Курсова Господарські товариства як юридичні особи

  • Код товару: 1500109
  • Наявність: В наявності
0 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота з цивільного права Господарські товариства як юридичні особи на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 27
Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
1.1. Поняття господарських товариств
1.2. Права та обов'язки учасників господарських товариств
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
2.1. Повне товариство
2.2. Командитне товариство
2.3 Товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю
2.4. Акціонерне товариство
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела

1. Цивільний кодекс України. - Х.: ТОВ “Одіссей”. - 2014. - с. 426
2. Закон України “Про господарські товариства” від 19 листопада 1991 року /  Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст.682
3. Закон України “Про акціонерні товариства” від 17 листопада 2008 року / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50-51, ст.384
4. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - Ч. 1. - 692 с
5. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар, за ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – К.: Істина, 2004. – 928с.
6. Цивільний кодекс України: Коментар /За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. – Одеса: Юридична література, 2003. – 1080 с.
7. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І.  В.  Спасибо-Фатєєвої,  В.  Л.  Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с.
8. Підопригора О.А. Цивільне право України. Навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 2010. — 416 с
9. Цивільне право України Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002. Кн. 1 — 720 с.
10. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера                                                                                                                                                       (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери Н.С. Кузнєцової. — 2-е вид., допов. і перероб. — К.: Юрінком Інтє 2004. — Кн. 1. — 736 с.
11. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. —   520 с.
12. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 384 с.
13. Вінник О. М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. - К.: Товариство "Знання" КОО, 1998.- 309 с.
14.  Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник,- К.: Атіка, 2005.- 560 с.
15. Бутрін Н.С. Діяльність командитного товариства // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - № 1. - 2012. - с. 93 - 102Унікальність