Теорія держави та права

Курсова Тлумачення права: поняття, необхідність, функції (Код: 14123)

Курсова робота Тлумачення права: поняття, необхідність, функції на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.
Загальна кількість сторінок - 27
Вступ
1. Поняття та необхідність тлумачення норми права
2. Способи тлумачення правових норм
3. Види тлумачення правових норм
4. Основні функції тлумачення норм
Висновки 
Список використаної літератури
Вступ
Актуальність теми. Питання про тлумачення права є однією із традиційних проблем теорії............. Якщо б не було тлумачення, складний процес правореалізації був би вкрай важким, а в деяких випадках взагалі неможливим. Необхідність у тлумаченні підтверджена багатовіковим досвідом, юридичною практикою тощо............
Метою курсової роботи є......................
Мета зумовлює вирішення наступних завдань:
- визначити поняття та з'ясувати необхідність тлумачення норми права;
- розглянути способи тлумачення правових норм;
- проаналізувати види тлумачення правових норм;
- дослідити основні функції тлумачення норм.
Об'єктом дослідження  курсової роботи є..............
Предметом дослідження в курсовій роботі є.....................
Методи дослідження. Для реалізації мети і завдань в даній курсовій роботі …..............
Для написання курсової роботи були опрацьовані підручники таких авторів як Волинки К. Г.,  Колодія А.М., В. В. Копейчиков,а С. Л. Лисенкова, Крестовської  Н.М., Матвеевої Л.Г., Сухоноса В.В., Цвіка М.В., Кравчука М.В.,   Кельмана М. С. , О. Г. Мурашина, Рабіновича П.М., Скакун О.Ф.,  Зайчук О.В., Оніщенко Н.М., а також наукові праці Котенка М.В. та Молибога М.П.
 1. Поняття та необхідність тлумачення норми права
…....Норма права - це загальнообов'язкове правило поведінки, встановлене або санкціоновані державою, тобто це норма, що вступила в законну силу, діє та використовується при регулюванні суспільних відносин, але може й не використатися. Практика знає чимало так званих «мертвих норм››, які існують, але не реалізуються в конкретних правовідносинах, у діях громадян та інших осіб. Перехід норми права зі сфери можливого у сферу практичної діяльності конкретних правовідносин здійснюється тоді, коли вона стає відомою учасникам конкретних правовідносин і усім зацікавленим особам [9, с. 43]....
Термін «тлумачення» латинського походження і має багато значень. Термін «тлумачення» має широке і вузьке значення. У широкому значенні (інтерпретація) - це пізнавальний процес, націлений на пояснення суті природних явищ суспільного життя. У галузі права термін «тлумачення» використовують як під час пояснення, так і під час з'ясування змісту нормативно-правових актів  [1, с. 115]....................
…....2) як результат зазначеної діяльності, що виражається у тексті,  в якому розкривається, відтворюється дійсний зміст відповідних норм  права  [17, с. 419].................
Вчені по різному  визначають поняття “тлумачення права”.
Так, Кельман М.С. та Мурашин О.Г. вказують, що тлумачення права — необхідний і важливий елемент правореалізаційного процесу, зокрема в правозастосуванні. Перш ніж застосувати ту чи іншу норму права необхідно з'ясувати її реальний зміст, а в деяких випадках і роз'яснити. Тлумачення — це складна і багатоаспектна діяльність різних суб'єктів, яка має інтелектуально-вольовий характер і спрямована на пізнання і пояснення змісту правових норм  [4, с. 308]...............
............Тлумачення має особливе значення для працівників правоохоронних органів, оскільки застосування права для них є одним з основних обов'язків, тією формою, у якій втілюється їх діяльність [3, с. 219]..........
Проте тлумачення є необхідним і для громадян, оскільки відомо, що незнання закону, не звільняє від відповідальності [3, с. 219].
Таким чином визначення поняття та необхідності тлумачення права є однією з необхідних умов для правильного з'ясування змісту таких норм при їх застосуванні або ж реалізації.
 1. Способи тлумачення правових норм
Уяснення — головний зміст тлумачення — це процес одержання  «для себе» вичерпного уявлення про дійсний зміст, сутність та сенс  норми, тобто про сформульовану в нормативному приписі державну  волю. Уяснення здійснюється за допомогою певних способів [17, с. 424].........
…........
До основних способів тлумачення можна віднести наступні:
…......1) Граматичний   спосіб   тлумачення (текстовий, мовний, філолологічний)  —  це   з’ясування   змісту   правової   норми шляхом граматичного аналізу її словесного формулювання на підставі лексичних, морфологічних,  синтаксичних   норм   мовознавства [4, с. 315].............
….......б) урахування доконаних і недоконаних форм дієслів і дієприкметників. Наприклад, текст «виконавцем (співвиконавцем) є особа, яка у співучасті з іншими суб’єктами злочину безпосередньо... вчинила злочин...» (п. 1 ст. 27 КК України) тлумач розуміє так: суб’єкт злочину не може відповідати за дії, вчинені іншими учасниками злочину. Використовуються також спеціалізо вані терміни як певний засіб законодавчої техніки [17, с. 424]..............
…...2) Логічний спосіб - сукупність спеціальних прийомів, заснованих на безпосередньому використанні законів і правил формальної логіки [15, с. 590]......
