Курсова Обшук як слідча дія

  • Код товару: 17021
  • Наявність: В наявності
0 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Обшук як слідча дія на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика обшуку 
1.1. Поняття, мета та види обшуку
1.2. Класифікація об’єктів пошуку
РОЗДІЛ 2. Підстави проведення обшуку в кримінальному процесі
РОЗДІЛ 3. Процесуальні особливості для проведення обшуку
3.1. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи
3.2. Виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004
2. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – № 11-12, № 13. – ст. 88.
4. Татаренко Г. В. Проблемні питання призначення обшуку згідно з новим Кримінальним процесуальним кодексом України / Г. В. Татаренко // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2013. – № 26. – С. 63-72.
5. Дулов А. В. Судебная психология: учебное пособие. Изд. 2-е, исп. и доп. – Минск, Вышэйшая школа, 1975. – 464 с.
6. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко – X.: Одіссей, 2013. – 1104 с.
7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X.: Право, 2012. – 768 с.
8. Пясковський В. В. Криміналістика: Підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алексеев та ін. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с.
9. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 728 с.
10. Толочко М. В. Психологічні основи обшук. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://int-konf.org/konf052013/314-tolochko-m-v-k-yu-n-chorniy-g-o-psihologchn-osnovi-obshuku.html
11. Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз): Монографія / В. Ю. Шепітько. – X.: Харків юридичний, 2007. – 432 с.
12. Тертишник В. М. Верховенство права та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України: Монографія / В. М. Тертишник. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2009. – 404 с.
13. Агафонов В. В. Криминалистика: Пособ. для сдачи экзамена / В. В. Агафонов, А. Г. Филиппов. – 5-е изд., испр. – М.: Юрайт-Издат, 2006. – 224 с.
14. Денисюк С. Ф. Обыск в системе следственных действий (Тактико-криминалистический анализ): науч.-практ. пособ. / С. Ф. Денисюк, В. Ю. Шепитько. – Харьков: Консум, 1999. – 160 с.
15. Дрозд В. Г. Організаційні і тактичні аспекти розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень: автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.09 / Валентина Георгіївна Дрозд. – К., 2009. – 16 с. 
16. Яблоков Н. П. Криминалистика в вопросах и ответах : учеб. пособ. / Н. П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2000. – 224 с.
17. Стахівський С. М. Слідчі дії як основні засоби збирання доказів: наук.-практ. посіб. / С. М. Стахівський. – К.: Атіка, 2009. – 64 с. 
18. Криминалистика: Учебник / [под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло]. – СПб.: Лань, 2001. – 928 с.
19. Салтевський М. В. Криміналістика: Підручник: у 2 ч. / М. В. Салтевський. – Х.: Консум, 2001. – Ч. 2. – 528 с.
20. Скригонюк М. І. Криміналістика: Підручник / М. І. Скригонюк. – К.: Атіка, 2005. – 496 с.
21. Криміналістика: Підручник / [П. Д. Біленчук, В. К. Лисиченко, Н. І. Клименко та ін.; за ред. П. Д. Біленчука]. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Атіка, 2001. – 544 с.
22. Криминалистика: учеб. пособ. / [И. С. Андреев, Г. И. Грамович, Н. И. Порубов; под ред. Н. И. Порубова]. – Мн.: Выш. шк., 1997. – 344 с. 
23. Криминалистика: учеб. для вузов / [Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов та ін. ; под ред. проф. Р. С. Белкина]. – М.: НОРМА-ИНФРА М, 2000. – 990 с.
24. Біленчук П. Д. Основи криміналістичної тактики: курс лекцій / П. Д. Біленчук, A. П. Гель. – Вінниця: Вінницька філія МАУП, 2001. – 116 с.
25. Мухин Г. Н. Криминалистика: учеб. пособ. / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь; Акад. МВД. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2009. – 227 с.
26. Чаплинський К.О. Поняття та класифікація обшуків / К. О. Чаплинський // Держава та регіони. Сер. Право. – 2011. – Вип. 2. – С. 132-135.
27. Тертышник В. М. Обыск: Учебное пособие. – Х.: ИКФ «Гриф», 1997. – с. 36.
28. Олейняш Е. М. Правові та фактичні підстави проведення обшуку в кримінальному процесі / Е. М. Олейняш // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2008. – Вип. 20. – С. 271-276.
29. Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – 204 с.
30. Фомин М. А. Обыск в современном уголовном процессе России. Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. – 208 с.
31. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: Учеб. пособие. Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1993. – 174 с.
32. Кузьмин В.А. Досмотр и обыск: основания и порядок проведения, пра-ва граждан, порядок обжалования: Сам себе адвокат. Выпуск № 32. – М.: Юрайт-Издат, 2207. – 126 с. 
33. Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України: Підручник / Є. Г. Коваленко, В. Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 704 с. 
34. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України: Особлива частина: Підручник / Л.Д. Удалова – К.: Кондор, 2005. – 280 с.
35. Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение / С. А. Шейфер. – Самара: Издательство «Самарский университет», 2004. – 191 с.
36. Швидкова О. В. Обшук як спосіб збирання доказів / О. В. Швидкова // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 2(10): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14sovszd.pdf.
37. Ільєва Т. Г. Надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи / Т. Г. Ільєва // Європейські перспективи. – 2013. – № 7. – С. 105-109.

Унікальність