Курсова Затримання службовою особою

  • Код товару: 17070
  • Наявність: В наявності
0 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Затримання службовою особою на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 26Зміст

ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ ПІДОЗРЮВАНОЇ У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1.1. Затримання у кримінальному провадженні.
1.2. Підстави затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення
1.3. Затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, уповноваженою особою
РОЗДІЛ 2. ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ НА ПІДСТАВІ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ
2.1. Дії уповноважених службових осіб після затримання без підставі ухвали слідчого судді.
2.2. Дії уповноважених службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого судді.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

{tab=Джерела}

Джерела


1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 23 серп. 2012 р. / Верховна Рада України. – [Електронний ресурс] Режим доступу: www.rada.gov.ua.
3. Актуальні питання кримінального процесу України: навч. посіб. / [Є. М. Блажівський, І. М. Козьяков, О. М. Толочко, С. С. Мірошниченко, Г. П. Власова та ін.]; за заг. ред. Є. М. Блажівського. – К.: Національна академія прокуратури України; Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
4. Гончаренко В. Г. Правові питання затримання особи в кримінальному провадженні / В. Г. Гончаренко // Часопис Академії адвокатури України. – 2014. – Т. 7, № 2. – С. 11-14. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2014_7_2_3
5. Європейська конвенція з прав людини : з поправками, внесенними відповідно до положень Протоколів №№ 11 та 14 // Європейський суд з прав людини. – 2014. – 54 с.
6. Коментар до Конституції України // Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 1996. – 376 с.
7. Кримінальне процесуальне право України : навчальний посібник / за редакцією професорів В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника. – К. : Юстиніан, 2014. – 573 с.
8. Кримінальний процес (текст): Підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 544 с. - Режим доступу: http://pidruchniki.com/1595021061569/pravo/zatrimannya_osobi_timchasoviy_zapobizhniy_zahid
9. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туман К82 та ін. ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – X. : Пр; 2013. – 824 с.
10. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива частини: навч. посіб. /Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, О. Ю. Хабло. - 3-тє вид., доповн. і переробл. – К: Скіф, 2013. – 250 с.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково- практичний коментар / за загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, А. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К. : Юстиніан, 2012. – 1224 с.
12. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. – Х. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
13. Кримінально-процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 2012 р.: (офіц. текст). – К. : Паливода А.В., 2012. – 264 с. 
14. Лобойко Л. М. Кримінальний процес : навч. посібник / Л. М. Лобойко, О. А. Банчук. – К. : Ваіте, 2014. – 279 с.
15. Молдован А. В. Кримінальний процес України : навч. посіб. / А. В. Молдован, С. М. Мельник. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 368 с. 
16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України: Закон України від 13 квітня 2012 року// Відомості Верховної Ради, 2013, № 21, ст. 208.
17. Сисоєнко Г. І. Затримання особи у кримінальному провадженні / Г. І. Сисоєнко // Вісник Академії адвокатури України. – 2015. – Т. 12, № 1. – С. 144–150. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2015_12_1_17
18. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. / В. М. Тертишник. – Київ: Алерта, 2014. – 440 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1584072059201/pravo/kriminalniy_protses_ukrayini
19. Удалова Л. Кримінальний процесуальний кодекс України – новий етап у розвитку теорії та практики здійснення кримінального провадження /Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова // Право України. – 2013. – №11. – С.80–87.
20. Удалова Л. Д. Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) навч. посібн. / Л. Д.Удалова, Д. О. Савицький, О. Є. Омельченко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 224 с.
21. Фаринник В. І. Затримання особи: проблеми кримінальної процесуальної регламентації та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / В. І. Фаринник // Вісник кримінального судочинства. – 2015. - № 2. – С. 85-94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkc_2015_2_13

Унікальність