Отже, логічний спосіб тлумачення  передбачає роботу інтерпретатора з текстом при використанні різних прийомів і законів формальної логіки. Так, значущими для правотлумачення є логічні закони тотожності, несуперечності, виключення третього та достатньої підстави. Серед прийомів цього способу тлумачення слід виокремити логічне перетворення, виведення норм із норм, висновок  а fortiori (умовиводи міри), висновки за  аналогією, висновок від протилежного  (a contrario), доведення до абсурду (reductio  ad absurdum) [12, с. 12].......................
Таким чином, під способом тлумачення норм права слід розуміти сукупність прийомів аналізу ….............
 1. Види тлумачення правових норм
Вирішальним моментом у визначенні видів тлумачення правових норм є суб'єкт — особа або орган, що дає це тлумачення. Тлумачити норми права можуть всі суб'єкти права. Суб'єктами тлумачення норм права є органи законодавчої і виконавчої влади, судові і прокурорські органи, юридичні і фізичні особи. Але значення такого тлумачення, його юридична обов'язковість і компетентність неоднакові. Залежно від суб'єктів тлумачення має різні юридичні наслідки   [14, с. 338]..............
- вони є нормативними, бо містять лише аргументи, підстави на користь певного розуміння норми права  [17, с. 431]...............
Серед   офіційного   нормативного   тлумачення   необхідно   виділити аутентичне, легальне і відомче.
…........Аутентичне   тлумачення  проводиться   тим   органом,   який   створив   цю норму права. Воно є найбільш компетентним і авторитетним, оскільки орган, який   створив   правову   норму,   може   найбільш   точно   розкрити   її   зміст. Будь-якого   спеціального   дозволу   для   тлумачення власних актів йому не потрібно. Він робить це в силу своєї компетенції. Суб'єктом такого тлумачення може бути, наприклад, Верховна Рада  України [4, с. 312]............
 1. Неофіційне тлумачення це тлумачення правової норми, що здійснюється будь-яким суб’єктом і не є формально-обов’язковим [13, с. 155].
2) Розширювальне  тлумачення  -   це  тлумачення,  за  якого  дійсний  зміст  правової  норми  встановлюється  ширшим  за його  буквальний  текстуальний  вираз.  Як  приклад  такого тлумачення  може  бути  розуміння  норми,  яка  вказує  на  те, що «Судді незалежні  й підкоряються лише закону».  Тут не йдеться про народних засідателів, які не є суддями, але входять до складу суду і беруть участь у здійсненні правосуддя.  Тому з метою поширення на народних засідателів принципу  незалежності, в наведеній нормі слово «судді» тлумачиться  як «склад суду»  [5, с. 219]...........
 1. Основні функції тлумачення норм
Тлумачення як специфічна юридична діяльність має важливе значення для правового   регулювання,   є   необхідною   умовою   існування   і   розвитку українського права. Воно виконує такі функції:
 1. Пізнавальна функція. Вона   випливає   з   самого   змісту,   сутності тлумачення, під час якого суб'єкти пізнають право, зміст правових приписів [4, с. 322].............. 
Висновки
З вищевикладеного можна зробити наступні висновки:
 1. Питання тлумачення норм права завжди було в центрі уваги науковців. Теорія тлумачення права пройшла довгий шлях свого розвитку та на сьогоднішній день є важливим юридичним інструментом для встановлення чіткого змісту норми права.................
 2. В юридичній науці автори по різному розуміють тлумачення норм, одні вважають, що тлумачення норм права це лише з'ясування, інші вважають, що зміст тлумачення норм права складає їх роз'яснення, деякі визначають як .........є.......
 1. Ведєрніков Ю. А., Грекул В. С. Теорія держави і права: Навч. посіб. - К.: Центр навч. літ-ри, 2005. - с. 167.
 2. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. —240 с.
 3. Зайчук О.В., Н.М. Оніщенко Теорія держави та права. Академічний курс: Підручник. - К.; Юрінком Інтер, 2006. - 425 с.
 4. Кельман М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 5. Колодій А.М. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій,  В. В. Копейчикові, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с.
 6. Котенко М.В. Тлумачення норм права в системі юридичної діяльності // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 1. - с. 258-263.
 7. Кравчук М.В. Теорія держави та права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник — 3-тє вид., змін. й доп. - Тернопіль: Карт-Бланш, 2002. - 247 с.
 8. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с.
 9. Молибога М. П. Тлумачення норм права: сутнісні характеристики // Часопис Київського університету права . - 2013. - № 2. - с. 42 — 48
 10. Молибога М. П. Класифікація тлумачення норм права // Держава і право. - № 50. - с. 81 - 89
 11. Осауленко О. І. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. - К.: Істина, 2007. - с. 289
 12. Прийма С.В. Способи тлумачення норм права // Юрист України. - № 3 (16). - 2012. - с. 10-18
 13. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
 14. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 15. Сухонос В.В. Теорія держави і права: навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів. - Суми, - 2005. - с. 462
 16. Тимченко М. С. Теорія держави і права: Посіб. / С. М. Тимченко, Р. А. Калюжний, Н. М Пархоменко, С. М. Легуша. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. - 412
 17. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук