавчі та доктринальні підходи до визначення поняття представництва
2. Види представництв
2.1 Законне представництво за цивільним законом
2.2 Представництво за довіреністю
Висновки
Список використаних джерел і літератури


Джерела

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356
2. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар /За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. — К. : Істина. — 928 с
3. Боброва Д.В. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2010. - 864 с.
4. Борисова В.І. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І.  В.  Спасибо-Фатєєвої,  В.  Л.  Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с.
5. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002.  Кн. 1 — 720 с.
6. Мазур О.С.  Цивільне право України: Навч. пос. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 384 с.
7. Панченко М.І.   Цивільне право України: Навч. посіб. — К.: Знання, 2011. — 583 с.
8. Саніахметова Н.О.  Цивільне право України : Підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 776 с.
9. Харитонов Є. О. Цивільне право України: підручник / Є. О. Харитонов, О. І.Харитонова, О. В. Старцев. - 3-тє вид., перероб. i доп. - К. : Істина, 2011. - 823 с.
10. Шевченко Я. М. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. —   520 с.
11. Горбунова Л.М.  Представництво  /  Л.М. Горбунова,  С.В. Богачов,   Г.В. Красій;  М-во  юстиції  України.–  К.:  [ТОВ  “Поліграф-Експрес”], 2006. – 49 с.
12. Крупко  П.  Суб’єкти  добровільного  представництва  за  цивільним  правом  //  Право України. – 2002. - №5. – с. 105 – 110.
13. Казанцев Л. Свободное представительство в римском гражданском праве. – К., 1884. – с. 24–31.
14. Луцик Т. Поняття, ознаки і юридична природа представництва у цивільному праві // Збірник наукових праць. - Молода наука. - 2013. - с. 140-145
15. Орач Є. М., Тищик Б. Й. Основи римського права: Курс лекцій. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 272 с.
16. Россильна О.В. Історія становлення інституту представництва // Часопис Київського університету права. - 2013. - №2. - 218-226
17. Ткаченко А.Л.,Волошина Д.О., Ліманська О.Л., Яровий В.С. Правова природа представництва // Право України. - №2. - 2010. - с. 145-152
18. Цюра В. Концепція представництва в світлі положень сучасного цивільного та цивільного процесуального законодавства України // Вісник Київського Національного університету імені Тараса шевченка. - №90. - 2012. - с. 45 - 51


Унікальність