Курсова Особливості договору купівлі-продажу об'єктів нерухомості

  • Код товару: 1700121
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з цивільного права Особливості договору купівлі-продажу об'єктів нерухомості на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 37


Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальні положення договору купівлі продажу
1.1. Поняття договору купівлі-продажу та його правове регулювання
1.2. Сутність договору купівлі-продажу
РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика договору купівлі-продажу нерухомості
2.1. Договір купівлі-продажу як підстава виникнення права власності на нерухомість
2.2. Нерухоме майно за законодавством України
РОЗДІЛ 3. Договір купівлі-продажу житла як різновид договору купівлі-продажу нерухомості
3.1. Загальна характеристика договору купівлі-продажу житла
3.2. Істотні умови договору купівлі-продажу житла
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1.    Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003 р. – № 40-44. – ст. 356.
2.    Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 3-4. – ст. 27.
3.    Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р. //  Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 51. – ст. 553.
4.    ППВСУ «Про судову практику розгляду справ про визнання правочинів недійсними від 06.11.2009 р. № 9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09
5.    Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання Навчальний посібник. – К. : КНТ, 2006. – 700 с.
6.    Боднар Т.В. Виконання договірних зобов'язань у цивільному праві: Монографія / Т.В. Боднар. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 272 с.
7.    Брагинский М.И. Договороное право. Книга вторая: Договоры о перердаче имущества. Изд. 4-е, стереотипное. / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: «Статут», 2002. – 430 с.
8.    Вавженчук С.Я. Договір купівлі-продажу: класична доктрина та проблеми українського цивільного права / С.Я.  Вавженчук // Юридичний вісник. – 2010. – № 4 (17). – 330 с.
9.    Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2. (Принята Государственной Думой Российской Федерации от 22 декабря 1995 г. Введен в действие с 1 марта 1996 г.) – М.: Издательская группа «ИНФРА-М – НОРМА», 2004.
10.    Зазуляк І.І. Істотні умови договору: теоретичний аспект: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Зазуляк Іван Іванович. – К., 2009. – 157 с.
11.    Иоффе О.С. Обязательственное право / О.С. Иоффе. – М. : Госюриздат, 1975. – 342 с.
12.    Ільків О.В. Істотні умови договору купівлі-продажу житла / О.В. Ільків // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 188-191.
13.    Ільків О.В. Договір купівлі-продажу житла, його форма та сутність / О.В.Ільків // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 6. – С. 76-79.
14.    Лунц Л.А. Внешнеторговая купля-продажа (коллизионные вопросы) / Л.А. Лунц. – M. : «Юрид.лит.», 1972. – 488 с.
15.    Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності / В.В. Луць. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 390 с.
16.    Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2-х ч. По испр. и доп. 8-му изд., 1902. / Д.И. Мейер. – М., 1997. – 481 с.
17.    Мічурін Є.О., Сліпченко С.О., Соболев О.В. Житлове право України: Науково-практичний посібник. – Х. : Еспада, 2004. – 318 с.
18.    Нерухоме майно як об’єкт цивільних прав [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://novovoronzovka.just.ks.ua/reestratsiynv-sluzhba/neruhome-mayno-yak-obekt-tsivilnih-prav.html
19.    Погрібний С.О. Договір у системі регуляторів цивільних відносин // Актуальні проблеми політики : 3бірник наукових праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за випуск Л.І. Корміч. – О. : Фенікс, 2004. – Вип. 22. – 306 с. – С. 200-209.
20.    Поляник К. Договір купівлі–продажу як підстава виникнення права власності на нерухомість [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://radnuk.info/statti/230-tsuv-pravo/15416-2011-01-23-02-58-35.html
21.    Cамодєлкін О. Реєстрація житлових приміщень за новим, «спрощеним» порядком // Правовий тиждень. – № 13-15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalweekly.com.ua/index.php?id=16061&show=news&newsid=123066
22.    Старцев О.В. Підприємницьке право: Навчальний посібник. – Київ: Істина, 2006. – 540 с.
23.    Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін – К. : Укр. енцикл.», Т.2:Д-Й.-1999. – 880 с.
24.    Язев В.А. Закон в советской торговле / В.А. Язев. – М.: Юридическая литература, 1987. – 499 с.
25.    Як придбати житло [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://pomichnyk.org/publikatsiji/yak-prydbaty-zhytlo.html


Унікальність