Теорія держави та права

Наукова Політична система України та її характеристика на сучасному етапі (Код: 15141)

Опис

Готова наукова робота Політична система України та її характеристика на сучасному етапі на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 44

План

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
1.1. Суть поняття “політична система суспільства”
1.2. Місце держави в політичній системі
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
2.1. Становлення, формування та розвиток політичної системи в Україні
2.2. Основні характеристики та особливості політичної системи України
2.3. Концепції демократії та фундаментальні засади формування демократичної влади в Україні
РОЗДІЛ 3. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
3.1. Проблеми  на шляху реформування політичної системи в Україні
3.2. Основні напрями реформування політичної системи в Україні
РОЗДІЛ 4.  МІСЦЕ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи

ВСТУП
Актуальність  дослідження  теми «політична  система України та її характеристика на сучасному етапі розвитку» зумовлена  її  важливістю як  суспільно-політичного  феномена.  ...
Сьогодні Україна являє собою специфічне перехідне суспільство, яке поступово трансформується, по суті, від одного до іншого суспільного ладу. Незважаючи на свій могутній людський, природний, економічний та науковий потенціал, Україна продовжує сповзати в глибоку системну кризу...
Мета і завдання дослідження. ...
З цією метою у роботі досліджуються проблеми, що стосуються, зокрема:
...
Об'єктом дослідження є ….
Предметом дослідження стали…. 
 
РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
1.1. Суть поняття “політична система суспільства”
….
Політика — це сфера діяльності, пов’язана з відносинами між різними соціальними групами, ядром якої є проблема завоювання, утримання і використання державної влади, а також організація соціального життя [5, с. 23]….
….
Політична  система  суспільства – складне утворення,  котре  уособлює  впорядкованість в  єдину  цілісність  не  лише  однопорядкових (властиве простим системам), а й різнопорядкових елементів. ..
...
 
Отже,   ….
 
1.2. Місце держави в політичній системі
 
Поняття "держава" і "політична система суспільства" співвідносяться, як частина і ціле. ….ь [21, с.51].
...
Місце і роль держави в політичній і системі суспільства визначаються такими основними моментами:...
1) держава організує та формалізує політичну систему. Конституційному регулюванню піддається або вся політична система, або, як мінімум, головний її елемент — держава;...
….  [17, с.101].
Таким  чином,  держава,  спираючись  на  такі  методи здійснення влади, як примус і переконання, керує і спрямовує  діяльність  інших  суб’єктів  політичної  системи  в  тому обсязі,  який,  з  її  точки  зору,  необхідний  для  вирішення загальносоціальних  завдань.  ….
До  того  ж  держава,  особливо  демократична  правова, здійснюючи політичні функції, надає можливість і заохочує громадян та їхні об’єднання брати участь у державних справах, вирішувати найважливіші загальносуспільні проблеми. ...
Враховуючи викладене, треба визнати, що сучасна демократична держава ….
З вищевикладеного можна дійти висновку, що держава є організацією безпосередньо політичного владарювання. …. 
 
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
2.1. Становлення, формування та розвиток політичної системи в Україні
Вітчизняні  дослідження  політичної  системи  українського  суспільства  почалися  у 60-ті роки.  У  виданій  Інститутом  держави  і  права АН  України  книзі «Політична  організація суспільства» (К., Наук, думка, 1967) було наведено визначення політичної організації суспільства, що  його  дав  професор  права  Київського університету П. Недбайло. Це визначення і досі не  втратило  свого  значення.  У  тому  самому році  Інститут  держави  і  права  АН  СРСР  видав книгу «Политическая  организация  советского общества» (М.,  Наука, 1967) [19, с. 57]…..
….
 
Таким чином, проблема ….
 
2.2. Основні характеристики та особливості політичної системи України
….
По-перше, відносна стабільність (на поверхні) системи, здатна легко трансформуватися в нестабільність через поглиблення конфліктів між основними політичними блоками, в тому числі і всередині державного механізму, а також між різними регіонами. ...
….
в) в сфері культури (зокрема в сфері освіти) не забезпечується повне відтворення загальної культури відповідно передовим, прогресивним стандартам та потребам прискореного соціального розвитку, спостерігається дальша ерозія масової «практичної моралі», значна частина населення все ще перебуває під впливом «культурного шоку», зв'язаного з швидкими змінами панівних офіційних міфів і відсутністю чіткої національної ідеї; ...
…. [16, с. 49].
 
Отже, політична система — це сукупність інститутів, які формують і розподіляють державну владу та здійснюють управління суспільними процесами задля втілення інтересів певних соціальних груп…..
 
2.3. Концепції демократії та фундаментальні засади формування демократичної влади в Україні
В наш час демократія є основною складовою політично стабільної держави. Вона є основою державного устрою України….
...Утвердженню демократії має передувати формування держави, легітимність якої не ставиться під сумнів її громадянами. Важливим чинником є також формування нації, яка надає державному утворенню ознак цілісності й достатньої для демократичного функціонування єдності, а громадянам — почуття відповідальності за свою державу та той політичний лад, який у ній утверджується   [27, с. 29]...
 
На жаль, сьогодні ще далеко не всі суб’єкти політичного процесу в  Україні  починають  усвідомлювати,  що  свобода  не  має  нічого спільного з уседозволеністю та протиправними діями; що демократія – це  не  тільки  право  вільно  висловлювати  свої  думки,  але  й  відповідальність  за  висловлене, …. [18, с. 6].
Отже, сучасний етап демократичних трансформацій в Україні потребує посилення механізмів безпосередньої…..
 
РОЗДІЛ 3. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
3.1. Проблеми на шляху реформування політичної системи в Україні
...
Політична система сучасної країни являє собою цілісну, упорядковану сукупність інститутів, відносин, процесів, принципів організації держави і суспільства. Така система завжди підпорядкована політичним, соціальним, правовим, ідеологічним та культурним нормам, історичним традиціям і цілям конкретного суспільства….
 
Неспроможність судової гілки влади відігравати роль неупередженого арбітра у конфліктах між іншими гілками влади..
...Відсутність єдиного розуміння політичними силами змісту національних інтересів України та спільного бачення шляхів їх втілення. На жаль, ідеологія державотворення часто підміняється кон’юнктурними політичними гаслами, що неспроможні спродукувати національну ідею та консолідувати країну [30, с. 215]. ….
З огляду на це, ....
 
3.3. Основні напрями  реформування політичної системи в Україні
 
На сучасному етапі розвитку політична система України має певні недоліки, потребує певної модернізації. Це не означає, що нам потрібно відмовлятись від здобутків демократії, отриманих упродовж останніх років. ….
Сьогодні  вже  стало  очевидним,  що  політична  система,  яка  склалася  в  Україні, неспроможна,  на  моє  переконання,  забезпечити  ні  стабільне  функціонування  державної влади,  ...
...
2) побудова дійсно демократичної соціально-правової держави з  ефективно  діючим  парламентом,  професійним  висококваліфікованим урядом,  незалежними  судовими  органами.  ...
7) своєчасне  самооновлення  політичної  системи  України  з  урахуванням внутрішнього і міжнародного становища, тобто її постійна адаптація  [10, с. 54]. 
Отже, лише за умови чіткої визначеності…..
 
 
РОЗДІЛ 4.  МІСЦЕ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН
….
Складовою та невід'ємною частиною політичної діяльності держави є зовнішня політика, покликана регулювати взаємовідносини між державами та народами на міжнародній арені. Зовнішньополітичний курс будь-якої держави - є продовженням її внутрішньої політики та відображує характер державного та суспільного устрою. ...
Основними завданнями зовнішньополітичної діяльності України є її утвердження й розвиток як незалежної демократичної держави, забезпечення стабільності міжнародного становища, розвиток двосторонніх відносин із сусідніми країнами, державами Заходу, Азії, Африки і Латинської Америки. ... [13, с. 29].
...
 
Ключовими орієнтирами у сучасній зовнішній політиці України є здійснення відкритого, послідовного, виваженого й передбаченого зовнішньополітичного курсу і прагнення до рівноправного співробітництва з усіма зацікавленими партнерами; розбудова відносин з іншими державами та міжнародними організаціями на основі принципів добровільності, взаємоповаги, взаємовигоди й невтручання у внутрішні справи кожної зі сторін; засудження війни як знаряддя національної політики і намагання вирішення будь-яких міжнародних спорів виключно мирними засобами; ….а  [1, с. 183]. 
Таким чином, головна мета та основні напрямки зовнішньої політики України - це ….
  
ВИСНОВКИ
Розглянувши тему можна зробити наступні висновки:
...и цілісність, динамізм і структуру політичного життя,  його  якісні  характеристики,  що  визначаються,  насамперед,  місцем  і  роллю  самої політики у суспільстві...
Індикаторами  ефективності  політичної системи є загальнолюдські цінності (суспільний прогрес,  демократія,  політичні  права  й  свободи  людини,  соціальна  справедливість,  людський вимір політики, всебічний розвиток особи). ...
...
Сучасна держава володіє суверенною владою, уособлює суверенітет народу та суверенітет нації і є результатом реалізованого права на самовизначення; ...
Політичну систему в Україні ще не можна вважати сталою, тому саме виборчі процеси слугують імпульсом до її вдосконалення та зростання політичної зрілості громадян і формування нової політико-управлінської еліти зі зростанням її політичної свідомості та відповідальності перед народом за державотворчі процеси на шляху до демократії. ...
 
 1. Алексієвиць Л. Україна в системі міжнародних відносин: деякі особливості й проблеми (1991–2011) // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 10. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. — С. 179-183
 2. Афонін Е.А. Концептуальні засади взаємодії політики й управління Навчальний посібник / Е.А. Афонін, Я.В. Бережний, О.Л.Валевський та ін.; за заг. ред. В.А.Ребкала. - К. : НАДУ, 2010. - 300 c.
 3. Беляева М.В. Системно-структурні зв’язки політичної системи суспільства та політичної функції держави / Беляева М.В. // Університетські наукові записки. — 2006. — № 1(17). — С. 12-15
 4. Вибори – шлях до демократизації  суспільства.  Методичні матеріали з питань виборчого процесу / За ред. В.М. Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 78 с.
 5. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 6. Галлей С.  Д.,  Рутар  С.  М.  Основи політології:  навчальний  посібник. – К., 2011.−  426 с.
 7. Григорьєв А.В. Трансформація політичної системи України: еволюція конституціоналізму / Григорьєв А.В. // Вісник Одеського національного університету. — Т.14. — № 13. — 2009. — С. 497-505
 8. Губеня С. Місце України у системі міжнародних політичних відносин / Губеня С. // Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. — №3. — 2013. — С. 139-142
 9. Державотворчий процес в Україні 1991–2006 / Відп. ред. В. А. Смолій. – К.: Наукова думка, 2007. – 910 с.
 10. Друк Ю. Я. Зміст та основні складові модернізації політичної системи України / Друк Ю. Я. // Актуальні проблеми державного управління. — 2013. — № 2. — С. 50-59
 11. Зайка В.М. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні / Зайка В.М., Чорна Н.М. // Віче. — 2012. — № 4. — С. 56-62
 12. Захарчук А.П. Політична система сучасної України: становлення та особливості розвитку [Текст] / А.П. Захарчук // Юридична Україна. — 2006. —№4. — С. 26-29.
 13. Зленко А. Етапи формування зовнішньої політики України: як це було? / А. Зленко // Україна дипломатична. Науковий щорічник. Вип. десятий. – К., 2009. – С. 29.
 14. Кельман М.С., Мурашин О. Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави та права: підручник "Новий світ - 2000" Львів, 2003. - 413 с.
 15. Колодій А.М. Теорія держави  і  права:  Навч.  посіб. / А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В., Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003 - 368 с.
 16. 16. Кремень В. Політологія. Підручник // За загальною редакцією проф. Кремень В. Г., проф. Горлача М. І.— Харків: Друкарський центр «Єдиноpoг», 2001. — 256 с.
 17. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ «Одіссей», 2008.— 432 с.
 18. Латигіна Н.А. Українська демократі сьогодні: спроби і помилки / Латигіна Н.А. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2008. — Вип. 34. — С. 53-62
 19. Мазіна А.В. Політична система як наукова категорія та суспільно-політичний феномен / Мазіна А.В. // Стратегічні пріритети. — № 4 (5). — 2007. — С. 56-61
 20. Мартинов А. Ю. Міжнародні організації / А. Ю. Мартинов // Україна в міжнародних організаціях. Енциклопедичний словник-довідник. Вип. 3. Предметно-тематична частина: К-О / Відп. ред. М. М. Варварцев. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2012. – С. 220–221.
 21. Матузов Н.И. Теория государства и права: Учебник./ Матузов Н.И., Малько А.В. М.: Юристъ, 2004. — 512 с.
 22. Миколюк І. В. Розвиток політичної системи українського суспільства та шляхи її модернізації / Миколюк І. В. // Держава та право. — Вип. 15. — 2011. — С. 45-49
 23. Михальченко М. Політична система в Україні: що ми модернізуємо? / Михальченко М. // Віче. — 2011. — № 1. — С. 39-45
 24. Москалець Н.В. Досвід і проблеми реформування політичної системи в Україні на сучасному етапі / Москалець Н.В. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — № 7. — 2012. — С. 91-98
 25. Олійник М. О. Особливості демократизації політичного процесу в Україні / Олійник М. О. // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. — Вип. 136. — 2012. — С. 136-139
 26. Погорілко В.Ф. Політична система України і проблеми її реформування // Вісник Запорізького держ. ун-т. Юридичні науки - Запоріжжя, 2004 - №1. - с. 7 — 18.
 27. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича : Навч. посіб. для студ. вищих закладів освіти. − К. : Парламентське вид-во, 2010. − 327 с.
 28. Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкіна. — К., 2009. — С. 232.
 29. Політологія: академічний курс : підручник / Л. М. Герасіна [и др.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Ін Юре, 2006. - 520 с.
 30. Політологія для вчителя : Навч. посіб. для студ. педагогічних ВНЗ / за заг. ред. К.О. Ващенка, В.О. Корнієнка. – К.: Вид-во КНПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 406 с.
 31. Ребкало В. А., Василевський О. Л. Шляхи реформування політичної системи України [Текст]/ В. А.Рехкало,О. Л. Василевський // Політична реформа - гарантія демократичного розвитку українського суспільства. -К., 2004.- С 8-9.
 32. Француз А.Й. Співвідношення понять "політична система" та "політична структура" (правовий аспект) // Держава і право - Київ, 2004 - Вип. 25. - с.136 — 142.
 33. Цвєтков В.В. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / Кол. авт. – Наук. керівн. В. В. Цвєтков. – К. : Оріяни, 2008. – 120 с.
 34. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 35. Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки). - Київ: Либідь, 2002 - 576 с.
 36. Юсов А.В. Політична система сучасного суспільства: поняття, структура, функції // Держава і право: збірник наукових праць: юридичні і політичні науки/ Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України - Київ, 2008. - Вип. 41. - С. 112 — 116.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук