Теорія держави та права

Курсова Відомча нормотворчість в Україні (Код: 14132)

Опис

Курсова робота Відомча нормотворчість в Україні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, була перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29

План

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Місце відомчої нормотворчості в правовому регулюванні суспільних відносин
1.1. Відомча нормотворчість як вид правотворчої діяльності: поняття, ознаки та необхідність
1.2 Етапи відомчої нормотворчості
1.3 Юридична техніка відомчої нормотворчості 
РОЗДІЛ 2.
  Відомча нормотворча як основа діяльності  окремих органів держави
1.1 Суб’єкти відомчої нормотворчості та їх функції 
1.2 Відомча нормотворчість в Державній пенітенціарній службі України  
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Фрагмент роботи

ВСТУП
 
Актуальність теми.   На сьогоднішній день відбувається процес становлення України як демократичної, правової, соціальної держави де діє прицип верховенства права, гарантуються права і свободи людини і громадянина.....
         Мета і завдання. Метою дослідження є …. Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання:...
….
Об’єктом дослідження –  є... Предметом дослідження – ...
         Методи дослідження. При написанні курсової роботи використовувались як загальнонаукові ….огіки при формулюванні ознак, етапів, принципів відомчої нормтовочості тощо).
Стан дослідження. Для всебічного і повного дослідження було використанні праці Автухов К.В., Гусарева С.Д., Дзюбенкр О.Л., Курусь Т.В., Ленгер Я.І. та ін.. ...
Структура та обсяг курсової роботи. Курсова складається зі вступу, двох розділів, висновку та списку використаних джерел. Загальна кількість сторінок – 29.
 
РОЗДІЛ І. Місце відомчої нормотворчості в правовому регулюванні суспільних відносин
1.1  Відомча нормотворчість як вид правотворчої діяльності: поняття, ознаки та необхідність.
На даному етапі в юридичній науці відсутня устал на точка зору науковців з приводу понять «правотворчість» та «нормотворчість»: чи є вони тотожними поняттями чи все ж таки різняться за своїм змістом. На думку В.М. Корельского та В.Д. Перевалова, нормотворчість є специфічною, інтелектуальною діяльністю, яка потребує особливих знань та вмінь та пов’язана зі створенням чи зміною існуючих в державі правових норм.[6,с. 13] ....
......
Аналіз методології джерельної бази дослідження відомчої нормотворчості дозволив зробити висновок, що під відомчою нормотворчістю слід розуміти діяльність уповноважених керівників центральних органів виконавчої влади, які в межах своєї компетенції створюють, скасовують, упорядковують відомчі підзаконні акти, шляхом нормопроектування, зміни, доповнення, скасування, обліку, систематизації правових норм, спрямованих на регулювання суспільних відносин, що входять до сфери їх повноважень.....
При цьому звертається увага на необхідність виокремлення чотирьох рівнів нормотворчості, серед яких: …...[7, с. 10]
Нормотворчість характеризується такими ознаками:
1) є, переважно, діяльністю держави;...
…..[8,с. 281]
        У результаті аналізу точки зору О.Л. Дзюбенко щодо основних ознак відомчої нормотворчості, що характеризують її як багатогранну категорію, можна виокремити основні ознаки відомчої нормотворчості у сфері реалізації правоохоронної функції держави: - регулює суспільні відносини, що виникають під час формування та реалізації державної політики у правоохоронній сфері на загальнодержавному рівні; .....(12, с.19)
Отже, відомча нормотворчість – це діяльність уповноважених керівників центральних органів виконавчої влади,….
….
 
1.2  Етапи відомчої нормотворчості
… Процес відомчої нормотворчості складається зі стадій, що відрізняються за своїм змістом та містять у собі певні дії, які з метою досягнення бажаного результату слід виконувати виключно у відповідній послідовності. Саме зазначені стадії є свідченням відмінності відомчої нормотвочості від законотворчої діяльності. Відомча нормотворчість являє собою сукупність послідовно виконуваних дій, яких мають дотримуватись суб’єкти відомчої нормотворчості з метою дотримання законності у процесі створення відомчих підзаконних актів [10, с.243]….. ….. З метою розробки якісного проекту відомчого нормативно-правового акта або у разі вирішення найбільш складного та значущого питання відповідні центральні органи виконавчої влади мають право створювати спеціальні робочі групи шляхом залучення власних працівників, представників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, наукових установ та вищих навчальних закладів, що їм підпорядковуються..…
 Під час правової експертизи встановлюється доцільність прийняття даного нормативно-правового акта, відповідність вимогам законів та підзаконних актів вищих органів державної влади, перевіряється дотримання процедури юридичної техніки під час розробки та прийняття документу, перевіряється, чи мав даний центральний орган виконавчої влади повноваження щодо розробки проекту нормативно-правого акта та його прийняття; - опублікування (оприлюднення) відомчого норма- тивно-правового акта, яке здійснюється з метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної влади, підприємств, установ та організацій, доведення актів законодавства України до громадян [16]. ....
Зазначені стадії є характерними для процедури розробки проектів відомчих нормативно-правових актів, норми яких регулюють суспільні відносини, що виникають в усіх сферах суспільного життя, у тому числі і у сфері реалізації правоохоронної функції держави. Дотримання наведених вище стадій відомчої нормотворчості сприятиме розробці нормативно-правового акта з урахуванням його галузевої належності, дотриманню вимог нормопроектувальної техніки, недопущенню прийняття суперечливих за своїм змістом норм права. [10, с.244]….
 
1.3  Юридична техніка відомчої нормотворчості
Юридична техніка - сукупність правил використання засобів, прийомів та способів для створення, скасування та упорядкування правових актів з метою забезпечення високого рівня ефективності у досягненні мети правового регулювання суспільних відносин….
….
По-третє, аналіз різних підходів розуміння юридичної техніки та відомчої нормотворчості дає підстави зробити висновок про відповідність видів юридичної техніки, об’єктом яких є відомчі підзаконні акти, способам відомчої нормотворчості. [5]...
….
Юридична техніка відомчої нормотворчості реалізується в практичні діяльності суб’єктів відомчої нормотворчості шляхом застосування відповідних правил, які за своєю природою є відтворенням видів юридичної техніки відомчої нормотворчості. У зв’язку з цим, правилами юридичної техніки відомчої нормотворчості є: правила нормопроектування відомчих актів, правила внесення змін та доповнень до відомчих актів, правила скасування відомчих актів, правила обліку відомчих актів та, відповідно, правила систематизації відомчих актів. .[5]...
Найбільшу групу правил юридичної техніки відомчої нормотворчості складають правила нормопроектування відомчих актів, які включають правила зовнішнього оформлення відомчих актів, тобто правила ….
Самостійною групою правил юридичної техніки відомчої нормотворчості є правила внесення змін та доповнень до відомчих актів, серед яких в науці розрізняють правила внесення змін та правила внесення доповнень, причому велика увага з боку теоретиків права приділяється правилам здійснення нумерації як внесених змін та доповнень до актів, так і окремих структурних елементів актів, в які вносяться зміни та доповнення. …….. .[15, с. 21]
...
Отже, юридична техніка - сукупність правил використання засобів, прийомів та способів для створення, скасування та …..
 
РОЗДІЛ 2.  Відомча нормотворча як основа діяльності  окремих органів держави
1.1   Суб’єкти відомчої нормотворчості та їх функції 
....
Так, О.І. Сушинський виділяє три ієрархічні рівні системи органів виконавчої влади з відповідними суб’єктами: КМУ, як вищий орган у системі органів виконавчої влади; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; місцеві органи, до яких належать місцеві державні адміністрації. При цьому автор зазначає, що центральні органи виконавчої влади назву «центральних» отримали через те, що серед трьох рівнів системи органів виконавчої влади, які побудовані за ієрархічним принципом, вони займають центральне місце [9].... ...
Міністерство є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади в забезпеченні впровадження державної політики у певній сфері діяльност, у відповідній галузі.
.....[14,с.17]
Слід також зазначити, що КМУ може утворювати урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції). Ці органи утворюються і діють у складі відповідного центрального органу виконавчої влади і підпорядковуються йому. ....
Отже, суб’єктами відомчої нормотворчасті виступає …..
  
 .1.2 Відомча нормотворчість в Державній пенітенціарній службі України
Вітчизняна правова система тривалий час перебуває в стані реформування, що певною мірою відбивається й на стані кримінальної юстиції, та, зокрема, системі виконання покарань.....[7, с. 11]
....
Однак у вітчизняній правовій системі доволі часто зустрічаються випадки порушень при виданні як відомчих актів, так і загалом різних підзаконних нормативно-правових актів. Ці порушення пропонується науковцями класифікувати у такий спосіб: ...
а) видання підзаконних актів у випадках, коли даний випадок є сферою регулювання закону; .....
....
Крім того, слід звернути увагу, що з наведених норм витікає виключно два джерела обмежень для засуджених: 1) закон; 2) ухвала слідчого судді (суду) або вирок суду.[8, с. 286]….
Отже, у кримінально-виконавчих нормативних актах зустрічаються такі порушення:…….
 
ВИСНОВКИ
 
Відомча нормотворчість – це діяльність уповноважених керівників центральних органів виконавчої влади, які в межах своєї компетенції створюють, скасовують, упорядковують відомчі підзаконні акти, шляхом нормопроектування, зміни, доповнення, скасування, обліку, систематизації правових норм, спрямованих на регулювання суспільних відносин, що входять до сфери їх повноважень. Вона реалізується на чотирьох рівнях: нормотворчість вищих органів державної влади (загальна нормотворчість), нормотворчість центральних органів виконавчої влади (відомча нормотворчість), нормотворчість місцевих органів виконавчої влади (місцева нормотворчість), нормотворчість керівників підприємств, установ, організацій (локальна нормотворчість), серед яких провідне місце належить відомчій нормотворчості…..

Література

 1. Конституція України: Верховна Рада України; Конституція, Закон від28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінально-виконавчий кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від11.07.2003 № 1129-IV[Електронний ресурс]: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1129-15
 3. Автухов К. А. Відомчі нормативно-правові акти у процесі реформування правового регулювання діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України //Питання боротьби зі злочинністю. – 2014. – №. 27. – С. 174-181.
 4. Бабкіна О.В. Теорія держави і права у схемах і визначеннях: Навч. Посіб./ О.В. Бабкіна, К.Г. Волинка. – К.: МАУП, 2004. – 144 ( с. 28 стадіії правотворчого процесу)
 5. Гусарєв С. Д., Пархоменко Н. М., Філик Н. В. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ВІДОМЧОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ.- с. 25
 6. Дзюбенко О. Л. Теоретичний аспект відомчої нормотворчості //Право і суспільство. – 2009. – №. 4. – С. 12-16.
 7. Дзюбенко О. Л. Юридична техніка відомчої нормотворчості в Україні : дис. – Дзюбенко ОЛ, 2010.
 8. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Пет- ришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН Укра- їни О. В. Петришина. — Харків: Право, 2011. — 584 с (с.280)
 9. Зезека Н. О. Особливості правотворчої діяльності Державної служби зайнятості України // Н. О. Зезека // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 168-173 [Електронний ресурс]. – Режим до- ступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-1/09znoczu. pdf
 10. Кельман М.С., Мурашин О.Г. З 14     Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.(с. 243)
 11. Курусь Т.В. Співвідношення нормоторчої діяльності з суміжними з суміжними правовими поняттями. – Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 №6-3том1 (ознак с. 10)
 12. Ленгер Я.І. Нормотворчість в контексті реформування права. /Ленгер Я.І., Бисага Ю.Ю.– Порівняльно-аналітичне право, №1/2013 – с. 15-19 (с.19)
 13. Скрипнюк О. Правотворчість Президента України та її нормопроектне забезпечення: питання теорії і практики / О. Скрипнюк, В. Федоренко // Право України. – 2011. - № 2. – С. 168-179. 13.
 14. Рибалкін А.О. Нормотворчісь органів внутрішніх справ (аспекти загальної теорії) : дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.01 / Рибалкін Андрій Олександрович ; Запорізьк. юрид. ін-т. – Запоріжжя, 2005.
 15. Чаплюк О. І. Загальні та спеціальні принципи національної правотворчості: поняття, значення та види //Часопис Київського університету права. – 2010.
 16. Шестопалова Л. М. Особливості нормотворчості в органах внутрішніх справ. [Електронний ресурс] // Л. М. Шестопалова // Вісник Академії управління МВС. – 2009. - № 2. – Режим доступу : http://mila-she.org.ua/publ/1-1-0-27.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук