Курсова Договір довічного утримання

  • Код товару: 1700103
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з цивільного права Договір довічного утримання на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 38

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ І: «Історія інституту довічного утримання» 1.1. Становлення інституту довічного утримання
1.2. Інститут довічного утримання в законодавстві країн СНД
РОЗДІЛ ІІ: «Загальна характеристика договору довічного утримання»
2.1. Поняття та ознаки договору довічного утримання
2.2. Сторони договору: їх права та обов'язки
2.3. Предмет та істотні умови договору
РОЗДІЛ ІІІ: «Гарантуваня виконання договору довічного утримання
3.1. Підстави припинення договору
3.2. Правові наслідки припинення договору
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела

1. Озернюк Г. В. Історичні джерела рентних правовідносин / Озернюк Г. В. // Актуальні проблеми держави і права. – 2010. - № 43. – С. 282-291.
2. Ткаченко М.В. Історвя розвитку договору довічного утримання / Ткаченко М.В. // Науковий вісник Ужгородського національного університету,. – 2015. - № 35. -  С. 29-32.
3. Великорода О.М. Становлення інституту довічного утримання / Великорода О.М. // Право України. – 2003. – № 12. –  С. 122–125.
4. Рибачок В.А. Окремі аспекти становлення інституту довічного утримання / Рибачок В.А. // Часопис Київського універсітету права. – 2013. - № 4. – С. 191-194.
5. Великорода О. М. Договір довічного утримання : дис. канд. юр. наук : 12.00.03 / Великорода Олександр Михайлович – Івано-Франківськ , 2006. – 288 с.
6. Долинська M. С. Особливості нотаріального посвідчення договору довічного утримання (догляду) / Долинська M. С. // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. - № 45. – С. 318-324  
7. Великорода О.М. Договір довічного утримання в законодавстві країн Євросоюзу та Швейцарии / Великорода О.М. // Развитие гуманитарных наук. Проблемы и перспективы.- 2009. - № 4. – С. 50-54.
8. Озернюк Г. В. Рентні договори в системі цивільно-правових договорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 "цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право" / Озернюк Ганна Володимирівна – Одеса, 2010. – 27 с.
9. Лаптош М.В., Куртакова А.О. Договір довічного утримання: питання теорі / Лаптош М.В., Куртакова А.О. // Трипільська цивілізація. -  2012. - № 8 (11). – С.58-62.
10. Цивільний кодекс України : Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV Редакція від 02.11.2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page12
11. Особливості посвідчення договору довічного утримання (догляду) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/34461
12. Майданик Р. А. Аномалії в цивільному праві України : навч.-практ. посіб. / відп. ред. Р. А. Майданик. — К. : Юстініан, 2007. — 912 с.
13. Пучковська І.Й. Щодо загальної характеристики договору довічного утримання (догляду) / Пучковська І.Й. // Проблеми законності. – 2009. - № 10. – С. 49-56
14. Конова А. О. Правова природа договору довічного утримання / Конова А. О. //  Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2014. - № 18. – С. 57-60.
15. Довічне  утримання  (догляд)/  Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, О.С.Цирень; М-во юстиції України.– К.: [ТОВ “Поліграф-Експрес”], 2006. – 41 с.
16. Карпова О. Договір довічного утримання / Карпова О. // Закон и жизнь. – 2010. - № 6. – С. 57-59.
17. Дзяткевич А. Права чи обов’язки? Договір довічного утримання [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://law.knu.ua/images/abook_file/conf2008_civil_dzyatkevich.pdf
18. Богайчук В. В. Договір довічного утримання: зобов΄язання сторін та проблеми виконання / Богайчук В. В. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/2062/1/Pravo_2014_228-230.pdf
19. Великорода О.М. Відповідальність за порушення умов договору довічного утримання (догляду) / Великорода О.М.  [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://pjv.at.ua/vypusk1/Visnyk_2011_1/Velykoroda.pdf
20. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : Мін'юст України; Наказ, Порядок від 22.02.2012 № 296/5 : Редакція від 09.02.2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12/page3


Унікальність