Теорія держави та права

Реферат Загальнолюдські принципи права (Код: 14104)

Опис

Реферат Загальнолюдські принципи права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

Вступ
1. Поняття та значення загальнолюдських принципів права
2. Види загальнолюдських принципів права
Висновки
Література

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Формування правової держави в Україні, яка визнана в конституційних положеннях основним політико-юридичним ідеалом, потребує …..
Найбільш вагомими працями, в яких висвітлюються проблеми принципів права, є роботи: вітчизняних теоретиків Г.А.Борисова, М.І.Козюбри, А.М.Колодія, Р.Кондратьєва, В.В.Копєйчикова, В.О.Котюка, Л.А.Луць, П.О.Недбайла, П.М.Рабіновича, О.Ф.Скакун, Г.Г.Шмельової та ін.
Предметом дослідження …..
 1. Поняття та значення загальнолюдських принципів права
Термін «принцип» походить від латинського слова «principium», яке означає начало, основа. Водночас, принцип – це те, що лежить в основі певної теорії науки, внутрішнє переконання людини, основне правило поведінки. За В. І. Далем, слово «принцип» означає наукове чи моральне начало, основу, правило, від якого не відступають.[1]
Принципи права — це керівні ідеї, які характеризують зміст права, його сутність і призначення в суспільстві. З одного боку, вони виражають закономірності права, а з іншого — найбільш загальні норми, які діють у всій сфері правового регулювання і поширюються на всі суб'єкти.[2]
….
 1. Види загальнолюдських принципів права
Статут Міжнародного Суду згідно зі ст. 38 оперує категорією «загальні принципи права, визнані цивілізованими націями», які характерні лише для держав з демократичною і гуманістичною орієнтацією. Прогресивна правова думка сформулювала загальні засади, які є об’єктивно необхідними, реалізуються через принципи організації і функціонування всієї соціальної системи, включаючи правову. До них належать принципи гуманізму, демократизму, справедливості, свободи, рівності та ін., тобто ті, без яких право не може функціонувати. Кожен з них виявляється як у системі права в цілому, так і в його окремих галузях та інститутах….
Сутність цього принципу полягає в можливості вибору лінії поведінки в рамках права. Цей принцип виявляється: у регулюванні поведінки індивіда,
який має право діяти за принципом «дозволене все, що прямо не заборонене»; у виборі народом суспільного устрою та форми правління, нацією — варіанту самовизначення.[3]
Висновки
Отже, загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права безпосередньо визначаються досягнутим рівнем розвитку людства (політичним, економічним, соціальним, моральним тощо) і повинні виступати універсальним критерієм та всезагальними вимогами до становлення національних правових систем….
[1]     Старчук О.В. Щоло поняття принципів права // Часопис Київського університету права. - 2012. - №2. - с. 40
[2]     М. С. Кельман, О. Г. Мурашин.  Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 222 с.
[3]     Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ «Одіссей», 2008.— 180 с

Література

 1. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 3. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ «Одіссей», 2008.— 432 с
 4. Кравчук М.В Теорія держави та права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін., й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247 с.
 5. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій, В. В. Копейчикові, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с
 6. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 7. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс .Підручник, - К.: Юрінком Інтер — 2006, с. 318
 8. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 9. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
 10. Старчук О.В. Щоло поняття принципів права // Часопис Київського університету права. - 2012. - №2. - с. 40-45
 11. Фулей Т. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права: деякі теоретичні аспекти / Право України. - 2012. - с. 34-40

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук