Курсова Банк як субєкт цивільних правовідносин

  • Код товару: 1500104
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з цивільного права Банк як субєкт цивільних правовідносин на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом


Загальна кількість сторінок - 28

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика цивільних правовідносин

1.1. Поняття, види та підстави виникнення цивільних правовідносин

1.2. Суб’єкти, об’єкти та зміст цивільних правовідносин

РОЗДІЛ 2. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин

2.1. Ознаки та особливості юридичних осіб як учасників цивільного обороту

РОЗДІЛ 3. Банк як учасник цивільно-правових відносин

3.1. Порядок створення банку як юридичної особи

3.2. Поняття та види банківської діяльності

3.3. Банківські правовідносини як різновид цивільних правовідносин

РОЗДІЛ 4. Правова характеристика окремих видів банківської діяльності

4.1. Операції банків з цінними паперами

4.2. Кредитні операції банків

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела

1. Цивільне право України: Загальна частина: Підруч. / І. А. Бірюков, О. Ю. Заіка, С. С. Бичкова; за ред. І. А. Бірюкова, О. Ю. Заіки. – 3-тє вид., змін. та доповн. – К.: Алерта, 2014. – 510 с.

2. Цивільне право України: Навч. посіб. / Ю. В. Білоусов [та ін.] ; ред. Р. О. Стефанчук. – К.: Наукова думка: Прецедент, 2004. – 452 с.

3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40. – Ст. 356.

4. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. - Вид. 2-ге, доп. і перероб. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. - Т. 1. Загальна частина. - 696 с.

5. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 31. – Ст. 263.

6. Панченко М. І. Цивільне право України: Навч. посіб. / М. І. Панченко. -  К.: Знання, 2005. — 583 с.

7. Коструба А. В. Цивільні правовідносини і правоприпиняючі юридичні факти в механізмі правового регулювання / А. В. Коструба // Вчені записки ТНУ ім. В.І.Вернадського. – 2010. – т. 23 (62) №2. – C.89-96.

8. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 5. – Ст. 30.

9. Положення Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затверджене Постановою правління Національного банку України «Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 08.09.2011 р. № 306 / Національний банк України. – Офіційний вісник України. – 2011. - № 84. – Ст. 141.

10. Ващенко Ю. В. Банківське право: Навч. посібник. / Ю. В. Ващенко – К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 344 с.

11. Чернадчук Т. О. Банківська діяльність як сфера виникнення та розвитку інформаційних правовідносин /  Т. О. Чернадчук  // Право та державне управління : зб. наук. праць .– Запоріжжя: КПУ, 2013. — № 1 (10). – С. 88–91.

12. Банківське право України: Підруч. / Гетманцев Д. О., Шукліна Н. Г.: – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

13. Костюченко О. А. Банківське право: Підручник / О. А. Костюченко. - 2-ге вид., переробл. та до-пов. – К.: Атіка, 2011.- 376 с.

14. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 31. – Ст. 268.

15. Сторожук І. П. До питання про місце банківського права в системі права України / І. П. Сторожук // Університетські наукові записки . - 2010. - № 3. - С. 127-130.

16. Безклубий І. А. Теоретичні проблеми банківських правочинів: Дисертація док. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / І. А. Безклубий. – К., 2006. – 179 с.

17. Регулювання ринку цінних паперів в Україні. / Упоряд.: В.С. Ковальський, А.П. Ляшко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 384 с.

18. Безклубий І.А. Місце банківських правочинів у системі цивільних правочинів. // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 9. – с. 51-57.


Унікальність