Курсова Договір найму (оренди)

  • Код товару: 1700107
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з цивільного права Договір найму (оренди) на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Зміст

Вступ
РОЗДІЛ1.Поняття та юридична характеристика договору найму (оренди)
РОЗДІЛ 2. Права та обов’язки сторін договору найму (оренди)
РОЗДІЛ3.Припинення договору найму (оренди)
РОЗДІЛ 4. Договір прокату
РОЗДІЛ 5.Договір лізингу
Висновок
Список джерел


Джерела

1.    Господарський Кодекс України// Відомості Верховної Ради України. – 2004р.
2.    Цивільний Кодекс України// Відомості Верховної Ради України. – 2004р.
3.    Закон України "Про оренду державного та комунального майна" в редакції Закону України від 14.03.1995 р. № 98/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 15. – Ст. 99.
4.    Закон України "Про фінансовий лізинг" в редакції Закону України від 11.12.2003 р. № 1381-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 231.
5.    Григоренко А.В. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно: Посібник. – К. : ЦУЛ, 2015. – 286 с.
6.    Дунаєвська С., Башта М. Порядок посвідчення договорів лізингу / Українська нотаріальна палата. Комісія з аналізу, методології та прогнозування нотаріальної практики. – К., 2007. – 84 с.
7.    Дядюра И.Г. Аренда: Договорные отношения, налоговый и бухгалтерский учет. – Запорожье: Полиграф, 2004. – 72 с.
8.    Дякович М.М. Припинення договору найму (оренди) та його правові наслідки // Адвокат. – 2012. - № 5. – С. 21 – 26.
9.    Журик Ю., Новченков І. Правова природа та колізійність регулювання орендних відносин за чинним законодавством України // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 4. – С. 27-30.
10.    Коваленко Т. О. Юридичні дефекти правового регулювання земельних відносин в Україні. – К. : Юрінком Iнтер, 2014. – 632 с.
11.    Косенко В. М. Договір по найму (оренди). – К.: Видавець Фурса С.Я., 2007. – 64 с.
12.    Луць В. В. Строки і терміни у цивільно-правових договорах: окремі аспекти / В. В. Луць // Право України. – 2015. –  № 4. – С. 43-50.
13.    Матуляк П.Я. Орендні правовідносини в Україні: теоретичний аспект // Науковий вісник НАВСУ. – 2004. – № 3. – С. 50-58.
14.    Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [текст] Станом на 20 січня 2016 р. / За заг. ред. Бобрика В.І. – К. : "Центр учбової літератури", 2016. – 784 с.
15.    Тетарчук І.В. Договірне право України. Навчальний посібник для підготовки до іспитів. – К. : "Центр учбової літератури", 2016. – 260 с.
16.    Тетарчук І.В. Зобов’язальне право України. Навчальний посібник для підготовки до іспитів. – К. : "Центр учбової літератури", 2016. – 192 с.
17.    Щотова Ю. М., Лазько Г. З., Бойко В. М., Ільченко Г. О. Договори в сфері інвестування. Навч. посіб. – К.: Алерта, 2015. – 192 с.
18.    Карцева Н. С. Договор аренды недвижимости в современном российском гражданском законодательстве : автореф. дис. … на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 [Текст] / Карцева Н. С. – М., 2004. – 24 с.
19.     Мызров С. Н. Договор аренды : автореф. дис. … на соиск. науч. степ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 [Електронний ресурс] / Мызров Сергей Николаевич. – Ульяновск, 2000. – Режим доступу : http://dissertation1.narod.ru/avtoreferats1/ a137.htm.
20.    Спасибо-Фатєєва І. В. Відчуження права оренди / І. В. Спасибо-Фатєєва // Вісник Академії правових наук України [Текст]. – 2010. – № 4 (63). – С. 118–127
21.    Цивільне право України : в 2-х томах. Т. 2. : підручник / [за ред.. д-ра юрид. наук, проф. Є.О. Харитонова, канд. юрид. наук Н.Ю. Голубєвої]. – Х. : Одіссей, 2008. – 872.
22.    Гуляк Я. В. Договір найму (оренди) житла за цивільним аконодавством України : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Я. В. Гуляк; Одеська національна юридична академія Міністерства освіти і науки України. – О., 2005. – 26 с.
23.    Кавелина Н. Ю. Договоры по предоставоению имущества в пользование / Н. Ю. Кавелина : учебное пособие. – М. : Издательство “Юрлитинформ”, 2009. – 288 с.
24.    Галянтич М. К. Житлове право України / М. К. Галянтич : навч. посібник. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 528 с.Унікальність