Земельне право

Земельний кодекс України його недоліки і переваги (Код: 16003)

Опис

Готовий реферат з земельного права на тему Земельний кодекс України його недоліки і переваги на 100% авторський, в мережі інтернет не розповсюджувався, успішно захищений студентом.
Загальна кількість сторінок - 16

Зміст


Вступ
1. Розвиток земельного законодавства
2. Місце Земельного кодексу України в системі джерел земельного права
3. Земельний кодекс України його недоліки і переваги
Висновки
Список використаних джерел

Фрагмент роботи


Вступ

Актуальність теми. Земельні відносини регулюються Конституцією України, Земельним Кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Ефективність управління залежить від комплексності їх реалізації. ….
Мета роботи полягає ….
Поставлена мета зумовлює необхідність вирішення наступних завдань:

Об’єктом дослідження ….
Предметом дослідження є …

1. Розвиток земельного законодавства

Історія розвитку земельного права незалежної України розпочинається з земельної реформи, затвердженої Постановою Верховної Ради України з цього питання від 18 грудня 1990 р. В даній Постанові підкреслюється, що земельна реформа є складовою частиною економічної реформи, здійснюваної в Україні у зв’язку з … [1, с. 33].
У 1989–1990 рр. почалося розроблення нового Земельного кодексу (далі – ЗК) України, а 18 грудня 1990 р. він був прийнятий Постановою Верховної Ради України № 562-12. 13 березня 1992 р. до даного Кодексу були внесені деякі зміни, затверджені Законом України № 2126-12. Завданням ЗК було регулювання земельних відносин з метою створення умов для національного використання й охорони земель, рівноправного розвитку всіх форм власності на землю і господарювання, збереження та відтворення родючості ґрунтів, поліпшення природного середовища, охорони прав громадян, підприємств, установ і організацій на землю. К поділяв усі землі України за критерієм їх цільового призначення на сім категорій: землі сільськогосподарського призначення; землі населених пунктів; землі промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення; землі природоохоронного, оздоровчого, … [1, с. 42].

Отже, ….

2. Місце Земельного кодексу України в системі джерел земельного права
…. Вони створюють конституційну основу для галузевого земельного законодавства. До питань, які згідно з Конституцією України (ст. 92) визначаються виключно законами України, віднесені питання щодо засад використання природних ресурсів, правового режиму власності, екологічної безпеки тощо [2, с. 16]….
…Система джерел земельного права України – це сукупність законодавчих, підзаконних та локальних нормативно-правових актів. Згідно із ч. 1 ст. 4 ЗК України земельне законодавство включає Земельний кодекс та інші нормативно-правові акти у галузі земельних відносин. Конституція України – це єдиний нормативно-правовий акт найвищої юридичної сили, який виступає основним … [2, с. 17].

Таким чином, …

3. Земельний кодекс України його недоліки і переваги
Відповідно до Конституції України, прийнятий Земельний кодекс України встановлює три форми власності на землю. Згідно з цим земля може перебувати в державній, комунальній та приватній власності (ст. 78 п. 3). Всі форми власності — рівні. Відповідно до Конституції України встановлено, що управління землями … [4, с. 28].
Крім того, за інтенсивної експлуатації сільськогосподарських угідь наприкінці терміну оренди землевласник може повернути землі у незадовільному стані. Згідно з нормою закону, орендодавці (особливо власники невеликих паїв) неспроможні відстоювати свої інтереси у судових спорах із великими компаніями, з ….[5].
Професор Єрмоленко відстоював думку, що кодифікація – найвищий і найефективніший спосіб систематизації земельного законодавства, а Земельний кодекс – це велике надбання, і його не можна розглядати як рудимент радянської доби. До того ж кодифікація – важливий критерій обґрунтування … [5].

Отже, …

Висновки
Особливістю джерел земельного права України є наявність кодифікованого законодавчого акта – це Земельного кодексу України….

Використані джерела


1. Шеремет А. П., Земельне право України: навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ А. П. Шеремет. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 632 с.
2. Міхно О. І. Конспект лекцій з дисципліни «Земельне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки університету) / О. І. Міхно; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. –156 с.
3. Корнєєв Ю. В. Земельне право. 2-ге вид. перероб. та доп. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 248 с.
4. Шершун М. Х. Основні недоліки нормативно-правового забезпечення використання земельноресурсного потенціалу України / Шершун М. Х. // Агросвіт. – 2012. - № 9. – С. 28-32.
5. Наконечна О. Чи потрібен Земельний кодекс Україні? / Наконечна О. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://nubip.edu.ua/node/19591

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук