Курсова Теорія державного суверенітету Ж.Ж. Руссо

  • Код товару: 15278
  • Наявність: В наявності
0 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Теорія державного суверенітету Ж.Ж. Руссо на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Кількість сторінок: 36

Зміст

ВСТУП
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження теорії народного суверенітету Ж. Ж. Руссо
1.1. Ідеологія Просвітництва у вченні про державу та право
1.2. Ідейна боротьба у Франції XVIII ст.
Розділ 2. Особливості теорії народного суверенітету Ж. Ж. Руссо
2.1. Суспільний договір як першооснова держави в працях Руссо
2.2. Поняття закону і законності в політико-правовій ідеології Руссо
2.3. Теорія народного суверенітету Ж.Ж. Руссо
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1.                Алексєєв П. В. Історія філософії: - підручник / П. В. Алексєєв - М .: Т. К. Велбі, Вид-во Проспект, 2009. - 240 с.

2.                Алексєєв П. В., Панін А. В. Філософія: Підручник. - 3-е вид., Перераб. і доп. - М.: Т. К. Велбі, Вид-во Проспект, 2014. - 608 с.

3.                Андрущенко В. П. Вступ до філософії. Великі філософи : навч. посіб. / Г. І. Волинко, В. С. Крисаченко. - Х.: СПДФЛ Чиженко С. Ю. ТОВ РИФ 2010. - 512 с.

4.                Брегеда А. Ю. Основи політології : навч. посіб. / А. Ю. Брегеда. - К.: КНЕУ. 2010. - 312 с.

5. Гегель Г. В. Ф. Философія права : пер. з нім. / редк. склад. Д. А. Керимов, В. С. Нерсесянц. - М.: Думка. 1990. - 524 с.

6. Голубінцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. С. Філософія для технічних вузів. Серія «Вища освіта» - Ростов на Дону: Вид-во «Фенікс», 2011. - 640 с.

7. Губін В. Д. Філософія: Підручник / За ред. В. Д. Губіна, Т. Ю. Сідорін. - 3-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гардаріка, 2005. - 828 с.

8.  Демиденко Т. Г. Історія вчень про право і державу : навч. посіб. / Т. Г. Демиденко. - Х.: Консум. 2014. - 432 с.

9. Крапивенський С. Е. Соціальна філософія: Підр. для студ. гуманіт.-соц. спец. вищих навчальних закладів. - 4-е вид., Теор. - М .: Гуманіт. вид. центр ВЛАДОС, 2013. - 416 с.

10. Марченко М. Н., Дерябина О. М. Теорія держави та права. Підручник для бакалаврів / М. Н. Марченко,  О. М. Дерябина. – М.: ПРОСПЕКТ. 2015. – 570 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.google.com.ua/books?hl

  11. Нарский І. С. Істория диалектики. Німецька класична філософія: навч. посіб. / І. С. Нарський. - М.: Наука. 1978. - 307 с.

 

12. Огородник І. В., Огородник В. В. Історія філософської думки: Курс лекцій. Навчальний посібник. - К., 2009. – 543 с.

13. Соколов С. В. Соціальна філософія: Підручник - посібник для вузів. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 - 440 с.

14. Федів Ю. О., Мозганова Н. Г. Історія філософії: Навчальний посібник. – К.: Україна, 2011. – 512 с.

15. Філософія науки: Словник основних термінів. - М.: Академічний Проект, 2014. - 320 с.

16. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень : навч. посіб. / під ред. В. С. Ковальського. - К.: Орінком Інтер. 2009. - 304 с.

17. Dewey J. Logical method and law // Cornell Law Quarterly. - Р. 17; Dewey J. My philosophy of law // My philosophy of law: Credos of sixteen American scholars / Ed. Julius Rosenthal Foundation. - Boston: Northwestwern University. - 1941. - P. 71 - 85.

18. Taft W. Liberty under law: an interpretation of the principles of our Constitutional government. - New Haven, 1922. -  P. 40.

19. D. V. Novikov, A. V. Ruchkin. PARLIAMENTARY REPRESENTATION IN THE POLITICAL THEORY OF THE XVII-XIX CENTURIES // Electronic Journal «The economy. The state. Society», 2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://vestnik.uapa.ru/en/issue/2014/02/03/

20. Hobbes T. Leviathan, or the Matter, Forme, and Power of a Commonwealth, Ecclesiasticall and Civil / Hobbes T. Collected works in 2 vol. M.: Mysl, 1965. V. 2.

21. Філософський словник [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.br.com.ua/referats/Philosophy/124769.htm

22. Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического Права [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://www.lib.ru/FILOSOF/RUSSO/prawo.txt

Унікальність