Курсова Конституційно-правові основи місцевого самоврядування

  • Код товару: 14214
  • Наявність: В наявності
0 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Конституційні засади проведення виборів в Україні 3 на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 40
 

 

Зміст

Вступ
1. Поняття і принципи місцевого самоврядуван­ня.
2. Система місцевого самоврядування в Україні.
3. Форми безпосередньої демократії на місцевому рівні.
4. Конституційно-правовий статус представницьких органів місцевого само-врядування.
5. Конституційно-правовий статус органів самоорганізації населення.
Висновок
Список використаної літератури

Джерела

1. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора Ю. М. Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 544 с
2. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – Харків: Вид-во Національного ун-ту внутр. справ, 2002 – с.
3. Камінська Н.В. Місцеве самоврядування: теоретико історичний і порівняльно-правовий аналіз, навч. посіб. - К: КНТ, 2010. - 232 с.
4. Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави: Монографія/ За редакцією Ю.М. Тодики і В.А. Шумілкіна. - Х.: ТОВ “Одіссей”, 2004. - 392 с.
5. Конституційне право України, Навчальний посібник. - К. : Паливода А. В., 2011.- 156 c.
6. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с. 
7. Закон України “Про всеукраїнський та місцевий референдуми” від 03.07.1991р, зі змінами від 10.08.2012р.
8. Постанова Верховної Ради “Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні” від 17.12.1993
9. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р., зі змінами від 07.10.2012р.
10. Конституція України від 28.06.1996р.
11. Європейська хартія місцевого самоврядування, від 15.10. 1985р, зі змінами від 16.11.2009р.
12. Закон України “Про органи самоорганізації населення” від 11.07.2001р.

Унікальність