Курсова Класифікації засуджених до позбавлення волі розподіл по установам виконання покарань

  • Код товару: 16619
  • Наявність: В наявності
0 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Класифікації засуджених до позбавлення волі розподіл по устновам виконання покарань на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32Зміст

Вступ
Розділ 1. Поняття класифікації засуджених при виконанні покарання у виді позбавлення волі
Розділ 2. Організація діяльності комісій з питань розподілу засуджених до позбавлення волі та порядок визначення виду установи виконання покараня
Розділ 3. Визначення місця відбування покарання у виді позбавлення волі
Висновки
Список використаних джерел


Джерела

1. Бадира В. А., Кримінально-виконавче право: Навчальний посібник. / Денисов С. Ф., Денисова Т. А., Мінаєв М. М., Хашев В. Г. – К.: Істина, 2008.
2. Боднар І. В. Розвиток проблеми класифікації засуджених, які відбувають покарання в кримінально-виконавчих установах закритого типу / І. В. Боднар // Вісник Запорізького національного ун-ту. Серія: Право. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pravo/76/12525-rozvitok-problemi-klasifikaciї-zasudzhenix-yaki-vidbuvayut-pokarannya-v-kriminalno-vikonavchix-ustanovax-zakritogo-tipu.html
3. Бриллиантов А. Б. Дифференциация наказания: уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы: Дис…докт. брид. наук. – М., 1998. – 439 с.
4. Гернет М. Н. История царской тюрьмы: в 5 т. / М. Н. Гернет. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1950. – Т. 1. –384 с.
5. Денисова Т. А. Кримінально-виконавче право. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://forlawyer.com.ua/knigi/krimnalno-vikonavche-pravo-denisova-ta/16068-tema-8-sistema-vikonannya-pokaran-u-vid-pozbavlennya-vol.html
6. Іваньков І. Історико-правовий аналіз діяльності органів і установ виконання покарань на території України (кінець 19 – середина 20 сторіччя): монографія / І. Іваньков, А. Чайковський; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. І. Г. Богатирьова. - Бровари: ХмЦНТЕІ, 2010. – 208 с.
7. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26. – ст. 131.
8. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 3-4. – ст. 21.
9. Кримінально-виконавче право: Підручник / за заг. ред. А. Х.Степанюка. – Х.: Право, 2005. – 256 с.
10. Кримінально-виконавче право України: Підручник / за ред. Степанюк А. X., Лисодєд О. В., Романов М. В. та ін.. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/view/3565/29/
11. Кримінально-виконавче право: Підручник / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.; за ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. – Х.: Право, 2011. – 328 с.
12. Малиновский И. Исправительно-трудовые кодексы отдельных республик или Исправительно-трудовой кодекс СССР / И. Малиновский // Вестник советской юстиции. – 1928. – № 1. – С. 623-624. 
13. Марчук А. І. Особливості перекласифікації засуджених до позбавлення волі (соціально-правова характеристика) / А. І. Марчук // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 60. – С. 153-161. 
14. Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями // ООН Аналіз проблем запровадження громадського моніторингу в установах державного департаменту України з питань виконання покарань: Посібник. – К.: КІМ, 2007. – 536 с.
15. Перков И. М. Дифференциация процесса наказания и процеса исправительно-трудового воздействия в исправительно-трудовых колониях: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. – М., 1971. – 38 с.
16. Положення «Про Апеляційну комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі» від 08.02.2012 р. № 222/5. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0215-12
17. Рыбников В. В. История правоохранительных органов отечества / В. В. Рыбников, Г. В. Алексушин. – М.: Изд-во «Щит», 2007. – 320 с.
18. Романов М. В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права / М. В. Романов; ГО «Харківська правозахисна група». – Харків: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ», 2015. – 256 с.
19. Симонян А. В. Лишённые свободы и их распределение по исправительных учреждениях: дисс...канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / Симонян Артур Владимирович. – Краснодар, 2003. – 180 с.
20. Советское исправительно-трудовое право / Под. ред. Н. А. Стручкова, Ю. М. Ткачевського. – М.: Юрид. лит.. 1983. – 352 с. 
21. Стручков Н. А. Проблемы науки исправительно-трудового права в свете нового исправительно-трудового законодавства. – М.: Изд-во ВШ МВД СССР, 1972. – 167 с.
22. Тихомиров Д. Е. Вопросы совершенствования дифференциации карателько-воспитательного процесса в исправительно-трудовых колониях строгого режима: Автореф. дис…канд.. юрид. наук. – М., 1979. – 34 с.
23. Трубников В. М., Филонов В. П., Фролов А. И. Уголовно-исполнительное право Украины: Учебник. – Д: Дон. ин-т внутр.. дел, 1999. – 640 с. 
24. Уголовно-исполнительное право: Учебник / под ред. И. В. Шмарова. – М.: БЕК, 1996. – 418 с. 
25. Яковець І. С. Поняття та види класифікації засуджених до позбавлення волі / І. С. Яковець // Право і безпека. – 2004. – 4 (№3/4). – С. 119-124.

Унікальність