Курсова Цивільно-правовий договір поняття та види

  • Код товару: 1700145
  • Наявність: В наявності
0 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з цивільного права Цивільно-правовий договір поняття та види на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31


Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальноправова характеристика цивільно-правових договорів
1.1. Поняття, ознаки та функції цивільно-правового договору
1.2. Види цивільно-правових договорів
РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика укладення, зміни та припинення цивільно-правових договорів
2.1. Укладення та зміна умов цивільно-правових договорів
2.2. Підстави припинення цивільно-правових договорів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела

1. Алексєєв І. С. Поняття та функції цивільно-правового договору / І. С. Алексєєв // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 7–10
2. Бельо Л. Ю. Договір: деякі аспекти поняття / Бельо Л. Ю. // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. - № 63. – С. 453-459.
3. Луць В. До питання про сутність і зміст цивільно-правового договору / Луць В. // Приватне право. – 2013. - № 1. – С. 118-128.
4. Гордеюк А. О. Проблема співвідношення категорій «правочин» та «договір» у цивільному законодавстві України / Гордеюк А. О. // Гуманітарний часопис. – 2014. - № 4. – С. 84-89.
5. Цивільний кодекс України : Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV Редакція від 02.11.2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page11
6. Калаур І. Р. Договірні зобовязання про передання майна у користування в цивільному праві України : дис. докт. юр. наук : 12.00.03 / Калаур Іван Романович – Київ, 2015. – 466 с.
7. Красавчиков О. А. Гражданско- правовой договор: понятие, содержание и функции / О. А. Красавчиков // Межвузовс- кий сборник научных трудов / [редкол.: Верб С. А., Кириллова М. Я., Красавчиков О. А. (отв. ред.) и др.]. – Свердловск, 1980. – С. 3- 20.
8. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького - X. : Право. - 2011.-Т. 2.-816 с.
9. Вавженчук С.Я. Деякі теоретико-практичні питання класифікації цивільно-правових договорів Адвокат. -  2009. - № 10(109). –С. 12-15.
10. Сібільов М. Цивільно-правовий договір як регулятор суспільних відносин / Сібільов М. // Право України. – 2014. - № 2. – С. 34-44.
11. Денисюк В. В. Порядок укладення цивільно-правового договору / Денисюк В. В. // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. - № 64. – С. 305-312.
12. Денисюк В.В. Оферта як стадія укладення цивільно-правового договору / Денисюк В.В. // Часопис цивілістики. - № 14. – С. 91-95.
13. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Старцев О.В. Цивільне право України: Підручник. - Вид. 3, перероб. і доп. - К.: Істина, 2011. - 808 с.
14. Родоман Т. О. Проблема визначення поняття зміни умов договору в цивільному законодавстві України / Родоман Т. О. // Судова апеляція. – 2014. - № 3(36). – С. 112-118.
15. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навчальний посібник. - 2-е вид. змін, і доп. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 368 с.
16. Цивільне право України. Особлива частина: підручник / за ред. О. В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, Р.А.Майданика. - 3-тє вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.
17. Коссак В. М. Проблеми припинення зобов’язань у Цивільному кодексі України / Коссак В. М. // Наукові праці. Т. 69. - № 56.- 2007. – с. 179-183.
18. Жилінкова, І.В. Договірне право в умовах ринкової економіки: Конспект лекцій / І.В. Жилінкова, В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва та ін.; За заг. ред. І.В. Жилінкової, В.І. Борисової. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 116 с.
19. Кравець О. М. До питання про поняття «розірвання цивільно-правового договору» / Кравець О. М. // Право і безпека. -  2010. - № 2 (34). – С. 210-214.
20. Турчак І. О. Підстави припинення цивільно-правового договору. – 2012. - № 5. – С. 166-172.Унікальність