Курсова Правова охорона вод

  • Код товару: 18381
  • Наявність: В наявності
0 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з екологічного права на тему Правова охорона вод на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35


Зміст

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ВОДИ ЯК ОБ’ЄКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 
РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ВОД 
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ОХОРОНИ ВОД 
3.1 Особливості користування землями водного фонду 
3.2 Охорона вод від забруднення, засмічення і вичерпання 
РОЗДІЛ 4. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ВОД 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела


1. Васюкова Г. Т. Екологія. Підручник. / Г. Т. Васюков, О.І. Ярошева. – К.: Кондор, 2009. – 524 с. 
2. Водний кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 06.06.1995 № 213/95-ВР – [Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80
3. Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003.– № 11 (28.03.2003). – Ст. 462. 
4. Закон України «Про екологічну мережу України» № 1864-IV від 24.06.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 45 (05.11.2004). – Ст. 502.
5. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» № 2707-XII від 16.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 50 (15.12.1992). – Ст. 678. 
6. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» № 2456-XII від 16.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34 (25.08.1992). – Ст. 502. 
7. Закон України «Про рослинний світ» № 591-XIV від 09.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22-23 (11.06.1999). – Ст. 198. 24 
8. Закон України «Про тваринний світ» № 2894-III від 13.12.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 2 (25.01.2002). – Ст. 47. 
9. Земельний кодекс України № 2768-III від 25.10.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3–4 (25.01.2002). – Ст. 27. 
10. Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-X від 07.12.1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122. 
11. Кодекс України про надра № 132/94-ВР від 27.07.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36 (06.09.1994). – Ст. 340.
12. Кримінальний кодекс України № 2341-III від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26 (29.06.2001). – Ст. 131. 
13. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів» № 389 від 20.07.2009 р. // Офіційний вісник України. – 2009. – № 63 (28.08.2009). – Ст. 2242. 
14. Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», прийнятого 25.06.1991 р. № 1264-XII зі змінами і доповненнями, станом на 09.02.2006 р. / за загальн. ред. О. М. Шуміла. – Х. : Фактор, 2006. – 187 с. 
15. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92 (10.12.2010) (частина 1). – Ст. 3248. 
16. Постанова КМ України «Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру» № 413 від 08.04.1996 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 10. – Ст. 292
17. Постанова КМ України «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України» № 484 від 03.07.1995 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – № 9. – Ст. 235. 
18. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля» № 17 від 10.12.2004 р. // Закон і Бізнес. – 2005. – Січ. – № 4. 
19. Про Загальнодержавну цільову програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки: Закон України від 03.03.2005 № 2455-IV. - Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 15. - ст. 243.
20. Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів: Закон України від 22.03.2001 № 2333-III. - Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 28. - ст. 135. 
21. Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року: Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI. - Відомості Верховної Ради. - 2013. - № 17. - ст. 146. 
22. Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та ведення господарської діяльності в них : постанова Кабінету Міністрів України від 8 трав. 1996 p., № 486 // ЗПУ. — 1996. — № 10. — Ст. 6.
23. Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів : постанова Кабінету Міністрів України від 18 груд. 1998 p., № 2024 // Офіційний вісник України. — 1998. — № 51 
24. Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року: Розпорядження Кабінет Міністрів України від 17.10.2007 № 880-р. 
25. Угода про основні принципи взаємодії в галузі раціонального використання та охорони транскордонних водних ресурсів: Міжнародний документ Угода, від 11.09.1998 
26. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11 (28.03.2003). – Ст. 461. 
27. Екологічне право : [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / за ред. А. П. Гетьмана. - X.: Право, 2013. - 432 с. 
28. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. - К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2010. - 720 с. 
29. Екологічне право України. Особлива частина [текст]: навч. посіб. / О. М. Шуміло (кер. авт. кол.), В. А. Зуєв, І. В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 432 с. 
30. Екологічне право України: навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. та перероб. / Л. О. Бондар, В. В. Курзова. – Х. : Вид-во «Бурун Книга», 2011. – 375 с.
31. Земельне право: підручник / М.В. Шульга, Н.О. Багай,. В.І. Гордєєв та ін.; за ред. М.В. Шульги. – Харків: Право, 2013. –. 520 с. – Режим доступу: http://uristinfo.net/agropravo/110-shulga-zemelne-pravo-ukrayini/2840-glava-20-pravove-reguljuvannja-vikoristannja-zemel-vodnogo-fondu.html
32. Stookes P. A Practical Approach to Environmental Law. – New York, Oxford University Press Inc., 2005. – 607 р.

Унікальність