Курсова Цивільно-правове регулювання застави рухомого майна

  • Код товару: 1500136
  • Наявність: В наявності
0 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота з цивільного права Цивільно-правове регулювання застави рухомого майна на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31


Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Цивільно-правова характеристика застави
1.1. Становлення інститут застави
1.2. Поняття застави, її значення та предмет…
РОЗДІЛ 2. Заклад як застава рухомого майна
2.1. Поняття закладу як самостійного виду застави
2.2. Права та обов’язки заставодержателя при закладі
РОЗДІЛ 3. Інші види застави
3.1. Застава товарів в обороті або у переробці як окремий вид застви
3.2.Гроші як окремий предмет застави
РОЗДІЛ 4. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

Джерела

1.     Бандуляк А. Особливості застви грошових коштів за правилами застави майнових прав. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://banduliak.blogspot.com/2013/03/blog-post_2502.html
2.     Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1996. – № 10. – С. 68-69.
3.    Вітів В. А. Становлення інституту застави на ранніх етапах розвитку держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=491%3A080313-13&catid=62%3A3-0313&Itemid=77&lang=ru
4.    Геродот. История / Геродот; [пер. Георгий Стратановский]. – М.: АСТ, Хранитель, 2007. – 672 с.
5.     Гонгало Б. М. Учение об обеспечении обязательств. – М.: «Статут», 2002. – 222 с.
6.     Гусев О. Б., Завидов Б. Д,, Слюсаренко М. И. Залоговое право России. – М., Экзамен, 2001. – 448 с.
7.     Дзера О. В., Кузнєцова Н. С., Майданик Р. А. та ін. Цивільне право України. Особлива частина: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і допов. –
 К.: Юрінком Інтер, 2010. – 738 с.
8.    Заіка Ю. О. Українське цивільне право: Навчальний  посібник. – К.: Істина, 2005. – 312 с.
9.     Закон України «Про заставу» від 5 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 38. – ст. 313.
10.     Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18 листопада 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –  2004. – № 11. – ст. 140.
11.     Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань / Д. М. Гриджук, В. О. Олійник. – К.: Оріяни, 2002. – С. 3-4.
12.     Застава в цивільному праві України (концептуальні засади та правова природа): Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кізлова Олена Сергіївна ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О., 2011. – С. 29.
13.     Заставне право України: Навчальний посібник / Завальна Ж. В., Старинський М. В., Сухонос В. В., Щербак С.В.; За ред. к.ю.н. В. В. Сухоноса. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 315 с.
14.     Звернення стягнення на заставлене рухоме майно. – 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vdvs-novomirgorodskogo-ruyu.webnode.com.ua/news/zvernennya-styagnennya-na-zastavlene-rukhome-majno/
15.     Кечекьян С. Ф. Всеобщая история государства и права: Древний мир: Древний Восток и Древняя Греция: Учебник. Ч. 1: Вып. 1 / С. Ф. Кечекьян. – М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1944. – 216 c.
16.     Кізлова О. С Функції застави у цивільному праві / О. С. Кізлова // Актуальні проблеми держави і права. – 2010. - Вип. 53. – С. 252-256.
17.    Мейер Д. И. Древнее русское право залога / Д. И. Мейер. – М.: Книга по Требованию, 2011. – 65 с.
18.     Пучковская И. Й. Залог недвижимости – способ обеспечения исполнения обязательств: Дис…канд. юрид. наук: 12.00.03 / Пучковская Ирина Йосифовна; Национальная юридическая академия Украины. – Х., 1995. – С. 42.
19.     Рашківська В. В. Поняття, зміст та класифікація застави // Порівняльно-аналітичне право. 2013. – № 3-1. – С. 146-148.
20.     Томсинов В. А. Государство и право Древнего Египта: Монография / В. А. Томсинов. – М.: Зерцало, 2011. – 512 c.
21.     Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: В 2 т.. Т.1: Древний мир и Средние века / Отв. ред. д.ю.н., проф. Н. А. Крашенинникова [Сост. О. Л. Лысенко, Е. Н.Трикоз]. – М.: Норма, 2007. – 816 с.
22.     Цивільне право України: Академічний курс: Підручник.: У 2 т. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.
23.     Цивільне право: Підручник: у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького – X.: Право. – 2011. – Т. 2. – 816 с.
24.     Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 40-44. – ст. 1308.
25.     Цивільний кодекс України в 2 томах. Науково-практичний коментар, Київ.  / за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – 2013р. – 1098 с.


Унікальність