Курсова Кримінально-правова характеристика перевищень влади або службових повноважень

  • Код товару: 14029
  • Наявність: В наявності
0 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Кримінально-правова характеристика перевищень влади або службових повноважень на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Кількість сторінок: 32

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
1.1.Значення службової діяльност
1.2.Поняття та ознаки злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
РОЗДІЛ 2. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу перевищення влади або службових повноважень
2.1.Об’єктивні ознаки злочину
2.2. Суб’єктивні ознаки злочину
РОЗДІЛ 3. Кваліфікуючі ознаки перевищення влади або службових повноважень
Розділ 4. Відмежування перевищення влади або службових повноважень від зловживання владою або службовим становищем та від інших злочинів
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Білорусов С. Г. Дисциплінарна відповідальність державних службовців. –Херсон: Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 2009. – 50 с.

2. Правове регулювання відповідальності в сфері службової діяльності:

Навчальний посібник. - Донецьк: Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій,

2009. - 96 с.

3. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 608 с.

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 15» Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-03

5. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 16.10.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

6. Сенаторов М. В. Об'єкт злочину та його відображення в законі про кримінальну відповідальність // Питання боротьби зі злочинністю. — 2003. — Вип. 7. — С. 133–145.

7. Чугуніков І. І. До питання про предмет кримінально- правового регулювання// Вісник Верховного Суду України. — 2000. — № 6. — С. 45–48.

8. Жижиленко А. А. Должностные (служебные) преступления (Глава III

Уголовного кодекса). Практ. комментарий / А. А. Жижиленко. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М., 1927. — С. 37–39.

9. Кириченко В. Ф. Виды должностных преступлений по советскому уголовному праву / В. Ф. Кириченко. — М. : Изд-во АН СССР, 1959. — С. 27–28.

10. Доиджашвили Д. Объективная сторона превышения власти или

служебных полномочий / Д. Доиджашвили // Сов. юстиция. — 1989. — № 22. —С. 25.

11. Галахова A. B. Превышение власти или служебных полномочий. Вопросы уголовно-правовой квалификации / А. В. Галахова. — М. : Юрид. лит., 1978. —С. 30–31.

12. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.]; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – ___ с.

13. Маляренко В. Т. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2007.

14. Закон України « Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3781-12/parao30#o30

15. Светлов А.Я. Ответственность за должностные преступления / А.Я. Светлов. - К. : Наукова думка, 1978. - 303 с.

16. Бантишев О.Ф. Злочини у сфері службової діяльності (питання кваліфікації) : навч. посіб. / О.Ф. Бантишев. - К. : МАУП, 2002. - 128 с.

17. Науковий висновок Миколи Хавронюка щодо способу застосування Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації до національного законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції» від 21 лютого 2014 року № 746-VII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravo.org.ua/2011-07-05-15-26-55/2011-07-22-11-16-35/1639-naukovyi-vysnovok-shchodo-zastosuvannia-zakonu.htm


Унікальність