Курсова Класифікація юридичних осіб у цивільному праві

  • Код товару: 1700120
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з цивільного права Класифікація юридичних осіб у цивільному праві на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 37


Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика класифікацій юридичних осіб, що існують в цивільному праві України
РОЗДІЛ 2. Товариства у цивільному праві
2.1. Підприємницькі товариства
2.2. Непідприємницькі товариства
РОЗДІЛ 3. Проблеми класифікації юридичних осіб за цивільним і господарським законодавством
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Джерела

1.    Безбабіна О. Поняття та правосуб'єктність юридичних осіб як суб'єктів підприємницької діяльності / О. Безбабіна // Юридичний журнал. - 2006. - N9. - С. 40-42.
2.    Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435- IV / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
3.    Цивільне право України: Загальна частина: Підруч. / І. А. Бірюков, О. Ю. Заіка, С. С. Бичкова; за ред. І. А. Бірюкова. – К.: Алерта, 2014. – 510 с.
4.    Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № 514-VI / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50. – Ст. 384.
5.    Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436- IV / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.
6.    Цивільне право України: Навч. посіб. / Ю. В. Білоусов [та ін.] ; ред. Р. О. Стефанчук. – К.: Наукова думка: Прецедент, 2004. – 452 c.
7.    Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. - Вид. 2-ге, доп. і перероб. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. - Т. 1. Загальна частина. - 696 с.
8.     Кочин B. Правова сутність юридичної особи [Текст] / В. Кочин // Юридична Україна. - 2013. - № 5. - С. 43-48
9.    Панченко М. І. Цивільне право України: Навч. посіб. / М. І. Панченко. -  К.: Знання, 2005. — 583 с.
10.    Петров B. В. Класифікація юридичних осіб / B. В. Петров // Актуальні проблеми держави і права. - 2008. - Вип. 38. - С. 137-140.
11.    Щербина В. С. Господарське право: підручник / В. С. Щербина. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 636 с.
12.    Гражданское право: В 2 т.: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А.Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: БЕК, 1998. – Т.1. – 816 с.
13.    Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 № 1576-ХІІ / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.
14.    Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 31.
15.    Ментух Н. Ф. Поняття господарської правосуб’єктності / Н. Ф. Ментух // Адвокат. - 2011. - № 2. - С. 39-41.
16.    Галянтич М. Непідприємницькі товариства у механізмі реалізації права на свободу об'єднань / М. Галянтич, В. Кочин // Юридична Україна. - 2011. - N 2. - С. 47-51
17.    Воронюк О. О. Критерії класифікації юридичних осіб / О. О. Воронюк // Університетські наукові записки. - 2008. - № 3. - С. 129-135.
18.    Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 р. № 987-XII / Верховна Рада УРСР. – Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - № 25.
19.    Про професійні спілки та гарантії їх діяльності: Закон України від 15.09.1999 р. № 1045-XIV / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 45.
20.    Іванов С. О. До питання поділу юридичних осіб на юридичні особи приватного та публічного права / С. О. Іванов // Університетські наукові записки. - 2005. - № 3. - С. 100-106.
21.    Рабінович А. В.  Порівняльна характеристика цивільного та господарського кодексів щодо суб’єктів господарювання /А. В. Рабінович // Наук. вісник Львів. комерційної академії. - 2015. - Вип. 1. - С. 121-130.
22.     Спасибо-Фатєєва, І. Юридичні особи за Цивільним кодексом України / І. Спасибо-Фатєєва // Право України. - 2014. - № 2. - С. 70-79


Унікальність