Курсова Конституційно правовий статус громадських організіцій

  • Код товару: 16024
  • Наявність: В наявності
0 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота з конституційного права на тему Конституційно правовий статус громадських організіцій 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ І. Поняття громадської організації
РОЗДІЛ ІІ. Принципи діяльності громадської організації
РОЗДІЛ ІІІ. Права громадської організації
РОЗДІЛ IV. Гарантії діяльності громадських організацій та їх юридична відповідальність
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 р. № 4572-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 
2. Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» від 07 жовтня 1997 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80 
3. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1045-14 
4. Закону України „Про молодіжні та дитячі громадські організації” від 1 грудня 1998 р. № 281-XIV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/281
5. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст. 141 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
6. Алиев А. А. Конституционное право на объединение в системе прав и свобод человека и гражданина: Учеб. Пособие для вузов. / А. А. Алиев – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 207 с. 
7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. Б. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с. 
8. Величко О. Правова природа принципів рівності та рівноправності в цивільному процесі. / О. Величко // Юридичний журнал. – 2004. – № 3. – С. 118-122. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1083
9. Вітенко О. А. Громадянське суспільство як основа демократичної держави / О. А. Вітенко // Науковий вісник Академії муніципального управління: зб. наук. праць. – К., Вип.2: Управління. – 2010. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www. nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/. ../VITENKO.htm 
10. Войналович М. Проблемні аспекти реалізації права на об’єднання в Законі України «Про громадські об’єднання» / М. Войналович // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 5. – 20–25 с.
11. Ільїна М. В. Соціально-економічна роль некомерційних організацій у забезпеченні сталого розвитку суспільства / М. В. Ільїна // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 3 – С. 27-36.
12. Мала енциклопедія конституційного права / За заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького; Київський університет права НАН України. – К.: Кондор, 2012. – 462 с. 
13. Погребняк С. П. Основні принципи права: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.01. – Х., 2009. – 36 с. 
14. Пожидаєв Є. О. Громадські організації України, Росії та Білорусі в умовах системної політичної трансформації пострадянських суспільств : автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 [Електронний ресурс] / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – 19 с. 
15. Полховська І. К. Конституційний принцип рівності людини і громадянина в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.02. – Х., 2007. – 20 с. 
16. Твердохліб В. Ю. Особливості правового статусу громадських організацій в Україні. / В. Ю. Твердохліб // Університетські наукові записки. – 2009. – № 4 (32). – C. 188-197.
17. Токвиль Алексис де Демократия в Америке : пер. с франц. / предисл. Гарольда Дж. Ласки. – М. : Издательство “Весь Мир”, 2000. – 560 с. 
18. Усаченко Л. М. Форми та методи управління – важлива складова розвитку взаємовідносин органів державної влади України з неурядовими організаціями : монографія. / Л. М. Усаченко – Хмельницький : Вид-во ХУУП, 2007. – 176 с. 
19. Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. / К. Хессе – М.: Юридическая литература, 1981. – 489 с. 
20. Шляхтун П. П. Конституційне право : словник термінів / П. П. Шляхтун. – К. : Либідь, 2005. – 568 с.
21. Шукліна Н. Г. Конституційно-правове регулювання прав і свобод людини і громадянина в Україні (проблеми теорії і практики): Монографія. / Н. Г. Шукліна – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 424 с.
22. Юридична енциклопедія: в 6 т. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін..] – К.: Вид-во «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 1998-2004. – Т. 5: П–С. – 2003. – 736 с. 
23. Jegers M. Micro Economics of the Profit and Nonprofit Sectors / M. Jegers // The International Journal of Not-for-Profit Law. – 2002. – Vol. 5. – Issue 1. – Р. 24–38.


Унікальність