Курсова Господарські товариства

  • Код товару: 1500108
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з цивільного права Господарські товариства на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35

Зміст

Вступ
Розділ 1. Господарські товариства. Поняття та ознаки.
Розділ 2. Засновники та учасники товариства, управління товариством, порядок утворення та реєстрації господарських товариств.
Розділ 3. Припинення діяльності товариства
Розділ 4. Види господарських товариств
4.1. Акціонерне товариство
4.2. Товариство з обмеженою відповідальністю
4.3. Товариство з додатковою відповідальністю
4.4. Повне товариство
4.5. Командитне товариство
Розділ 5. Відмінність та специфіка деяких товариств
Висновок
Список використаних джерел


Джерела

1.    Баранцев П. Ліквідація підприємств: правове регулювання, оподаткування // Право України, 2000. – № 12. – С. 77-80.
2.    Вергун В. Г. Господарське законодавство : текст лекцій / В. Г. Вергун, Л. В. Перевалова, Ж. О. Андрійченко; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х., 2011. - 114 c.
3.    Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій  / О. М. Вінник – К. : Атака, 2004. – 624 с.
4.    Гайворонський В.М, Жушман В.П. Господарське право України: Підручник. / В.М Гайворонський, В.П. Жушман – Харків: Право, 2005. – 384 с.
5.     Господарський кодекс України : від 16.01.2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 18–22. – Ст. 144. – ред. 01.01.2014 р. - Режим доступу : http://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/kodeks/
6.    Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар (станом на 18 березня 2013 року) / Д.Л. Тупчієнко, С.В. Мостовенко, С.Г. Деледивка, С. М. Безрутченко, Л.Л. Нескороджена та інші.- К.: «Центр учбової літератури», 2013.- 672 с.
7.    Заіка Ю. О. Українське цивільне право : учебное пособие / Ю. О. Заіка. - 2-ге вид., змін. і допов. - Київ : Всеукр. ассоц. видавців "Правова єдність", 2008. - 368 с. Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/view/4015/16/
8.    Закон України „Про акціонерні товариства" : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 19.03.2014 р. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/514-17
9.    Закон України „Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців" від 12.02.2015 р. №755-IV. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15
10.    Закон України «Про господарські товариства» : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 05.04.2015 р. : офіц. текст. - Київ : Паливода А. В., 2014. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
11.    Конституція України : від 28.06.1996 p. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. – ред. 06.10.2013 р. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
12.    Крупка Ю. М. Господарське право України [Текст] : навч. посібник для дистанц. навч. / Ю. М. Крупка ; ред. Н. Р. Малишева ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Університет "Україна", 2007. - 342 с.
13.    Майданик Р. А. Цивільне право. Загальна частина : підручник / Р. А. Майданик. – К. : Алерта, 2012. – Т. 1 : Вступ у цивільне право. – 471 с.
14.    Мальська М. П., Мандюк Н. Л., Занько Ю. С. Корпоративне управління: теорія та практика. Підручник.– К.: Центр учбової літератури, 2012. – 360 с. – Режим доступу : http://www.cul.com.ua/preview/korp_upr_Malska.pdf
15.    Нескороджена Л.Л. Господарське право: Навчальний посібник ./ Л.Л. Нескороджена - К.: Алерта, 2014.- 416 с.
16.    Нецька Л. С. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю (цивільно-правовий аспект) : Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Л. С. Нецька; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2001. - 20 c.
17.    Панченко М. І. Господарські товариства та інші юридичні особи [Текст] / М. І. Панченко. - К. : Знання, 2010. - 54 с.
18.    Петрина В.Н. Господарські об’єднання: правові проблеми управління/ В.Н. Петрина //Часопис Київського університету права».- 2014. - № 2. – С. 191 – 195.
19.    Тирпак І. В. Господарські товариства. Організація створення та функціонування [Текст] : навч. посібник для студ. екон. спец. вузів / І. В. Тирпак [та ін.] ; Тернопільська академія народного господарства. - К. : ІСДО, 1995. - 88 с.
20.    Цивільне право : підручник : у 2 т. / за ред.: В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2014. - Т. 1. – 656 с. ; Т. 2. – 816 с.
21.    Цивільне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: І. А. Бірюков, Ю. О. Заїка. – К. : Скіф, 2013. – 528 с.
22.    Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356. – ред. 01.01.2014 р. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15


Унікальність