Курсова Правове регулювання і порядок виконання покарань, пов'язаних з проходженням військової служби

  • Код товару: 16615
  • Наявність: В наявності
0 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Правове регулювання і порядок виконання покарань, пов'язаних з проходженням військової служби на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29Зміст

Вступ
Розділ 1 Загальні засади виникнення покарань пов’язаних з проходженням військової служби
1.1 Правова характеристика та види покарань пов'язаних з проходженням військової служби
1.2 Правовий статус засуджених до покарань пов'язаних з проходженням військової служби
Розділ 2 Особливості правового регулювання та виникнення покарань пов’язаних з проходженням військової служби
2.1 Порядок виконання покарань у виді позбавлення військового спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
2.2 Особливості виникнення покарань у виді службових обмежень для військовослужбовців
2.3 Умови та порядок виникнення покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
Висновки
Список використаної літератури

Джерела

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-ст.141. 
2. Кримінально-виконавчий кодекс України : Закон України від 11.07.2003 року № 1129-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 33. – Ст. 1767. Режим доступу : http://urist-ua.net/кодекси/кримінально-виконавчий_кодекс_україни
3. Кримінальний кодекс України : станом на 11 лют. 2013 р. : відповідає офіц. тексту / упоряд. В. І. Тютюгін. – Х. : Право, 2013. – 232 с. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
4. Наказ від 07.11.2001 № 1053/2001 «Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців»
5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності військовослужбовців, надання командирам додаткових прав та покладення обов’язків в особливий період [Текст] : Закон України № 158-VIII від 05 лютого 2015 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2015. – № 13. – ст. 92.
6. Автухов К. А. Кримінально-виконавче право : навч. посіб. (відповіді на екзаменац. питання та питання до практ. занять) / К. А. Автухов; ред.: А. Х. Степанюк. - Харків : Право, 2015. - 156 c. 
7. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право : Навч. посіб. / І. Г. Богатирьов; Черніг. юрид. коледж. - Чернігів : Юрист, 1998. - 122 c. 
8. Бондарєв В.В. Щодо призначення кримінального покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 11(51). – С. 39–41.
9. Гель А. П. Кримінально-виконавче право України : навч. посіб. / А. П. Гель, Г. С. Семаков, І. С. Яковець. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 623 c. 
10. Джужа О. М. Кримінально-виконавче право України (Загальна та Особлива частини) : Навч. посіб. / О. М. Джужа, С. Я. Фаренюк, В. О. Корчинський, В. Б. Василець, А. В. Кирилюк; Нац. акад. внутр. справ України. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 466 c. 
11. Кальман О.Г., Подільчак О.М., Плотнікова В.П., Туркот М.С. Проблеми кримінально-виконавчого права України. Навчальний посібник. – Київ, 2011.
12. Кримінально-виконавче право [Електронний ресурс] : підручник / В. В. Голіна [та ін.]. - Харків : Право, 2011. - 328 с. Режим доступу: http://uristinfo.net/2010-12-28-11-45-41/240-kriminalno-vikonavche-pravo-ukrayini
13. Кримінально-виконавче право України [Електронний ресурс] : підручник / за ред. Х. Степанюка. - 2-е вид., перероб. і доп.. - Х. : Право, 2006. - 256 с. Режим доступу: http://uristinfo.net/2010-12-28-11-45-41/240-kriminalno-vikonavche-pravo-ukrayini--stepanjuk-.html
14. Кримінально-виконавче право України: навчальний посібник / Вид. 2 - ге, зм. і доп. / за ред. Т. А. Денисової. К.: Істина, 2010. Режим доступу: http://forlawyer.com.ua/knigi/krimnalno-vikonavche-pravo-denisova-ta 
15. Кримінально-правові та кримінологічні основи забезпечення воєнної безпеки України : науково-практичний посібник. – Київ, 2014. Режим доступу : http://forlawyer.com.ua/knigi
16. Нежурбіда С. І. Кримінально- виконавче право [Текст] : навч.-метод. посібник / С. І. Нежурбіда, І. С. Павчук ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2006. - 116 с. 
17. Попрас В.О. Штраф як вид покарання за кримінальним правом України: монографія / В.О. Попрас. – Х.: Право, 2009. – 197 с.
18. Правовий статус військовослужбовців // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - № 9. - С. 5-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bmju_2014_9_3.pdf
19. Проблеми кримінально-виконавчого права : навчальний посібник. – Київ, 2015. Режим доступу : http://forlawyer.com.ua/knigi
20. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян : підручник. – Київ, 2013. Режим доступу: http://forlawyer.com.ua/knigi
21. Семаков Г. С. Кримінально-виконавче право України : курс лекцій / Г. С. Семаков, А. П. Гель. - К. : Вид-во МАУП, 2000. - 196 с. 
22. Степанюк А. Х. Кримінально-виконавче право України : Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд, М. В. Романов, В. В. Голіна, М. П. Черненок, В. М. Харченко, Л. П. Оніка, В. Ф. Оболєнцев; ред.: А. Х. Степанюк; Нац. юрид. акад. ім. Я.Мудрого. - 2-е вид., виправл. і доповн. - Х. : Право, 2006. - 255 c. Режим доступу: http://uristinfo.net/2010-12-28-11-45-41/240-kriminalno-vikonavche-pravo-ukrayini--stepanjuk-.html
23. Трубников В. М. Кримінально-виконавче право України : Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В. М. Трубников, В. М. Харченко, О. В. Лисодід, Л. П. Оніка, А. Х. Степанюк; ред.: В. М. Трубников; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х. : Право, 2001. - 379 c. 
24. Туркот М. Особливості виконання спеціальних видів покарань [Електронний ресурс] / М. С. Туркот // Национальний юридический журнал : теория и практика. Научно-практическое правовое издание. - 2015. - № 3. - С. 86-90. - Режим доступу: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/index.php/zhurnaly?id=52
25. Туркот М.С. Військові формування в системі Воєнної організації України // Вісник прокуратури – 2014. – № 11. – С. 31–43.


Унікальність