Курсова Договір дарування

  • Код товару: 1500110
  • Наявність: В наявності
0 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота з цивільного права Договір дарування на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Зміст

ВСТУП
1. Поняття та ознаки договору дарування
2. Правове становище сторін у договорі дарування
3. Порядок укладення та розірвання договору дарування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran3540#n3540
2. Бартошек М. Римское право: (Понятия, термины, определения): моногр. / М. Бартошек: пер. с чешск. - М.: Юрид. лит., 1989. - 448 с.
3. Брагинский М. И. Договорное право: кн. вторая: Договоры о передаче имущества: моногр. / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. - М.: Статут, 2004. - 800 с.
4. Брагинский М. И. Договорное право. Кн. вторая : Договоры о передаче имущества —[изд. 4-е, стереотипное] / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. — М. : Статут, 2002.
5. Гражданское уложение Германии. Науч. редакторы А.Л. Маковский (и др.). — [2-е изд., доп.]. — М. : Волтерс Клувер, 2006.
6. Гражданское право: учебник. - [В 3-х т. - Т. 2.] - [4-е изд., перераб. и доп.] / Е. Ю. Валявина, И. В. Елесеев и др.; отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. - 848 с.
7. Договір дарування / Л.М.Горбунова, С.В.Богачов,І.Ф.Іванчук, Г.В.Красій; М-во юстиції України.– К.: [ТОВ“Поліграф-Експрес”], 2006. – 35 с. – Бібліогр.: с. 34.
8. Долинська М. С. Деякі правові аспекти укладання та нотаріального посвідчення договору пожертви як різновиду договору дарування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvlduvs_2013_1_22.pdf
9. Домбругова А. Правове регулювання відносин за договором дарування // Справочник экономиста. – 2005. - №11. – С.55-58.
10. Ісаєв А. М. До питання про обов'язки дарувальника за Цивільним кодексом України / А. М. Ісаєв // Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова, 28 лют. 2014 р. – Харків, 2014. – С. 135–137.
11. Ісаєв А. М. Дії та речі як предмет договору дарування / Ісаєв А. М. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. — 21 (60). — № 2. — 2008. — С. 283-288
12. Ісаєв А. М. Права та обов’язки дарувальника за Цивільним кодексом України / Ісаєв А. М. // Державне будівництво та місцеве самоврядування. — № 26. — 2013. — С. 150-158
13. Ісаєв А. М. До питання про предмет договору дарування / Ісаєв А. М. // Часопис Київського університету права. — 2013. — 8 с.
14. Исаев, А. Н. Институт дарения: договорная и недоговорная концепции / А. Н. Исаев // Проблемы законности : сб. науч. тр. / Нац. ун-т «Юрид. акад. Украини им. Я. Мудрого», 2013. - Вып. 121. - С. 87-92. - Библиогр. : с. 92.
15. Кубара У. М. Обмеження речових прав на підставі договорів про передання майна у власність / Кубара У. М. // Часопис Київського університету права. — 2013.  — № 2. — С. 192-196
16. Логвиненко Ю. В. Особливості укладання договору дарування  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bmju_2011_3_22.pdf
17. Мейер Д. И. Русское гражданское право: учебник. - [В 2-х ч.; испр. и доп 9-е изд. - Ч. 1.] / Д. И. Мейер. - Спб: Тип. М. Меркушева, 1910. - 651 с.
18. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / [за ред. В. М. Коссака]. — К. : Істина, 2004. — С. 605 та ін.
19.  Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. У 2-х т. —Т. 2. — Х., 2010. — С. 515.
20. О. Яворська Особливості дарування як способу безвідплатного передання майна у власність  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/LVIV/visnyk_46.pdf
21. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. — К.: Знання, 2005. — 583 с.
22. Победоносцев К. П. Курс гражданского права. - [В 3-х ч. - Ч. 1: Вотчинные права] / К. П. Победоносцев. - Спб.: Синод. тип., 1896. - 745 с.
23. Понікаров В. Д., Попова С. М., Назаренко Д. В. Цивільне право. Навчальний посібник  — К.:    Центр  учбової літератури, 2007 — 196 с.
24. Почтарьов С.О. Предмет договору дарування / Почтарьов С.О. // Наше право № 2. — 2013. — С. 161-167
25. Пульнєва О.С., Форса Є.О., Фурса С.Я. Договір дарування Брошюра. - К.: Видавець Фурса С. Я., 2007. - 52 с.
26. Римское частное право : учеб. / [под ред. проф. И. Б. Новицкого и
проф. И. С. Перетерского]. — М., 1996.
27. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред.В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького – Х. :Право. – 2011. – Т. 2. – 816 с.
28. Яворська О. Особливості дарування як способу безвідплатного передання майна у власність / Яворська О. // Вісник Львівського університету: Серія юридична. — № 46. — С. 135-143


Унікальність