Теорія держави та права

Реферат Стан демократії в сучасній Україні 2 (Код: 14106)

Опис

Реферат Стан демократії в сучасній Україні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 18

План

Вступ
1. Поняття та принципи демократії
2. Основні форми та інститути демократії в Україні
3. Проблеми становлення демократії в Україні
Висновок
Література

Фрагмент роботи

    Вступ
Актуальність теми. Поняття демократії існує вже дві з половиною тисячі років. У різні часи історії політичної думки цьому терміну давалося неоднозначне тлумачення. В міру багатовікової зміни й ускладнення політичної картини і нашарування на неї політичних доктрин, що апелюють до демократії, остання здобувала самі різні інтерпретації...............
.... Розвиток демократії як особливого інституту народовладдя та одного з основних шляхів суспільної еволюції максимально актуалізується в умовах перехідної державності, що є характерним і для України.....
Питання  та  проблеми  демократії  досліджували  такі  відомі  вітчизняні  й  зарубіжні  вчені,  як  В.  Б.  Авер’янов,  В.  Д.  Бабкін,  О.  Ф.  Гранін,                                    В.  В.  Копейчиков,  А.  М.  Колодій,  Б.  В.  Кузьменко,  Є.  А.  Лукашева,                         В.  Ф.  Погорілко,  К.  Поппер,  П.  М.  Рабінович,  Ю.  І.  Римаренко, В. Н. Селіванов, В.Ф. Сіренко, О. Ф. Скакун, О. В. Скрипнюк, О. Ф. Тихомиров, М. В. Цвік, Ю. М. Шемшученко, та багато інших.     
Предметом дослідження даної роботи виступає .....................
 1. Поняття та принципи демократії
Для дослідження стану демократії в сучасній Україні, необхідно, перш за все, визначити саме поняття “демократія”.
Уперше термін «демократія» використав грецький історик Геродот, а найбільш відоме його визначення належить американському президенту Аврааму Лінкольну: «Демократія — це правління народу, вибране народом і для народу».[1].............
 З огляду на дослівний переклад терміна «демократія» з грецької (demos — народ і kratos — влада) її часто ототожнюють з самим народовладдям. Але, розглядаючи народовладдя, демократію та державу діалектично, можна зробити висновок про те, що в загальному явищі державності демократія постає як його внутрішня форма, «момент сутності», тоді як сама сутність — найбільш глибинне та визначальне в державі за демократичної форми відшуковує себе саме у народовладді.[2]............................
Таким чином, демократія — це такий тип держави, при якій всі без винятку громадяни беруть участь у формуванні і функціонуванні апарату органів державної влади і місцевого самоврядування, і здійснюють контроль над його діяльністю......................
 1. Основні форми та інститути демократії в Україні

Форми демократії - це зовнішнє вираження демократії, а інститути демократії є виявом її форм.[3]...........................

Пряма (безпосередня) демократія у максимальній мірі забезпечує вирішальну участь народу в соціальному управлінні, дає простір прояву громадянської ініціативи. Вона дозволяє народу самостійно й повновладно виражати волю в політико-правових актах.[4]............................

Референдуми за територією проведення в Україні: загальнонаціональні - проводяться в масштабах усієї країни; регіональні (місцеві) - проводяться в межах регіонів України: Автономної Республіки Крим, адміністративно-територіальних одиниць (областей), містах Києві і Севастополі з метою вирішення найважливіших питань регіонального (місцевого) значення.[5].....................

 

 1. Поблеми становлення демократії в Україні
Відомий науковець Скакун О.Ф., зазначає, що на сьогодні є всі підстави стверджувати, що Україна відбулася як держава.[6]....................
Проголошення України правовою та демократичною державою означає, що вона ґрунтується на основі реального народовладдя, повазі до прав і свобод людини та громадянина, на їх активній участі у формуванні державного апарату, здійсненні контролю за його діяльністю через вибори та представницькі установи.................
Проте,  демократія  в  Україні  сьогодні  піддається  серйозним випробуванням.  В  обстановці  політичного  протистояння,  посилення розбіжностей  не  стільки  щодо  цілей  і  ціннісних  орієнтирів  змін,  які відбуваються в суспільстві, скільки щодо способів їхнього досягнення, з одного боку, зростає загроза використання силових методів боротьби для відновлення соціальної і політичної рівноваги, а з іншого – самі цілі й  цінності,  покликані  об’єднати  і  консолідувати  суспільство,  немовби відходять  на  другий  план,  підпорядковуються  логіці  боротьби,  а  не спільного  творення,  логіці  придушення,  підкорення,  а  не  пошуку компромісу, узгодження і злагоди.[7].....................
Таким чином, сьогодні  Україна  потребує  посилення  державної  влади,  формування сильної демократичної держави, оскільки зараз ми маємо ще  не  досконалу,  не  сильну  державу,  в  якій  значна  частина проголошених у Конституції України положень поки що є формальними деклараціями  та  побажаннями  і  потребує  детальнішого  розкриття  у відповідних  законах...................
 
 
Висновок
Отже, сьогодні демократія є найзатребуванішою формою політичного устрою суспільства, що дає можливість людям не тільки обирати керівників, а й контролювати владу. Незважаючи на всі проблеми, що постають у рамках демократичної форми організації суспільства, його державно-політичного устрою, саме влада народу найкраще справляється з викликами сучасності........

 

[1]     Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 116 с

[2]     Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 495 с.

[3]     Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник. – 2-ге видання. – К.: Алерта; ЦУЛ,. 2011. – 461 с

[4]     Пришляк Г.Я. Роль інститутів безпосередньої та представницької демократії щодо організації контролю народу за органами держави // Митна справа. - №1 (73). - 2011. - с. 102

[5]     Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник. – 2-ге видання. – К.: Алерта; ЦУЛ,. 2011. – 461 с

[6]     Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник. – 2-ге видання. – К.: Алерта; ЦУЛ,. 2011. – 462 с

[7]     Латигіна Н.А. Українська демократія сьогодні: спроби і помилки  / Н. Латигіна // Гуманітарн. вісн. Запорізьк. держ. інженерної академії : зб. наук. праць / гол. ред. В.Г. Воронкова. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2008. – Вип. 34. – с.  62

Література

 1. Конституція України. - Х.:ТОВ “Одіссей”. - 2013. - 48 с.
 2. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін. й доп. - Тернопіль: Карт-Бланш, 2002. - 247 с.
 3. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 116 с
 4. Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник. – 2-ге видання. – К.: Алерта; ЦУЛ,. 2011. – 520 с
 5. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. — Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 536 с.
 6. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 495 с.
 7. Основи демократії: Навч. посібник. За заг. ред. А. Колодій – К.: Вид-во «Ай Бі», 2004.
 8. Коростей В. Правові проблеми національної демократії // Право України. – 2003. – с. 121 — 136.
 9. Латигіна Н.А. Українська демократія сьогодні: спроби і помилки / Н. Латигіна // Гуманітарн. вісн. Запорізьк. держ. інженерної академії : зб. наук. праць / гол. ред. В.Г. Воронкова. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2008. – Вип. 34. – с. 60 - 70
 10. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Референдуми в Україні: історія та сучасність: Монографія. – К.: Іннт держави і права НАН України, 2000. – 248с
 11. Пришляк Г.Я. Роль інститутів безпосередньої та представницької демократії щодо організації контролю народу за органами держави // Митна справа. - №1 (73). - 2011. - с. 101 — 106
 12. Сербин Р. Демократичні засади розбудови сильної держави // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №3. – с. 71-74.Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук