Курсова Договір поруки

  • Код товару: 1700110
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з цивільного права Договір поруки на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35

Зміст

Вступ
Розділ 1. Поняття і виконання поруки
Розділ 2. Припинення договору поручительства
Висновки
Список використаних джерел


Джерела

1. Аналіз застосування судами законодавства, яке регулює поруку як вид забезпечення виконання зобов’язання // Вісник Верховного Суду України. – 2015. – № 3 (175). – С. 18-25.
2. Баринов А. В. Смерть должника как основание прекращения поручительства / А. В. Баринов, А. И. Гудков // Вестник Владимирского юридического института. – 2009. – № 1 (10). – С. 69-71.
3. Бевзенко Р. С. Смерть должника и отношения поручительства: продолжение дискуссии / Р. С. Бевзенко // Вестник ВАС РФ. – 2008. – № 11. – С. 39.
4. Блинков О. Исполнение обязательств поручителя в случае смерти должника / О. Блинков // Арбитражный и гражданский процесс. – 2009. – № 7. – С. 42-46.
5. Борисов Д. Договор поручительства: регресс и суброгация / Д. Борисов // Хозяйство и право. Приложение к ежемесячному юридическому журналу. – 2009. – № 1. – С. 64-67.
6. Братель О. Г. Цивільне право України / О. Г. Братель, С. А. Пилипенко. – К. : Вид. О. С. Ліпкан, 2010. – 256 с.
7. Бубойок І. А. Припинення договору поруки: теорія та судова практика / І. А. Бобуйок // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. : Юридичні науки. – 2013. – Випуск 5. Том 1. – С. 69-72.
8. Гриняк А. Б. Порука та гарантія як способи забезпечення виконання підрядних зобов’язань / А. Б. Гриняк // Юридична України. – 2012. – № 9. – С.47–52.
9. Договірне право України. Загальна частина : навчальний посібник / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.] ; [за ред. проф. О.В. Дзери]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 896.
10. Ельникова Е. В. Об обязанностях поручителя при наследовании: анализ правовых позиций высших судебных инстанций / Е. В. Ельникова // Третий пермский конгресс ученых-юристов : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Пермь, 12 окт. 2012 г.) / отв. ред. О. А. Кузнецова. – Пермь, 2012. – 289 с.
11. Жила О. В Правові наслідки виконання поручителем зобов’язань забезпечених порукою / О. В. Жила // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 4. – С. 83-85.
12. Заіка Ю. О. Особливості припинення поруки в кредитних договорах / Ю. О. Заіка // Приватне право і підприємництво. – 2016. – Вип. 15. – С. 95-98.
13. Мартышкин С.В. Прекращение поручительства / С.В. Мартышкин, Ю.С. Поваров // Законы России: опыт, анализ, практика. – М., Консультант Плюс, 2006. – № 12 – С. 8-12.
14. Михальнюк О. В. Порука у цивільному праві: теорія та практика Монографія // О. В. Михальнюк . – К.: КНТ, 2008 – 258 с.
15. Михалюк О. В. Порядок укладення договору поруки / О. В. Михалюк // Юридичні читання молодих вчених: зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., 23-24 квіт. 2004. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004.
16. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: коментар / Ярема А. Г., Кривенко В. В., Карабань В. Я. та ін. [відп. ред. Ротань В. Г. ] : [2-ге вид. ]. – Х. : Фактор, 2010. – 800 с.
17. Остапенко В. І. Проблемні питання поруки в разі смерті боржника за кредитним договором / В. І. Остапенко // Науковий вісник національної академії внутрішніх справ. – 2014. – № 4. – С. 68-80.
18. Пантюшов О. В. Поручительство по кредиту в случае смерти должника / О. В. Пантюшов // Банковское право. – 2009. – № 2. – С. 6-9.
19. Постанови, узагальнення судової практики, правові висновки Верховного суду України у справах цивільної юрисдикції (2011-2013) [Текст]: – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 744 с.
20. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають з кредитних правовідносин»  від 30 березня 2012 р. № 5
21. Правова природа поруки як способу забезпечення виконання зобов’язань / Юстініан. – 2005. – № 3.
22. Пучковська І. Підстави припинення поруки/ І. Пучковська // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 1(64). – С. 95–106.
23. Сахаров А. В. Правовое регулирование регрессивных обязательств, возникающих в сфере предпринимательской деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / А.В. Сахаров. – М., 2010. – 26 с.
24. Федосеев П. М. Підстави припинення поруки за законодавством України / П. М. Федосеев // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – Вип. 67. – С. 448-453.
25. Харитонов Є. О. Цивільне право України / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, О. В. Старцев. – Вид. 3-тє, переробл. і допов. – К. : Істина, 2011. – 808 с.
26. Харитонов Є. О. Цивільне право : посіб. для підгот. до іспиту / Є. О. Харитонов, Н. Ю. Голубєва, Ю. Ю. Акіменко. – Вид. 3-ге, перероб. і допов. – Х. : Одіссей, 2013. – Ч. 2. – 256 с.
27. Хохлов В. А. Смерть должника по кредитному договору и ее влияние на отношения поручительства / В. А. Хохлов // Законодательство. – 2007. – № 9. – С. 26-34.
28. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 №435 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40–44. – Ст. 356.
29. Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Х. : Страйд : ФО-П Лисяк Л. С., 2012–2013
30. Цивільне право України. Особлива частина : підручник / за ред.: В. Г. Фазикоша, С. Б. Булеци. – К. : Знання, 2013. – 752 с.
31. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т. 12: Право власності та інші речові права/за ред. І.В.Спасибо-Фатєєвої. – X., 2009. – 544 с.
32. Цивільне право України. Особлива частина: підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.
33. Цивільне право [Текст]: [підручник]: у 2 т. / В.І. Борисова, Л.М. Баранова, Т.І. Бєгова [та ін.]; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х.: Право, 2011. – Т. 2. – 656 с.
34. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання: [підручник] / [С. С. Бичкова, I.A. Бірюков, В.І. Бобрик та ін.]; за заг. ред. С.С. Бичкової. – 3-те вид., змін, та допов. – К. : Алерта, 2014. – 496 с.
35. Чанишева А. Р. Порука як акцесорне зобов’язання за цивільним правом України / А. Р. Чанишева // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2013. – № 5. – С. 137-139.


Унікальність