Теорія держави та права

Реферат Сутність і принципи правової держави (Код: 14108)

Опис

Реферат Сутність і принципи правової держави на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, успішно захищений студентом.

Загальна кількість сторінок - 18

План

Вступ
1. Поняття та суть правової держави
2. Ознаки правової держави
3. Тенденції розвитку правової держави в Україні
Висновок
Список літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. З моменту прийняття Україною незалежності, а особливо впродовж останніх років як за кордоном, так і в Україні значно зросла увага  до ….
Проблематикою даної теми займалися: О.Ф. Скакун, Н.М. Пархоменко, А.М. Шульга, І.М. Погребний, О.Л. Слюсаренко, М.С. Кельман, Л.С. Гамбург, В.В. Ковальська, О.Г. Мурашин, О.В. Скрипнюк, І.О. Воронов, К.П. Шершун і інші.
Предметом
 1. Поняття та суть правової держави
Теорія правової держави бере свій початок з античності. Хоча в самій античній державно-правовій практиці й політичних вченнях відсутні системні теоретичні концепції правової держави, але в той же час ідейні передумови правової державності, досвід демократії, республіканізму та правопорядку, що були започатковані в античну епоху, безумовно, вплинули на подальше формування теоретичних уявлень та практику правової державності….
Так, Скакун О.Ф. вважає, що правова держава ґрунтується на розвиненому громадянському суспільстві, в якій юридично визнаються і рівно гарантуються усі основоположні (природні) права і свободи людини, реалізація яких збалансована з їх обов'язками та правами інших людей,. а державна влада пов'язана правом з метою запобігання її зловживанням.[1]
…На думку Кравчук М.В., правова держава — це держава, підпорядкована праву, в якій дії її органів влади і службових осіб здійснюються на засадах конституційності й законності, а також підконтрольні незалежним судам.[2]
Таким чином, …
 1. Ознаки правової держави
4) розподіл влади. Кожна з гілок влади (законодавча, виконавча, судова) формується і діє в певній незалежності одна від однієї. Розподіл влади передбачає також наявність чітко окресленого кола повноважень і меж діяльності для кожної з гілок влади;[3]
… Досягнути такого рівня правосвідомості, який конче потрібний як для правотворчості, так і для реалізації права, дуже важко. Для запровадження системи правового навчання і ви ховання потрібен тривалий час. Державну програму правового навчання вже створено і зараз вона вдосконалюється державними правничими установами.[4]
Таким чином, …
 

 3. Тенденції розвитку правової держави в Україні

… Тим самим сформовані основні структурні елементи правової держави, що дало можливість цивілізованого функціонування влади, її утримання від силового вирішення спорів і протиріч між її окремими гілками. Почалася реформа судової влади з тим, щоб досягти незалежності суду, перетворити його з каральної системи на ефективний засіб вирішення спорів.[5]

Однак більшість ознак української правової державності мають формальний характер, а побудувати правову державу лише за формальними ознаками неможливо. Без органічного поєднання легітимної влади із забезпеченою у суспільстві свободою, без ефективного 

Висновок
Отже,  правова держава — це публічно-правовий союз народу, заснований на праві як легітимованих суспільством нормах та політичній відповідальності держави перед народом за свою діяльність, державна влада у якій здійснюється за принципами дотримання прав і свобод людини та громадянина, верховенства права, поділу влади, інституціоналізації і юридичної форми діяльності органів державної влади, їх посадових та службових осіб….
 
[1]     Скакун О.Ф.  Теорія права і держави: Підручник. – 2-ге видання. – К.: Алерта; ЦУЛ,. 2011. – 320 с.
[2]     Кравчук М.В. Теорія держави та права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін й доп. - Тернопіль: Карт-Бланш, 2002. - 247 с.
[3]     Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. — Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 175 с.
[4]     Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 517 с.
[5]     О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник. - К.: Юрінком Інтер
        2006 – с. 143

Література

 1. Конституція України. - Х.: ТОВ “Одіссей”. - 2013. - 48 с.
 2. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с
 3. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, - 2006 – с. 370
 4. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 5. Кравчук М.В. Теорія держави та права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін й доп. - Тернопіль: Карт-Бланш, 2002. - 247 с.
 6. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 118 с
 7. Кудряченко А. Ідеї правової держави в контексті європейської інтеграції України // Віче.- №16. - 2010. - с. 15 - 21
 8. Лебедєва О.В. Правова держава: поняття та принципи // Держава та регіони: Серія: Право. – 2004. - с. 203 — 207
 9. Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник. – 2-ге видання. – К.: Алерта; ЦУЛ,. 2011. – 520 с.
 10. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. — Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 536 с.
 11. Хропанюк В. Н. Теория государства и права: [учеб. пособ.] / В. Н. Хропанюк. — М.: Дабахов, Ткачев, Димов, 1995. — 384 с.
 12. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 584 с.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук