Земельне право

Правовий режим земель житлової забудови (Код: 17082)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з земельного права на тему Правовий режим земель житлової забудови на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 44

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Земельне законодавство України про правовий режим земель
1.1. Правовий режим земель у земельному законодавстві України
1.2. Законодавче забезпечення благоустрою земель житлової забудови
Розділ 2. Характеристика земель житлової забудови
2.1. Поняття та склад земель житлової забудови
2.2. Правові форми використання земель житлової забудови
Розділ 3. Перспективи вдосконалення законодавства, що регулює правовий режим земель житлової забудови
Висновки
Список використаних джерел та літератури

Джерела


1. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3–4. – Ст. 27.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
3. Закон України «Про природо-заповідний фонд України» від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502.
4. Закон України «Про основи містобудування» від 16.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –1992. – № 52. – Ст. 683.
5. Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09. 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 49. – Ст. 517.
6. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 34. – Ст. 343.
7. Андрейцев В. І. Земельне право і законодавство суверенної України : Актуальні пробл. практ. та теорії. – Вид. 2-е , випр. і доп – К. : Знання, 2007. – 445 с.
8. Андрейцев В. І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні. – К. : Істина, 1999. – 650 с.
9. Анисимов А. П. О делении земельного фонда на категории / А. П. Анисимов // Изв. вузов. Правоведение. – 2006. – № 5. – С. 65-78.
10. Боголюбов С. А. Основные начала земельного законодательства //Земля и право. Пособие для российских землевладельцев / под. ред. С. А. Боголюбова. – М. : Норма, 1997. – 320 с.
11. Екологічне право України: Підручник / За ред. В. К. Попова та А. П. Гетьмана. – X., 2001. – 540 с.
12. Ерофеев Б. В. Земельное право России: учебник / Б. В. Ерофеев. – М.: ООО «Профобразование», 2002. – 520 с.
13. Земельне право України : підручник / за ред. М. В. Шульги. – К. : Юрінком Інтер, 2004.– 368 с.
14. Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич, М. В. Шульга. – К. : Вид.Дім «Ін Юре», 2008. – 600 с.
15. Земельне право України: Підручник / За ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – К., 2003. – 760 с.
16. Земельний кодекс України: комент. / за ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шульги. – 4-е вид. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2008 . – 624 с.
17. Земельний кодекс України : наук.-практ. коментар / за ред. В. М. Кравчука. – К. : Істина, 2007. – 632 с.
18. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В. І. Семчика. – К : Юре, 2004 – 745 с.
19. Земельний кодекс України : наук.-практ. коментар / за ред. В.І. Семчика. – Вид. 3-є, перероб. і доп. – К. : Видав. Дім «Ін Юре», 2007. – 896 с.
20. Іванова Є. О. Правові засади планування використання земель житлової та громадської забудови у містах // Актуальні проблеми держави і права : Зб. наук. праць. Вип. 30. – Одеса, 2007. – С. 171-175.
21. Іванова Є. О. Основні причини порушень законодавства при використанні земель у містах / Є. О. Іванова // Актуальні проблеми держави і права. – 2005. – Вип. 24. – С. 331-334.
22. Каракаш И. И. Правовой режим земель жилой и общественной застройки в городах по новому земельному кодексу // Одесский регион. – 2000. – № 2. – С. 45.
23. Каракаш И. И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине: учеб. науч. издание / И. И. Каракаш. – Одесская национальная юридическая академия. – Одесса: ФЕНИКС, 2003. – 356 с.
24. Комарова О. С. Поняття та правовий режим земельних ділянок комунальної форми власності / О. С. Комарова // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 372-384.
25. Крассов О. И. Земельное право: учебник. – М.: Юрист, 2000. – 512 с.
26. Мірошниченко А. М. Земельне право України : навч. посіб. / А. М. Мірошниченко. – К. : Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 2007. – 432 с.
27. Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України, 5-те видання, змінене і доповнене – К. : Алерта, 2013. – 544 с.
28. Мирошниченко І. М. Проблеми удосконалення законодавчих норм, що регулюють правовий режим земель житлової та громадської забудови у містах України / І. М. Мирошниченко // Митна справа. – 2011. – № 5 (77). Ч. 2. – С. 428-433.
29. Переведення лісових земель у категорію житлової та громадської забудови – визнано недійсним! [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zora-irpin.info/perevedennya-lisovih-zemel-u-kategoriyu-zhitlovoyi-ta-gromadskoyi-zabudovi-viznano-nedijsnim/
30. Ріпенко А. І. Законодавче забезпечення благоустрою земель житлової та громадської забудови / А. І. Ріпенко // Актуальнi проблеми держави i права. – 2009. – С. 303-308.
31. Сидор В. Д. Правовий режим земель в земельному законодавстві України / В. Д. Сидор // Адвокат. – 2010. – № 8. – С. 27-31.
32. Скакун О.Ф. Теория государства и права : учебник / О.Ф. Скакун. – Харьков : Консум, 2000. – 704 с.
33. Судова практика «Про Узагальнення розгляду спорів, що виникають зі статті 376 ЦК України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ks.arbitr.gov.ua/sud5024/7/7/215/
34. Чубуков Г. В., Погребной А. А. Земельная недвижимость: Сделки, правовое регулирование: Учебное пособие / Г. В. Чубуков, А. А. Погребной. – М., 1997. – 138 с.
35. Шеремет А. П. Земельне право України Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 632с.
36. Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / М. В. Шульга. – Харьков, 1998. – 224 с.
37. Юринець Ю. Порушення законності суб’єктами владних повноважень при виділенні земельних ділянок / Ю. Юринець, Л. Бєлкін // Юстиніан. – 2014. – № 4.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук