Земельне право

Викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб (Код: 12569)

Опис

Готова курсова робота з земельного права на тему Викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб на 100% авторська, в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.
Загальна кількість сторінок - 35

Зміст


Вступ
Розділ 1. Правова природа викупу земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності
Розділ 2. Основні елементи викупу земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності
2.1. Суспільні потреби та мотиви суспільної необхідності як правові підстави викупу земельних ділянок
2.2. Об’єкти й суб’єкти викупу земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності
2.3. Процедура викупу земельної ділянки для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності
2.4. Особливості угод про викуп земельних ділянок
Розділ 3. Іноземний досвід правового регулювання викупу земельних ділянок
Висновки
Список використаних джерел

Фрагмент роботи


ВСТУП
Актуальність теми.....
Конституція України у ст. 41 проголошує непорушність права приватної власності, передбачаючи, що примусове відчуження об’єктів цього права може бути застосовано лише як виняток з мотивів суспільної необхідності на підставі й у порядку, що встановлені законом, і за умови попереднього повного відшкодування їх вартості. ....
….
Що стосується сучасного стану розроблення цієї проблематики, то зазначимо, що окремі питання права приватної власності на землю, в тому числі й пов’язані з його припиненням, висвітлювались у працях В. І. Андрейцева, Г. І. Балюк, А. Г. Бобкової, О. Г. Бондаря, Д. В. Бусуйок, О. А. Вівчаренка, А. П. Гетьмана, О. В. Глотової, О. В. Єлісєєвої, В. М. Єрмоленка, В. А. Зуєва, І. І. Каракаша, В. В. Костицького, М. В. Краснової, П. Ф. Кулинича, Р. І. Марусенка, І. В. Мироненка, А. М. Мірошниченка, В. В. Носіка, О. М. Пащенка, О. О. Погрібного, В. І. Семчика, Ю. С. Шемшученка, М. В. Шульги та ін.....
Мета й завдання дослідження. Метою роботи .Для досягнення визначеної мети поставлені такі завдання:...
Об’єктом дослідження виступають ....
Предметом дослідження є...
Методи дослідження. Для досягнення достовірних та об’єктивних результатів під час роботи використано ....

Розділ 1. Правова природа викупу земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності
...
Прихильники першої теорії (Г. Безелер, К. Гербер, ф.ферстер) вважали експропріацію інститутом цивільного права і пропонували кваліфікувати її як примусову купівлю-продаж. На їх переконання, теорії договірного характеру експропріації аж ніяк не заважає та обставина, що при примусовому відчуженні не існує волі продавця, оскільки її повністю замінює або доповнює вирок суду [22]. ...
...
Як зауважував ю. С. Гамбаров, тут не береться до уваги жодна з обставин, яка має важливе значення для договірних відчужень: чи належить майно одній або декільком особам, чи вказані вони в постанові про експропріацію, чи відбувається експропріація проти дійсних або уявних власників, чи є предметом експропріації вільне від обмежень майно або майно, що підлягає обмеженням у праві відчуження, які роблять неможливим розпорядження ним на підставі приватних угод, але не перешкоджають його експропріації. Так само вважав К. Грюнгут, .... [5, c. 211].
Таким чином, враховуючи викладене, ....

Розділ 2. Основні елементи викупу земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності

2.1. Суспільні потреби та мотиви суспільної необхідності як правові підстави викупу земельних ділянок
...
Можна побачити, що терміном «суспільна необхідність» характеризується нагальна та невідкладна потреба у земельній ділянці, яка не може бути задоволена в інший спосіб, ніж примусове відчуження земельної ділянки у власника, в той час як термін «суспільна потреба» відрізняється меншою категоричністю та припускає вдоволення такої потреби в інший спосіб, ніж примусове вилучення[5, c. 321]. ...
....
Слід зазначити, що невизначеність понять «суспільна потреба» та «суспільна необхідність» вже викликала помітну критику Закону ще на стадії Парламентських слухань. Так, у пропозиціях Президента України від 24 липня 2009 року міститься вказівка на те, що «нечітке розмежування понять «суспільна необхідність» та «суспільна потреба» залежно від яких допускається примусове відчуження або викуп об'єктів приватної власності. ....
Отже, розглянувши.....

2.2. Об’єкти й суб’єкти викупу земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності
....
Згідно з ч. 1 ст. 7 Закону органи виконавчої влади й органи місцевого самоврядування вправі викуповувати земельні ділянки та розміщену на них нерухомість для вичерпного переліку суспільних потреб, як-то: забезпечення національної безпеки й оборони; будівництво доріг, мостів, естакад, нафто-, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв’язку, аеропортів, .... [20].
Отже, правило про те, що відчужені для суспільних потреб ....
М. П. Шалфеєв зазначав: для відповіді на запитання про статус указаних суб’єктів треба мати на увазі, що мета експропріації – встановлення у відчужуваному маєтку майнового права на користь експропріанта. .....[12, с. 34].
На підставі викладеного

2.3. Процедура викупу земельної ділянки для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності
....Орієнтовну процедуру викупу деякі автори вважають такою:....
....
6) погодження матеріалів викупу деяких земельних ділянок (при потребі) – погодження матеріалів викупу на особливо цінних землях, а також для розміщення та обслуговування будівель і споруд іноземних держав, міжнародних організацій, Верховною Радою України;....
....
15) підготовка пропозицій щодо надання іншої ділянки – визначення іншої земельної ділянки, що може бути надана власнику земельної ділянки як компенсація та схвалення відповідним органом державної влади або місцевого самоврядування умов її надання ;....
....
23) інформування населення про викуп земельних ділянок – розміщення інформаційного повідомлення у засобах масової інформації про викуп земельної ділянки для суспільних потреб [5, c. 321-326]....
В цілому,…

2.4. Особливості угод про викуп земельних ділянок
....
Договір купівлі-продажу земельної ділянки повинен містити: назву сторін (прізвище, ім’я та по батькові громадянина, назва юридичної особи); вид правочину – договір купівлі-продажу; предмет договору(земельна ділянка з визначенням місця розташування, площі, цільового призначення, складу угідь, правового режиму тощо); документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку; відомості про відсутність заборон на відчуження земельної ділянки; відомості про відсутність або наявність обмежень щодо використання земельної ділянки за цільовим призначенням(застава, оренда, сервітути тощо); вартість майна, яке відчужується; права та обов’язки сторін; кадастровий номер земельної ділянки; момент переходу права власності на земельну ділянку..... [7].
.....
Отже, договір купівлі-продажу земельної ділянки, ....

Розділ 3. Іноземний досвід правового регулювання викупу земельних ділянок
Характерною ознакою Європейських країн є детальна регламентація на законодавчому рівні усіх питань щодо відчуження земельної власності. Так у Швеції для регулювання питань стосовно примусового викупу земельних ділянок існує біля 20 законодавчих актів(законів), кожний з яких більш детальніше розглядає певну сферу правових відносин [12] та розглядає конкретні цілі, для яких проводиться викуп земельних ділянок для суспільних потреб, так наприклад: ... [23].
Підводячи підсумок проведеного аналізу, с….
ВИСНОВКИ
....
Перелік суспільних потреб, для яких провадиться викуп земельних ділянок, визначений у статті та є вичерпним:
а) під будівлі і споруди органів державної влади та орга¬нів місцевого самоврядування;
....
Угоди, що укладаються при викупі земельних ділянок для суспільних потреб, не є цивільно-правовими. Вони служать специфічним засобом передачі ділянок із приватної власності в державну або комунальну і поєднують у собі публічно-правовий (зміст) і приватноправовий (форма) елементи….
...Основними (або безпосередніми) об’єктами відчуження для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності є земельні ділянки, а додатковими – розміщене на них нерухоме майно...
….

Використані джерела


1. Волошенюк О. Підстави припинення прав на землю та вилучення земельної ділянки // Аналітика. — 2008. — № 2(68).—С. 29.
2. Жибер А. Примусове вилучення земель приватної власності з мотивів суспільної необхідності [Текст] / А. Жибер // Правовий тиждень. – 8 січня 2008р. – № 1 –2. – С. 74 – 75.
3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від25.06.1991 №1264 - XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 872-2001.
4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення права користування земельними ділянками при відведенні їх для суспільних потреб» від 05.07.2012 №5070 – VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2. rada. gov.ua/ laws/show/ 872-2001.
5. Земельне право України : підручник / М. В. Шульга (кер. авт. кол.), Г. В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман [та ін.1 ; за ред. М.В. Шульги. — К. : Хрінком Інтер, 2004.
6. Земельний кодекс України. – Офіційний документ ВРУ від 25.10.2010 р. № 2768-III [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.
7. Ільків Н., Ільницький О. Примусове відчуження земельних ділянок та об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності: правові проблеми [Електронний ресурс] / Н. Ільків, О. Ільницький // Право України. – 2011. – № 2. – Режим доступу до журн. : http://www.info-pressa.com/article-1027.html
8. Інютіна О. Примусове припинення прав власників на землю / / Земельне право України. Теорія і практика. — 2008.— № 4. — С. 31.
9. Конституція України. – Офіційний документ ВРУ від28.06.1996 р. №254к/96-ВР[Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
10. Костяшкін І. До питання правового регулювання припинення прав на землю / / Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2007. — № 1(21).— С. 165.
11. Кулинич П. Компенсації при примусовому припиненні прав на землю / / Юридичний журнал. — 2004. — № 6(24).—С. 40.
12. Лізунова А.П. Примусове вилучення земель для суспільних проблем в Європейських країнах// [Електронний ресурс], 2011. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Npdntu_gg/2010_12/articles%5Clizunova.
13. Лізунова А.П. Становлення законодавства України відносно відчуження обєктів права власності для суспільних потреб// [Електронний ресурс], 2011. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/MTP/2009_34/pdf/ mtp3438.pdf
14. Мартин А. Концептуальні засади формування системи управління землями сільськогосподарського призначення державної власності[Електронний ресурс] / А. Мартин. – Режим доступу: http://zsu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=103:2010-12-01-13-15-37&catid=62:2011-01-12-14-57-08&Itemid=87.
15. Мартин А. Проблеми організаційно-правового механізму викупу земельних ділянок для суспільних потреб// [Електронний ресурс], 2011. Режим доступу: http://zsu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id= 430:2011-01-12-16-01-54&catid=62:2011-01-12-14-57-08&Itemid=87
16. Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів : затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. // Зібрання постанов Уряду України. — 1995. — № 6. — Ст. 151.
17. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / Кол. Авт.: Л.О. Бондар, А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін.; За заг. ред. В.В. Медведчука. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 656 с. - С. 399-400.
18. Підлісний Е. Земля для суспільства / / Український юрист. — 2008. — № 10(26).— С. 27.
19. Про оренду землі. – Закон України від 06.10.1998 № 161-XIV [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу:http:// zakon14.rada.gov.ua
20. Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. – Закон України від17.11.2009 р. №1559-VI [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
21. Федорович В.І. Правове регулювання викупу земельних ділянок для потреб, пов’язаних з проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні//[Електронний ресурс], 2011. Режим доступу:http://univer.km.ua/ konference/t_2374.doc
22. Шульга М.В. Земельне право України [Електронний ресурс] / М.В. Шульга. – Режим доступу: http://yurinform. org. ua/yuridicheskie knigi/ zemelnepravo-ukraini/50-zemelne-pravo-ukraini-mvshulga.html.
23. Юрченко А.Д., Мірошниченко А.М. Соціально-економічні та правові аспекти мораторію на відчуження приватних земель сільськогосподарського призначення// [Електронний ресурс] Режим доступу: http://law.univ.kiev.ua/userfiles/file/Library/Miroshnychenko,%20Yurchenko_Moratorium.doc

 

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук