Курсова Характеристика загальних положень досудового розслідування

  • Код товару: 17031
  • Наявність: В наявності
0 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Характеристика загальних положень досудового розслідування на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32Зміст

Вступ
1.Поняття та значення загальних положень досудового розслідування. 
2.Початок досудового розслідування та правила підслідності. 
3.Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та забезпечення нерозголошення відомостей досудового розслідування.
4. Строки досудового розслідування.
Висновок


Джерела


1. Зинатуллин З. З. Подследственность уголовных дел / З. З. Зинатуллин, М. С. Салахов, Л. Д. Чулюкин. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1986. – 102 с. 
2. Кримінальний процес : [підручник] / За ред. Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної. – Х. : Право, 2010. – 608 с. 
3. Кримінальний процесуальний кодекс України. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України : Закон України чинне законодавство з 19 листоп. 2012 р. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 382 с.
4. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28. 12. 1960 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1961. – № 2. – Ст. 15 
5. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. – [6-те вид., переробл. та допов.]. – К. : “Юрисконсульт”, “Юстініан”, 2010. – 896 с. 
6. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальна компетенція: поняття і структура / Л. М. Лобойко // Юридична Україна. – 2005. – №3. – С.73. 
7. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: [Навчальний посібник] / Л. М. Лобойко – К. : Істина, 2005. – 456 с. 
8. Маляренко В. Т. Щодо повернення судом кримінальної справи на додаткове розслідування та прокурору / В. Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 6 (46) – С. 159-163 
9. Мельник М.. Об’єктивну оцінку новому КПК дасть його застосування // Дзеркало тижня. – 2012. – № 16. – С. 12-13 
10. Оніщук О. Новий Кримінально-процесуальний кодекс – ключовий елемент системи кримінальної юстиції: [тези доповіді на засіданні Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права (10 грудня 2008 року)] / Оніщук О.// Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 1 (87). – С. 145-151 
11. Пойда А.. Проект нового КПК будує систему за принципом ніпеля // Закон і бізнес. – 2012. – № 8 (1047). – С. 10 
12. Портнов А. В. Ми не пішли на компроміс із правоохоронними органами / А. В. Портнов // Закон і бізнес. – 2012. – 26 лютого [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/8251-andriy_portnov_mi_ne_pishli_na_kompromis_iz_pravoohoronnimi_.html. 
13. Примаченко О.. Умовно прогресивний кодекс // Дзеркало тижня. – 2012. – № 16. – С. 11 
14. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні. Вибрані твори/ Михеенко М. М., Шибіко В. П., Дубинський А. Я. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 240 с. 
15. Проект Кримінально-процесуального кодексу України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=42312
16. Сірий М. І. Проблема вибору моделі нової судової та правоохоронної системи України / М. І. Сірий // Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та перспективи : матер. наук.-практ. конф., 14 травня 2010 р. / редкол. : В. В. Сташис (гол. ред.), В. І. Борисов (заст. гол. ред.) та ін. — Х. : Одіссей, 2010. – 198 с.
17. Солдатенко О.А. Вітчизняна історія створення та розвитку органів досудового слідства // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 2002.— №1.— С.250-259.
18. Солдатенко О.А. Деякі аспекти вдосконалення форм закінчення досудового слідства // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 2002.— №3.— С.185-190.
19. Солдатенко О.А. Сучасний стан інституту досудового слідства // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових праць / Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті.— 2002.— №4.— С.126-132.


Унікальність