Курсова Авторське право на літературний твір наукові підходи

  • Код товару: 1700101
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з цивільного права Авторське право на літературний твір наукові підходи на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 16

Зміст

Вступ
1. Поняття, ознаки літературного твору як обєкта авторського права та його суб’єкти
2. Здійснення авторського права на літературний твір
Висновки
Список використаних джерел


Джерела

1. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 13. – Ст. 64.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.
3. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів [Електронний ресурс] : Паризький Акт від 24 лип. 1971 р.: змінений 2 жовт. 1979 р. – [Чинний в Україні з 25 жовт. 1995 р.]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_051
4. Загальні міжнародні угоди з питань інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). - Режим доступу: http://readbookz.com/book/192/7166.html
5. Заєць О.В. Право вільного використання об'єктів авторського права за цивільним законодавством України. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Заєць Олександр Віталійович. – К. – 19 с..
6. Ионас В. Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике / В. Я. Ионас. – М.: Юридическая литература, 1963. – 137 с.
7. Кріцак Ю.О. Правова природа літературного твору / Ю.О. Кріцак // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3. – С. 279-286.
8. Кріцак Ю.О. Право автора на власні дії при здійсненні авторського права на літературний твір / Ю.О. Кріцак // Вісник Одеського національного університету. Сер.: Правознавство. – 2013. – Т. 18, Вип. 1. – С. 16-21.
9. Кріцак Ю.О. Здійснення авторського права на літературний твір / Ю.О. Кріцак // Право і Безпека. – 2012. – № 2. – С. 186-190.
10. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.: Кондор, 2008. – 428 с.
11. Макаров Т.Г. Обеспечение права авторов литературних произведений: автореф…дис…канд.юрид.наук: 12.00.03 / Т.Г. Макаров; Государственое образовательное учреждение висшего профессионального образования «Казанский образовательний университет им. В. И. Ульянова». – Казань, 2008. – 20 с.
12. Петренко І. Правова характеристика літературного твору як обєкта авторського права / І. Петренко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2014. – № 6. – С. 40-47.
13. Цивільне право України. Альбом схем: навч. посіб. - Вид. 3-є, перероб. та доп. / за заг. ред. Є.О. Мічуріна. – X.: ФОП Мічуріна Н.О., 2010. – 448 с.
14. Шершеневич Г.Ф. Авторское право ни литературние произведения. / Г.Ф. Шершеневич. – Казань, 1981.
15. Шишка Р.Б. Суб’єкти права на творчість / Р.Б. Шишка // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2001. – № 14. – С. 222-226.
16. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект [Текст]: монографія / Р. Б. Шишка. – Х.: Вид-во НУВС, 2002. – 368 с.


Унікальність