Теорія держави та права

Курсова Юридична відповідальність 2 (Код: 14131)

Опис

Курсова робота на 100% авторська та унікальна в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1.1. Визначення поняття юридичної відповідальності
1.2. Ознаки, мета та функції юридичної відповідальності
1.3. Види юридичної відповідальності
РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ ПРИНЦИПІВ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
2.1. Приципи законності та справедливості
2.2 Принципи доцільності, невідворотності та своєчасності юридичної відповідальності
2.3 Інші принципи юридичної відповідальності
РОЗДІЛ 3. ПІДСТВИ ТА СТАДІЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи

ВСТУП
Актуальність теми. …..........
Проблематика юридичної відповідальності традиційно є однією з ключових у правовій науці, що не втрачає своєї актуальності і на сьогодні. Варто зазначити, що в сучасних умовах розвитку державності до питань юридичної відповідальності значно зростає інтерес як серед науковців, так і серед юристів-практиків, що пояснюється особливостями сучасної соціально-економічної ситуації в Україні, яка характеризується всебічними змінами в суспільному житті в цілому та у правовій сфері особливо.....................
….................
Метою курсової роботи є ….................................
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
- визначити поняття юридичної відповідальності;
…......................
Об'єктом дослідження є …...........................
Предметом дослідження є.............................
Методи дослідження склала система загальнонаукових і спеціальнонаукових методів, що ….........................
 
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1.1. Визначення поняття юридичної відповідальності
Поняття “юридична відповідальність” являється однією з центральних системоутворюючих категорій юридичної науки, а теорія юридичної відповідальності — є, відповідно, однією із головних проблем сучасної правової науки [13, с. 98]...............
За допомогою юридичної відповідальності встановлюються дієві механізми охорони і захисту суспільних відносин від неправомірних посягань шляхом покарання діянь, які порушують умови нормального розвитку суспільства, суперечать інтересам держави, суспільства в цілому і окремих індивідів  [3, с. 182].....................
…...............
2) негативний (ретроспективний, або охоронний) — передбачає обмеження та покарання за правопорушення, тобто за вже вчинене діяння. Саме цей аспект юридичної відповідальності, як правило, має особливе значення в теорії та практиці  [11, с. 334].....................
…..............Ще юридична відповідальність інтерпретується вченими як особливий вид правовідносин охоронного характеру між правопорушником (або особою, що звинувачується у скоєнні протиправного діяння) та державним органом (у визначених законом випадках – потерпілим від правопорушення). Наведені точки зору ілюструють різні  підходи щодо визначення сутності юридичної відповідальності [9, с. 404]. ….......................
Таким чином, юридична відповідальність це закріплений у законодавстві і забезпечуваний державою юридичний обов’язок правопорушника зазнати примусового позбавлення певних благ, що йому належали.
 
1.2. Ознаки, мета та функції юридичної відповідальності
Для юридичної відповідальності характерні наступні ознаки:
1) спирається на державний примус, який реалізується через діяльність спеціальних державних органів (поліція, державні пенітенціарні установи, виконавча служба) або інших суб'єктів, уповноважених на цю діяльність державою (так, у ряді країн існують приватні виправні установи, особливо для неповнолітніх) [11, с. 334]............................
…...........Мета — це той кінцевий результат, на який спрямована юридична відповідальність. Мета юридичної відповідальності — це конкрет-ний вияв загальних цілей права, серед яких виділяють регулювання і охорону суспільних відносин  [3, с. 185].................
…...........Генеральна мета юридичної відповідальності — формування правомірної поведінки суб'єктів права: як осіб, що вчинили правопорушення, так і всіх інших членів суспільства [11, с. 335]......................
…...........Основною ознакою функцій юридичної відповідальності є їхній цільовий характер. Саме цілі юридичної відповідальності визначають її функції. Так, за допомоги засобів юридичної відповідальності досягаються цілі покарання правопорушників, попередження самих правопорушень, а також поновлення порушеної соціальної справедливості   [19, с. 269]...............
 
