Курсова Інтерес в цивільному праві

  • Код товару: 1600105
  • Наявність: В наявності
150 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

 Готова курсова робота з цивільного праваІнтерес в цивільному праві на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 44Зміст

Вступ
Розділ 1. Сучасні концептуальні підходи до категорії інтересу в цивільному праві
 1.1. Поняття і ознаки охоронюваного законом інтересу в цивільному праві
 1.2. Співвідношення публічних і приватних інтересів у цивільному праві
 1.3. Система охоронюваних законом інтересів у цивільному праві
Розділ 2. Роль охоронюваного законом інтересу у формуванні цивільних правовідносин, пов’язаних із його захистом
 2.1 Охоронюваний законом інтерес як елемент цивільних правовідносин
 2.2 Форми і способи захисту охоронюваних законом інтересів
Розділ 3. Особливості захисту охоронюваних законом інтересів у відносних (зобов’язальних) правовідносинах
  3.1 Захист інтересів у договірних правовідносинах
  3.2 Захист інтересів у деліктних зобов’язаннях
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1.    Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2.    Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – ст. 356.
3.    Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – ст. 144.
4.    Закон України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – Ст. 481.
5.    Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 (Редакція станом на 10.08.2012) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
6.    Закон України «Про доступ до публічної інформації» 13.01.2011 (Редакція станом на 19.11. 2012) // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.
7.    Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України від 01.12.2004 [Текст] // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 239. – Прилож. «Документи». – С. 7-12.
8.    Васильев С. В. Гражданский процесс: Курс лекций / С. В. Васильев. – Х.: Эспада, 2010. – 688 с.
9.    Васильєв С. В. Цивільний процес України: Навч. посіб. / С. В. Васильєв. – X.: Еспада, 2009. – 456 с
10.    Борисова В. I., Спасибо-Фатєєва I. В., Яроцький В. Л. (ред.) Цивільне право України. Том 2. – Х.: Право. – 2011. – Т. 2. – 816 с.
11.    Брагинский М. И. Договорное право: Общие положення / Брагинский М. И., Витрянский В. В. – М.: Статут, 1998. – 682 с.
12.    Брагинский М. И. Осуществление и защита гражданских прав. Сделки. Представительство. Доверенность. Исковая давность // ВВАС РФ. –Вестник ВАС РФ. – 1994. – № 12.
13.    Венедіктова І. В. Способи захисту охоронюваних законом інтересів у договірних правовідносинах / І. В. Венедіктова // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 2 (7). – С. 57-61.
14.    Венедіктова І. В. Ознаки охоронюваного законом інтересу у Цивільному праві. – 2012. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://lib.uabs.edu.ua/library/P_Visnik/Numbers/1_6_2012/06_04_05.pdf
15.    Венедіктова І. В. Методологічні засади охоронюваних законом інтересів у приватному праві: монографія. – Х.: Нове Слово, 2011. – 260 с.
16.    Венедіктова І. В. Класифікація охоронюваних законом інтересів у приватному праві / І. В. Венедіктова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Харків: ХНУ, 2012, № 1000: Серія «Право». – С.157-161.
17.    Венедіктова І. В. Категорія охоронюваного законом інтересу в цивільному праві України / І. В. Венедиктова // Приватне право. – 2013. – № 1. – С. 146-158.
18.    Венедиктива И. В. Охраняемый законом интерес в гражданском праве: монография / И. В. Венедиктова. – Харьков: Точка, 2012. – 507 с.
19.    Вінник О. М. Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах: дис...д-ра юрид. наук: 12.00.04 / О. М. Вінник. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка. – 2004. – 631 с.
20.    Гамбаров Ю. С. Гражданское право. Общая часть / Ю. С. Гамбаров, 2003. – 816 с.
21.    Гукасян Р. Е. Избранные труды по гражданскому процессу / Р. Е. Гукасян; Мин. образования и науки РФ. Московская
госуд. юрид. академия, Тверской госуд. ун-т. – М.: Проспект, 2008. – 478 с.
22.    Дзера О.В., Кузнєцова Н.С., Майданик Р.А. та ін. Цивільне право України. Особлива частина: підручник. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.
23.    Жаровська І. М. Публічні та приватні інтереси у механізмі сучасної державної влади / І.М. Жаровська // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2010. – Вип. 525. Правознавство. – С. 33-37.
24.    Завьялов Ю. С. Связь права с интересами коллектива и личности / Ю. С. Завьялов // Советское государство и право. – 1967. – № 7. – С. 80-87.
25.    Завьялов Ю. С. Проблема интереса в марксистской теории социалистического права: Дис…канд. юрид. наук: 12.00.01 / Завьялов Ю. С. – М., 1968. – 205 с.
26.    Козлов А. Ю. Обеспечение баланса публичных и частных интересов в процессе возмездного отчуждения недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности: автореф. дис…канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история правовых учений». – М., 2009. – 28 с.
27.    Кот А. А. Способы защиты участников договорных отношений // Альманах цивилистики: сборник статей. Вып. 1 / под ред. Р. А. Майданика / Кот А. А. – К.: Всеукраинская ассоциация издателей «Правова еднисть», 2008. – 312 с.
28.    Кузнецова О. А. Специализированые нормы российского гражданского права: теоретичиске проблемы: автореф дис…канд. юрид. наук. – Екатеренбург, 2007. – 42 с.
29.    Кузнецова Н. С. Развитие гражданского законодательства Украины: проблемы и перспективы / Н. С. Кузнецова // Альманах цивилистики. Вып. 1. – К.: Всеукр. ассоц. видавців «Правова єдність», 2008. – С.23-31.
30.    Курбатов А. Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности / А. Я. Курбатов. – М.: ЮрИнфоР, 2001. – 212 c.
31.    Логачева Н. Ю. Баланс частных и публичных интересов при построении экономических отношений как условие формирования демократического правового государства и гражданского общества / Н. Ю. Логачева // Юридические записки. Вып. 20: Гражданское общество и государство России: обеспечение демократии и правомерности / под ред. Ю.Н. Старилова. – Воронеж. 2006. – С.84-99.
32.    Мальцев Г. В. Социальные основания права. – М., 2007. – 800 с.
33.    Мальцев Г. В. Социалистическое право и свобода личности. – М., 1968. – 194 с.
34.    Малько А. В. Законные интереси как правовая категория. – СПб., 2004. – 359 с.
35.    Матузов Н. И. Правовая система и личность / Н. И. Матузов. – Саратов: Юрист, 1987. – 297 с.
36.    Мейер Д. И. Русское гражданское право (по исправленному и дополненному 8-му изд. 1902 г.): в 2-х ч. / Мейер Д. И. – М.: Статут, 1997. – Часть 2. – 455 с.
37.    Мичурин Е. А. Осуществление и ограничения вещных прав: монография – М., 2011. – 340 с.
38.    Михайлов С. В. Категория интереса в российском гражданском праве – М.: Статут, 2002. – 205 с.
39.    Николаев А. Н., Дзера О. В. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. Том 2. – Станом на 13.07.2010 року: - 1-є вид. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – Т. ІІ. – 1327 с.
40.    Носов В.А. Внедоговорные обязательства: Учеб. пособие / Ярослав. гос. у-т. – Ярославль, 1987. – 76 с.
41.    Павленко Д. Визнання угод недійсними на підставі ст. 49 Цивільного кодексу // Юридичний журнал «Юстиніан». – 2002. – № 3. – С. 33-35.
42.    Підлубна Т. М. Право на захист цивільних прав та інтересів: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. кандид. юр. наук. – К. – 2009. – 20 с.
43.    Підопригора О. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права як методологічна проблема вітчизняного правознавства / О. Підпригора // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – №. 4. – С. 77-87.
44.    Розова С. С. Классификационная проблема в современной науке / С. С. Розова // Классификация в современной науке: сборник статей. – Новосибирск, - 1989. – 270 с.
45.    Ромовская З. В. Судебная защита охраняемого законом итереса / З. В. Ромовская // Вестник Львовского университета. – 1983. – Вып. 22. – С. 72-81.
46.    Сабикенов С. Н. Право и социальные интересы / С. Н. Сабикенов. – Алма-Ата: Знание, 1986. – 200 с.
47.    Савченко С. В. Співвідношення приватних і публічних інтересів: досвід України / С. В. Савченко // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 520-528.
48.    Селіванов В. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права в системі права України / В. Селіванов // Право України. – 1996. – № 12. – С. 30-37.
49.    Субочев В. В. Теория законных интересов: дисс...д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Субочев Виталий Викторович; [Место защиты: ГОУВПО «Тамбовский государственный университет»]. – Тамбов, 2009. – 490 с.
50.    Тихомиров Ю.А. Право и публичный интерес / Ю. А. Тихомиров // Законодательство и экономика. – 2002. – № 3 (215) – С. 4-7.
51.    Торган К. Э. Имущественные интересы государственого производственного обьединения в гражданских правоотношениях: автореф. дис…канд. юрид. наук: 12.00.03 / К. Торган. – М.: МГУ им. М. Л. Ломоносова. – 1983. – 43 с.
52.    Хаскельберг Б. Л. Гражданское право: Избранные труды / Хаскельберг Б. Л. – Томск: ОАО “Издательство «Красное знамя», 2008. – 438 с.
53.    Харченко Г. Г. Правова проблематика захисту інтересу в цивільному праві України / Г. Г. Харченко // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 175-179.
54.    Цивільне право України: Підр. У 2-х кн. Кн. 2. // Дзера О. В. та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 639 с.
55.    Чепис О. І. Законний інтерес як категорія цивільного права / О. І. Чепис // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 551-559.
56.    Чепис О. І. Охоронюваний законом інтерес в цивільному праві: поняття та структура / О. І. Чепис // Порівняльно-аналітичне право. 2013. - № 1. – Електронний ресурс. Режим доступу:  http://www.pap.in.ua/1_2013/Chepis.pdf
57.    Чечот Д. М. Проблема защиты субъективных прав и интересов в порядке неисковых производств советского гражданского процесса: автореф. дис...д-ра юрид. наук / Д. М. Чечот. – Л., 1969. – 31 c.
58.    Чечина Н. А. Объем правовой защиты в гражданском судопроизводстве. – 1993. – № 1. – 170 с.
59.    Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2 / Г. Ф. Шершеневич. – М., 2005. – 462 с.
60.    Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 1998. Т. 2: Д-Й. – 1999. – 744 с.
61.    Явич Л. С. Общая теория права. – Л.: Изд-во ЛГУ. – 1976. – 285 с.


Унікальність