Теорія держави та права

Реферат Україна на шляху формування соціальної держави (Код: 14110)

Опис

Реферат Україна на шляху формування соціальної держави на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, успішно захищений студентом.

Загальна кількість сторінок - 18

План

Вступ
1. Поняття та ознаки соціальної держави
2. Шляхи розвитку  та становлення соціальної держави в Україні
3.  Проблеми на шляху побудови соціальної держави в Україні
Висновок
Список літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. У сучасних умовах економічного розвитку України серйозного наукового значення набуває дослідження її як соціальної держави....
....Практичне значення концепції  соціальної держави  зумовлюється тим, що вона концентрує, втілює прогресивні здобутки людства у державно-правовій сфері. Уже саме поняття соціальної держави є загальноцивілізаційним надбанням, загальнолюдською цінністю політико-юридичної практики......
З'ясуванню сутності соціальної держави присвячено ряд публікацій, серед них можна виділити наступні: Волинка К. “Деякі проблеми системи соціального забезпечення в Україні”, Ворочкова І.Є. “Проблема будівництва соціальної держави в сучасній Україні”, Павловський М.А. “Стратегія розвитку суспільства : Україна і Світ (економіка, політологія, соціологія)”,  Погребняк С. “Соціальна держава: обґрунтування концепції”, Пильгун Н.В. “Проблеми формування соціальної держави в Україні”,  Пустовіт Ж. “Соціальна держава — гарант прав та свобод людини і громадянина”.......
Предметом дослідження реферату..................
 1. Поняття та ознаки соціальної держави
На сьогоднішній день існує багато дефініцій “соціальної держави”. Так, вчений Сухонос В.В. визначає соціальну державу як тип  держави, який  здійснює  активний  вплив  на соціальну  сферу  життєдіяльності  суспільства  і  здатен  здійснювати  ефективну соціальну політику в інтересах найширших верств населення.[1]..................
.....На думку Кельмана М.С. соціальною називають державу, яка прагне до забезпечення кожному громадянину гідних умов існування, соціальної захищеності, співучасті в управління виробництвом, а в ідеалі — приблизно однакових життєвих шансів, можливостей самореалізації особистості.[2].......
Таким чином, соціальна держава - це держава, політика якої спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя та вільний розвиток людини. .............
 1. Шляхи розвитку та становлення соціальної держави в Україні
Становлення та розвиток соціальної держави України забезпечується наступними пріоритетами: гарантуванням конституційних прав і свобод людини і громадянина; розвитком громадянського суспільства, його демократичних інститутів; зміцненням політичної і соціальної стабільності в суспільстві; створенням конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та забезпеченням постійно зростаючого рівня життя й добробуту населення; розвитком духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу Українського народу, зміцненням фізичного здоров'я нації, створенням умов для розширеного відтворення населення.[3] ..................
 1. Проблеми на шляху побудови соціальної держави в Україні
Як відомо, соціальні відносини є чи не найважливішою складовою суспільних відносин, тому становлення України як демократичної держави безпосередньо залежить від того, наскільки ефективно здійснюватиметься конституційне регулювання соціальних відносин, наскільки захищеними та забезпеченими будуть ті конституційні принципи й норми, які наразі визначають основи соціальних відносин в Україні.[4]....................
..........Глибокі перетворення нашого суспільства поставили на чергу денну нові, надзвичайно гострі соціальні проблеми. Тривалий час система прав та свобод людини і громадянина в Україні взагалі не розглядала соціальні права як самостійний вид прав, що було однією з головних причин "не реалізації" соціальних прав та свобод громадян України. Проголошення України соціальною державою (стаття 1 Конституції України) створило правову основу для вирішення цілого комплексу соціальних питань.[5]................
Головною проблемою соціальної політики в Україні є забезпечення в суспільстві соціальної справедливості як міри досягнення в суспільстві соціальної рівності та свободи. ..................[6]
Отже, незважаючи на всі проблеми та недоліки формування в Україні соціальної держави утвердження її в Україні передбачає формування надійних правових засад. ......................
 
Висновок
Отже, у сучасних умовах суспільного розвитку до основних характеристик правової держави додається соціальний характер держави.
Соціальна держава — це держава, яка намагається забезпечити кожному громадянинові гідні умови існування, соціальну захищеність, співучасть в управлінні виробництвом, в ідеалі порівняно однакові життєві шанси, можливості для самореалізації особистості в суспільстві. Діяльність такої держави спрямована на загальну користь, ствердження в суспільстві соціальної справедливості. Вона згладжує майнову та іншу соціальну нерівність, допомагає слабким і знедоленим, піклується про надання кожному роботи або іншого джерела існування, дбає про збереження миру в суспільстві, формуванні сприятливого для людини життєвого середовища.......................
[1]       Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. — Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 175 с.
[2]     М. С. Кельман, О. Г. Мурашин.     Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 147 с.
[3]     Ворочкова І.Є. Проблема будівництва соціальної держави в сучасній Україні // Наукові записки. - Том 19. - с.159
[4]     Н.В. Пильгун Проблеми формування соціальної держави в Україні // Держава і право. - Вип. 52. - 2012. - с. 34
[5]     Пустовіт Ж. Соціальна держава — гарант прав та свобод людини і громадянина // Нова політика.— 1999.— № З — с. 52
[6]     Н.В. Пильгун Проблеми формування соціальної держави в Україні // Держава і право. - Вип. 52. - 2012. - с. 37

Література

 1. Конституція України. - Х.: ТОВ “Одіссей”.- 2013. - с. 48
 2. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с
 3. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 4. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 5. Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник. – 2-ге видання. – К.: Алерта; ЦУЛ,. 2011. – 520 с
 6. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. — Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 536 с.
 7. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 8. Волинка К. Деякі проблеми системи соціального забезпечення в Україні // Нова політика.— 1997.— № 3.
 9. Ворочкова І.Є. Проблема будівництва соціальної держави в сучасній Україні // Наукові записки. - Том 19. - с.155 — 161
 10. Павловський М.А. Стратегія розвитку суспільства : Україна і Світ (економіка, політологія, соціологія). - К.: Техніка, 2000. – 350 с.
 11. Погребняк С. Соціальна держава: обґрунтування концепції // Вісник №2 (65). - 2011. - с. 15 — 26
 12. Пильгун Н.В. Проблеми формування соціальної держави в Україні // Держава і право. - Вип. 52. - 2012. - с. 34 — 40
 13. Пустовіт Ж. Соціальна держава — гарант прав та свобод людини і громадянина // Нова політика.— 1999.— № З — с. 52 — 61
 14. Пустовіт Ж.М. Гарантії соціальних прав і свобод людини і громадянина в Україні// Право України.— 2000. — №3.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук