Курсова Утворення держави у Римі. Реформи С. Тулія

  • Код товару: 18561
  • Наявність: В наявності
0 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота з історії держави та права зарубіжних країн на тему Утворення держави у Римі. Реформи С. Тулія на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29
Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Виникнення держави у Римі
1.1 Становлення Римської держави
1.2 Суспільний та державний устрій Римської держави
Розділ 2 Особливості реформ Сервія Тулія
2.1 Сутність реформ Сервія Тулія
2.2 Значення і наслідки реформ Сервія Туллія
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Балух В. О., Коцур В. П. «Історія Стародавнього Риму». – Чернівці: Книги ХХІ, – 2015.
2. Бостан Л. М., Бостан С. К.. Історія держави і права зарубіжних країн. 2-е вид. перероб. й доп.: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008 – 730 С.
3. Держава і право Древнього Рима. Бирюков Ю. М. М.: изд-у ВПА, 2009 р., – 105 С.
4. Грант М. Цивилизация Древнего Рима / Пер. С англ. И. Ю. Мартьяно¬ва. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2013. – 397 С.
5. Глиняний В. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник / Володимир Павлович Глиняний,; Одес. нац. юрид. академія. – 5-те вид., перероб. і доп.. – К.: Істина, 2005. – 767 С.
6. Голованов С. Всесвітня історія: Навчальний посібник/ Сергій Голованов,; За ред. Ю. М. Алексєєва. – К.: Каравела, 2005, 2007. – 271 С.
7. Жидков А., Крашеніннікова Н. А., Савельєв В. А. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 1. – 2016.
8. Збірник документів з історії Стародавнього Сходу: учбовий посібник/ Укл. Л. Пономаренко; КДПУ ім. В. Винниченка. - Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – 136 С.
9. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник / О. М. Джужа, В. С. Калиновський, Т. А. Третьякова та ін.; За заг. ред. О. М. Джужи. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К.: Атіка, 2015. – 255 С.
10. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. Посіб. – К.: Вид. Дім "Ін Юре". – 2012. – 716 С.
11. Крижанівський О. Історія Стародавнього Сходу: Підручник для студ. вузів/ Олег Крижанівський,. – 2-е вид., стереотип.. – К.: Либідь, 2012. – 589 С.
12. Класова боротьба в Древньому світі. А. М. Мальований, Е. А. Чиглінцев, А. С. Шофман./ під ред. Жигунина В. Д. – Видавництво Казанського університету, 1987. – 112 С.
13. Лісовий І. А. Античний світ у термінах, іменах і назвах. Довідник з історії та культури Стародавньої Греції і Стародавнього Риму. – Львів: Вища шк., 2008. – 200 С.
14. Макарчук В. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник/ Володимир Макарчук,. – 5-те вид., доп.. – К.: Атіка, 2016. – 679 С.
15. Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4-те, доп. – К.: Атіка, 2014. – 616 С.
16. Медведев А.П. Был ли греческий полис государством? / А.П. Медведев // Античный мир и археология. - Саратов. – 2016. – Вып. 12. – С. 12–19.
17. Римське право. Иво Пухан, Міряна Палнак-Акимовская. Римське право (базовий підручник) під ред. В. А. Томсинова. - М.: ИКД «Зерцало» - М, 2013. – 448 С.
18. Тищик Б. Історія держави і права країн Стародавнього світу: Навч. посібник/ Борис Тищик,; Ред. Діана Карпин, Любов Кирієнко,. – Львів: Світ, 2001. – 382 С.
19. Хома Н. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник / Наталія Хома, – 4-те вид., стереотипне. – Львів: Новий Світ-2000, 2007. – 474 С.
20. Шалагінова О. Історія стародавнього світу: Пробний підручник для 6 класу 11-річної середньої школи/ Олександра Шалагінова, Борис Шалагінов. – К.: Зодіак-ЕКО, 2014. – 207 С.

Унікальність