Курсова Кримінально-правова характеристика основних покарань

  • Код товару: 14028
  • Наявність: В наявності
0 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Кримінально-правова характеристика основних покарань на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Кількість сторінок: 27

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття та система покарань за кримінальним правом України
РОЗДІЛ 2. Види основних покарань
2.1 Громадські та виправні роботи
2.2 Арешт та обмеження волі як основні покарання
2.3 Службові обмеження військовослужбовців та тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
2.4 Позбавлення волі на певний строк
2.5 Довічне позбавлення волі
ВИСНОВОК
ЛІТЕРАТУРА

Джерела

1. Александров Ю. В. Кримінальне право України. Загальна част. : [підручник] / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько, О. О. Дудоров; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – Вид. 5-те, перероб. та доп. – К. : Атіка, 2009. – 407 с.

2. Бажанов М. І. Кримінальне право України: Загальна част.: [підручник] / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф.  М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 480 с.

3. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна част.: [навч. посіб.] / Р. В. Вереша // Акад. адвокатури України. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 319 с.

4. Верхоланцев А. В. Поняття та основні ознаки покарання [текст] / Верхоланцев А. В. // Науковий Вісник Чернівецького університету. - № 12. - 2013. - 335 — 340 с.

5. Григор'єв О. М.  До питання призначення громадських робіт як виду покарання в кримінальному законодавстві України [текст] / Григор'єв О. М. Соловйов Н. В.// Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». - Том 23 (62). - № 1. - 2010 — С.267-271.

6. Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 02.03. 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

7. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 04.07.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 

8. Науково-практичний коментар Кримінального / Ю. В. Баулін, В.І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін., за заг. Ред. В.В. Сташиса, В. Я. Тація. - К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. - 1196 с.

9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.- Вид. 4-те, перероб. та доп. - К.: Юридична думка, 2007.- 1184 с.

10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За заг. ред. Потебенька М. О., Гончаренка В. Г. — К., — "ФОРУМ", 2001, у 2-х ч. - с. 789

11. Річко О. О. Поняття покарання [текст] / Річко О. О. //  Від  громадянського  суспільства  –  до  правової держави. - Харків. - 2013. - с. 627

12. Селецький С. І. Кримінальне право України. Загальна част. [навч. посіб.]  / Селецький С. І. // –  К.: Центр учбової літератури, 2008. – 248 с. 

13. Федишин Ю. Ю. Довічне позбавлення волі: теоретичні та практичні проблеми [текст]  / Федишин Ю. Ю. // Сучасні тенденції та перспективи розвитку юридичної науки в Україні:Збірник наукових статей магістрантів та спеціалістів юридичного факультету Національної академії управління – 2011. – К.: Національна академія управління, 2011. –  396 с.


Унікальність