1.3. Види юридичної відповідальності
….........Різноманітність відносин, що охороняються державою, а також норм, що встановлюють охоронні засоби, визначають різний ступінь суспільної небезпеки правопорушення та наслідки, можливість класифікації юридичної відповідальності за різноманітними критеріями  [6, с. 320]..............
…........Кримінальна  відповідальність – настає  за  вироком  суду  на  підставі Кримінально-процесуального  Кодексу  за  вчинення  злочину. Поширені  види покарання: позбавлення  волі, виправні  роботи, штраф  тощо [20, с. 658]........
….......Цивільна, або цивільно-правова відповідальність - це встановлена законом негативна реакція держави на цивільне правопорушення, що виявляється в позбавленні певних цивільних прав чи накладенні нееквівалентних обов'язків майнового характеру. Виникає така відповідальність унаслідок порушення майнових і особистих немайнових прав громадян і організацій, в основному за невиконання договірних зобов'язань, за заподіяння шкоди [10, с. 149]......................
…........Матеріальна відповідальність — полягає в обов'язку відшкодувати збиток. Шкода, заподіяна власнику підприємства, установи, організації працівником при виконанні своїх трудових обов'язків передбачає відшкодування прямого реального збитку. Упущена вигода не відшкодовується [11, с. 338]..............
 
 
РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ ПРИНЦИПІВ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
2.1. Приципи законності та справедливості
….....Принципи  юридичної  відповідальності – це  незаперечні  вихідні  вимоги,  що ставляться до правопорушників і дозволяють забезпечувати правопорядок у суспільстві. Вони  є  різновидом  міжгалузевих  принципів  права,  відображають  його  глибинні  закономірні зв’язки  [14, с. 69]........
….......Принцип законності забезпечує можливість визнання діяння правопорушенням лише за умови, якщо воно передбачене законом саме як протиправне; якщо цей закон вступив у законну силу та його зміст є обнародуваним. Законність відповідальності виявляється у застосуванні міри відповідальності у межах та формах, встановлених законом; в наявності процесуальних вимог застосування відповідальності; у можливості оскарження і спростування незаконних дій та рішень у процесі покладення відповідальності; у можливості недопущення зловживань і помилок при застосуванні матеріальних та процесуальних норм  [6, с. 319].............
….
Отже, принцип справедливості в інституті юридичної відповідальності є втіленням вимог загальноправового конституційного принципу правової рівності, який урівнює різних осіб відносно умов відповідальності, процесуальних прав (на захист, об’єктивний судовий розгляд справи та ін.).
 
2.2. Принципи доцільності, невідворотності та своєчасності юридичної відповідальності
Принцип доцільності виявляється у досягненні мети юридичної відповідальності шляхом відповідності обраної стосовно правопорушника міри впливу, індивідуалізації засобів покарання залежно від ступеня суспільної небезпеки скоєного, особливостей особи правопорушника та обставин скоєння правопорушення. Доцільність виявляється і у наданій законом можливості державному органу обрати з передбаченої санкцією норми найбільш доцільної у конкретних умовах міри впливу [10, с. 337]......................
…..........Між правосуддям і юридичною відповідальністю конкретної особи існує генетичний зв'язок: правопорушення породжує відповідальність. Іншими словами, немає юридичної відповідальності без правопорушення так само, як немає (не повинно бути) правопорушення без юридичної відповідальності. Випадки застосування санкції без достатньої законної підстави — правопорушення, що рідко зустрічаються, в основному пояснюються помилками в кваліфікації діяння [17, с. 257]................
Отже, невідворотність і своєчасність — важливі принципи юридичної відповідальності, їх реалізація — один із надійних засобів підвищення ефективності в плані попередження правопорушень, а отже і зниження їх рівня.
 
2.3 Інші принципи юридичної відповідальності
…...................Принцип неприпустимості подвоєння відповідальності означає, що ніхто не повинен двічі притягуватись до юридичної відповідальності за одне і те саме правопорушення. Цей принцип також може бути сформульований як недопустимість компонування двох і більше юридичних відповідальностей за фактично одне правопорушення [8, с. 360]..............................
…........Принцип гуманізму забезпечує можливість повного чи часткового звільнення від застосування санкції у випадку добровільного відшкодування збитків, щиросердного каяття, коли порушник своєю поведінкою довів факт виправлення; у випадку тяжкої хвороби та ін. Засоби впливу, що застосовуються до порушника, не повинні принижувати його гідність та порушувати його права. Цей принцип визначає загальну націленість права на забезпечення суб'єктивних інтересів та засновується на конституційному визнанні прав та інтересів людини вищою соціальною цінністю  [22, с. 390]..................
…..........Принцип забезпечення права на захист, котрий закріплює її справедливість шляхом встановлення процесуальних прав притягнутого до відповідальності, які забезпечують можливість знати, в чому полягає звинувачення, оспорювати його, брати участь у дослідженні обставин справи, користуватися допомогою адвоката, оскаржити застосування запобіжних заходів, рішення у справі та порядок його виконання  [2, с. 37]............
 
РОЗДІЛ 3. ПІДСТАВИ ТА СТАДІЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
......Рішення про притягнення до юридичної відповідальності завжди є важливою подією, яка здатна вплинути на юридичний, морально-психологічний, соціальний стан особи. Воно зачіпає права і свободи людини, їх недоторканність і захищеність від посягань, честь та гідність особи, її віру в справедливість і гуманність закону, професійність державних органів, що вживають всіх заходів щодо юридичної відповідальності, її обґрунтованості в кожному випадку притягнення  [22, с. 377]...................
...........Підстави юридичної відповідальності — це сукупність обставин, наявність яких робить юридичну відповідальність можливою тa повинною. Відсутність сукупності таких обставин виключає її [18, с. 315]...............
…........Встановлення в нормі права конкретних обов'язків, схвалень або заохочень є об'єктивним вираженням і закріпленням добровільної юридичної відповідальності суб'єкта. Зовнішньо остання реалізується в реальній правомірній поведінці, за якою слідує "мовчазне" схвалення з боку держави або застосування заходів заохочення (нагородження медаллю громадянина за врятування життя людини, активну благодійну, гуманістичну та іншу діяльність у справі охорони здоров'я громадян, запобігання нещасним випадкам з людьми)  [4, с. 232].................
 
ВИСНОВКИ
Юридична відповідальність є важливим елементом правового регулювання суспільних відносин, суть якого полягає в цілеспрямованому впливі на поведінку індивідів за допомогою юридичних засобів з метою впорядкування суспільних відносин, надання їм системності і стабільності, уникнення різких загострень соціальних конфліктів, втілення принципів соціальної справедливості тощо. Саме існування права як регулятора суспільних відносин обумовлене необхідністю підтримувати соціальний порядок у неоднорідному суспільстві, попереджаючи будь-які відхилення від встановлених правил поведінки........................................................

Література

 1. Аземша І.Б. Особливості формування інституту юридичної відповідальності в Україні // Часопис Київського університету права. - 2012. - №2. - с. 43 -48
 2. Болсунова О.М. Інтегративні засади принципів юридичної відповідальності // Часопис Київського університету права. - №1. - 2011. - с. 37 - 45
 3. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 4. Гіда Є.О. Теорія держави та права: Підручник / Гіда Є.О., Білозьоров Є.В., Завальний А.М., Кривицький Ю.В. та ін.; за заг. ред. Є.О. Гіди. – К.: ФОП О.С.Ліпкан, 2011. – 576 с.
 5. Денисова Т.А. Окремі питання класифікації функцій юридичної відповідальності // Право. 2012. - № 4(38). - с. 18-23
 6. Зайчук О.В., Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс Підручник, - К.: Юрінком Інтер, 2006 – с. 243
 7. Иоффе О. С. Вопросы теории права / О. С. Иоффе, М. Д. Шаргородский. – М. : Госюриздат, 1961. – 381 с.
 8. Кельман М.С., О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 489 с.
 9. Колюка М.М. Поняття та принципи юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ // Держава і право. - 2013. - с. 404 — 411
 10. Кравчук Теорія держави і права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247 с.
 11. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 569 с.
 12. Лисенков С.Л., Копейчиков І. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  КопєйчиковаІ.  -   K.; Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с.
 13. Машков А. Погляд на юридичну відповідальність, як різновид правовідносин, та його значення для формування сучасної юридичної теорії відповідальності: Юридичні науки // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка, - 2010 — с. 98 - 103
 14. Павленко П.І., Лисов О.О., Гончаров А.В. Теорія держави  та  права:  конспект  відмінника (навчально-методичний  посібник) /  під загальною редакцією к.ю.н. П.І. Павленка; Донецький юридичний інститут ЛДУВС. –  Донецьк, Цифрова типографія, 2010. – 84 с.
 15. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
 16. Самощенко И. С. Правонарушение и юридическая ответственность: Учебное пособие. / И. С. Самощенко – М. : Изд-во ВЮЗИ, 1966. – 30 с.
 17. Свиридик Н.П. Сутність принципів юридичної відповідальності // Держава і право. - 2011. - с. 257-261
 18. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 426 с.
 19. Стрельник О. Відновлювальна функція юридичної відповідальності // Публічне право, - № 4 (8). - 2012. - с. 269 — 278
 20. Сухонос В. В. Теорія держави і права [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2005. - 536 с.
 21. Тарахонич Т.І. Принципи юридичної відповідальності в системі принципів права // Право України. - № 9. - 2002. - с. 285 - 291
 22. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 584 с.

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук