Реферат Визначення інформаційної діяльності. Основні види інформаційної діяльності

  • Код товару: 16602
  • Наявність: В наявності
0 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готовий реферат з інформаційного права на тему Визначення інформаційної діяльності. Основні види інформаційної діяльності на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, перевірений викладачем та успішно захищений студентом

Загальна кількість сторінок - 14Зміст

Вступ
1. Визначення інформаційної діяльності 
2. Основні види інформаційної діяльності
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 48. – ст. 650.
2. Баскаков В. Захист інформації з обмеженим доступом: розвиток вітчизняного законодавства / В. Баскаков // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. – 2011. – № 4. – С. 126-128.
3. Бачило И.Л. Информационное право – новая отрасль права Российской Федерации (методология, теория, практика) / И. Л. Бачило // Гос-ва и право. – 2008. – № 3. – С. 85-92. 
4. Бурило Ю. П. Організаційно-правові питання державного управління в інформаційній сфері : дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : 12.00.07 / Юрій Петрович Бурило; Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – К., 2008. – 222 с.
5. Грицевич В.С. Розвиток інформаційного суспільства в Україні в контексті європейських інтеграційних процесів / В. С. Грицевич // Проблеми європейської інтеграції і транскордонного співробітництва: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк : РВВ Вежа, 2005. – С.474-476.
6. Дубницкий В. И. Эволюция, сущность, классы, инструментарий электронного бизнеса / В. И. Дубницкий, А. Н. Лозикова ; НАН Украины Ин-т экономики промышленности, ДЭГИ. – Донецк : Юго-Восток, 2003. – 86 с.
7. Інформаційна діяльність [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blog-doc-edu.blogspot.com/p/blog-page_6270.html
8. Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг: навч. посіб. / Л. Ф. Єжова. – К. : КНЕУ, 2002. – 560 с.
9. Коваленко Л. П Інформаційна діяльність // «Правова інформатика». – 2008. – № 4(36). – С. 10-13.
10. Компьютерные информационные системы и хранилища данных. Толковый словарь / [А. Г. Додонов, С. Р. Коженевский, Д. В. Ланде, В. Г. Путятин]. – К. : Феникс; ИПРИ НАН Украины, 2013. – 554 с.
11. Концептуальні засади методології інформаційного права / О. Селезньова // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. – 2011. – № 7. – С. 112-117. 
12. Копылов В.А. Информационное право : вопросы теории и практики / В.А. Копылов. – М. : Юристъ, 2003. – 472 с.
13. Медведєва В. М. Інформаційний бізнес у сфері освіти, культури і мистецтва / В. М. Медведєва, Г. Г. Міщенко. – К. : Нац. парламент. б-ка України, 2000. – 96 с.
14. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1998. – 704 с.
15. Соснін О.В. Проблеми державного управління системою національних інформаційних ресурсів з наукового потенціалу України / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2003. – 572 с.
16. Чубукова О. Ю. Економіка інформації : ринок продуктів та послуг / О. Ю. Чубукова. – К. : Нора-прінт, 2001. – 334 с.

Унікальність