Курсова Договір міни

  • Код товару: 1700106
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з цивільного права Договір міни на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 38

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ МІНИ
1.1. Історія розвитку договору міни
1.2. Поняття та ознаки договору міни
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ МІНИ
2.1. Зміст договору міни
2.2. Відмежування договору міни від інших договорів
2.3. Розірвання, зміна договору міни, визнання його недійсним
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ДОГОВОРУ МІНИ
3.1. Договір бартеру
3.2 Договір міни земельної ділянки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Новицький Н.Б. Римське право. Вид. 4-е, стереотип. - М., Спарк. 1993. - 674 с.
2. Основи римського приватного права: Підручник / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. В. Домашенко та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. - Х.: Право, 2008. - 224 с.
3. Інномінальні (безіменні) контракти [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://uris.org.ua/rimskoe-pravo/innominalni-bezimenni-kontrakti
4. Брагинский М. И. Договорное право. Книга первая: Общие положення. Изд. 2-е, испр. / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М. : Статут, 2000. – 848 с.
5. Договір міни за радянським цивільному праву [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://yport.inf.ua/dogovor-menyi-sovetskomu-grajdanskomu. html
6. Цивільне право України. Особлива частина: підручник / за ред. О. В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, Р.А.Майданика. - 3-тє вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.
7. Цивільний кодекс України : Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV : Редакція від 02.11.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page12
8. Бутрин Н.С. Особливості правового регулювання договору міни як підстави виникнення корпоративних прав / Бутрин Н.С. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. - № 23. – С. 172-175.
9. Стефанчук Р. О. Цивільне право України. - К. : Наук. думка ; Прецедент, 2004. - 448 с .
10. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького - X. : Право. - 2011. - Т. 2.- 816 с.
11. Надьон В. В. Структура правосуб’єктності / Надьон В. В.// [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/ 123456789/ 5743/1/ Nadon_49-53.pdf
12. Пундор Ю. О. Про визначення змісту категорії «правосуб’єктність» у теорії права та галузевих теоріях цивільного й господарського права (порівняльно-правовий аспект) / Пундор Ю. О. // Часопис Київського університету права. – 2013. - № 1. – С. 60-63.
13.Шаптала Н.К., Задорожня Г.В. Конституційне право України: навч. посіб. / Н.К. Шаптала, Г.В. Задорожня. - Дніпропетровськ.: TOB "ЛізуновПрес", 2012. - 472 с.
14. Лисенко В. Сторони договору міні-бартеру (загальна характеристика) / Лисенко В. // Вісник Львівського універсітету. - 2010. - № 50. - С. 166–173
15. Ткачук П. О. Деякі особливості цивільно-правового договору міни (бартеру) [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://justa.com.ua/blog/deyaki-osoblivosti-tsivilno-pravovogo-dogovoru-mini-barteru
16. Про товарну біржу : Закон від 10.12.1991 № 1956-XII :  Редакція від 06.11.2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1956-12
17. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання: [підручник] / [С. С. Бичкова, I.A. Бірюков, В.І. Бобрик та ін.]; за заг. ред. С.С. Бичкової. - 3-те вид., змін, та допов. - К.: Алерта, 2014. - 496 с.
18. Дем’яненко С.І. Менеджмент аграрних підприємств : Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005. - 347 с.
19.  Мічурін Є. Похідні моменти міни житла / Мічурін Є. // Юридичний журнал «Юстиніан». – 2005. - № 4 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1685
20. Розгон О. Актуальність договору міни житла за податком на нерухомість / О. Розгон [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://yurradnik.com.ua/stati/
21. Практика розгляду судами цивільних справ
про визнання правочинів недійсними [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/bce90d7b25c17f6dc225754e004b4c96?
22. Бебех А. О.Облік зовнішньоекономічного бартеру товарів та послуг / А. О. Бебех // Управління розвитком. - 2014. - № 2. - С. 80-82.
23. Лисенко В.В. Поняття та умови зовнішньоекономічних бартерних контрактів / Лисенко В.В. // Міжнародне приватне право: розвиток і гармонізація / В.В. Лисенко [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/ Soc_Gum/Ppip/2012_11/ Lusenko.pdf
24. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон від 28.12.1994 № 334/94-ВР : Втрата чинності від 01.01.2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/334/94-%D0%B2%D1%80
25. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності : Закон від 23.12.1998 № 351-XIV : Редакція від 15.10.2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/351-14
26. Податковий кодекс України : Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI : Редакція від 20.11.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
27. Господарський кодекс України : Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV : Редакція від 08.12.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15
28. Занько Б. Бартер у галузі зовнішньоекономічної діяльності: бухгалтерський і податковий облік  / Б. Занько [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/5734
29. Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної [...] : Кабінет Міністрів України; Постанова від 29.04.1999 № 756 : Редакція від 26.12.2012  [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/756-99-%D0%BF
30. Степська О. В. Правове регулювання дарування та міни як угод із земельними ділянками / Степська О. В. //  Актуальні проблеми держави і права. – 2010. - № 28. – С. 167-172.
31. Укладення договору міни земельної ділянки [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://buklib.net/books/35479/
32. Літошенко О. С. Проблема мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення / Літошенко О. С. // Правове регулювання економіки. - 2014. - № 14. – С. 284-293.
33. Щодо роз’яснень земельного законодавства в частині міни земельних ділянок [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://www.myland.org.ua/index.php?id=2400&lang=uk
34. Правова позиція, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 5 листопада 2014 року у справі  № 6-172цс14 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/.../6-172цс14.doc
35. Кальніченко А. Обмін земельними ділянками: на що слід звернути увагу / Кальніченко А. // Землевпорядний вісник. – 2014. - № 6. – С. 42-44.Унікальність