Теорія держави та права

Курсова Типологія держав (Код: 14122)

Опис

Курсова робота Типологія держав на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 34

План

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ: ДЕРЖАВИ ТА ТИПОЛОГІЇ ДЕРЖАВ
РОЗДІЛ 2. ФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ТИПОЛОГІЇ ДЕРЖАВ
РОЗДІЛ 3. ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ТИПОЛОГІЇ ДЕРЖАВ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Фрагмент роботи

ВСТУП
Проблема типів держав та їх класифікації є основоположною в теорії держави і права і тому є має достатньо високий рівень актуальності...................
Мета курсової роботи полягає у комплексному та об'єктивному розгляді основних критеріїв типологій держав......................................
Поставлена мета зумовлює необхідність вирішення наступних завдань:
 • Розглінути поняття держави та типології держав
 • …................
Об’єктом дослідження ….........
Предметом дослідження..................
Методи дослідження.........................
 
Структура та обсяг курсової роботи. Курсова робота зі вступу,  трьох  вмістовних розділів, висновків, списку використаної літератури.
 
РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ  ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ
…..........
Актуальність типологічного дослідження держав світу обумовлюється колосальним обсягом емпіричного матеріалу, накопиченого до сьогодні юридичною наукою і практикою багатьох країн світу та епох. Узагальнення якого можливе виключно за допомогою специфічного інструментарію – типології, яка у сучасній науці інтерпретується по-різному, як особливий різновид наукової класифікації [1], методологічний прийом або засіб систематизації досліджуваного явища, метод наукового пізнання [2] та загалом теорія, що має на меті виявлення........... вищої та найбільш узагальненої класифікаційної одиниці – типу [3]...................
…................
Типологія або класифікація держав світу одна із основоположних категорій і одночасно методологічних проблем юридичної науки. Вирішенням її займаються економіко-географи, економісти, політологи, соціологи, а також правники. Зазвичай, термінологічно слово «типологія» вживається для характеристики різновиду наукової класифікації, результатом якої виступає виявлення вищої і найбільш узагальненої класифікаційної одиниці – типу [1, с. 4]. Відповідно, типологія держав – це наукова класифікація держав за певними типами (групами) на основі схожих загальних ознаках, які виявляються в єдності їх закономірностей і тенденцій виникнення, розвитку й функціонування [1; 4]...................
…..................
…..............
Якщо узяти до уваги, що процес формування державності та політичної мапи світунараховує декілька тисячоліть, то застосувавши таку форму систематизації, як періодизаціяможна запропонувати ретроспективний огляд еволюції критеріїв та заснованих на їх основіконцепцій типології держав. Так, перші спроби типологізації держав здійснили античні мислителі (Сократ, Платон, Арістотель, Цицерон), які поділяли держави на дві групи: правильні та неправильні. До групи правильних держав вони відносили ті з них, де влада здійснювалася на основі законів та на користь загальних інтересів, а до неправильних держав – ті, де влада не спирається на закони і служить інтересам лише правителів [6, с. 236]...............

 

В епоху Нового часу (XVI – кінець XIХ ст.), яку пов’язують з переходом культури з релігійної сфери у сферу світську, набув поширення історико-формаційний підхід Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля: концепція духовної формації. У межах якої проблема типології держав трактувалась з позицій всесвітнього історичного процесу розвитку духу свободи і його об’єктивізації у різних формах держави. Їм виділялось «чотири всесвітньо-історичних царства»:
. матеріалістичної діалектики К. Маркса став формаційний підхід типології держав та правових систем, в основі якого лежить категорія суспільно-економічної формації.
….......
Найрозповсюдженішими в сучасній науці є класифікації держав відповідно до суспільно-економічних фор............мацій (формаційний підхід) і за цивілізаціями (цивілізаційний підхід).
Визначившись з основними критеріями типології держав, необхідно визначитися також з поняттям типу держави. Тип держави — це не будь-яка окремо існуюча держава, це — наукова категорія, збірний образ реально існуючих на даному історичному відтинку часу держав, яка складається із сукупності найбільш важливих, спільних для всіх цих держав ознак.

РОЗДІЛ 2. ФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ТИПОЛОГІЇ ДЕРЖАВ

Марксистко - ленінська типологія держави і права базується на категорії суспільно-економічної формації.
 …...............
 Перехід від однієї суспільно-економічної формації до іншої відбувається в результаті зміни віджилих форм виробничих відносин і заміни їх новим економічним ладом. Якісні зміни економічного базису закономірно тягнуть за собою корінні перетворення в надбудові. Цей принцип покладено в основу марксистсько-ленінської типології держави і права. …..........
........
Феодальний тип держави - результат загибелі рабовласницького ладу і виникнення феодальної суспільно-економічної формації. Така держава, згідно марксистський теорії, є зброя класового панування кріпосників - поміщиків, головний засіб захисту станових привілеїв феодалів, гноблення і придушення залежного селянства.................
..........
 У марксистському розумінні історичний тип держави визначається залежністю класового змісту державної і правової організації суспільства від типу економічного базису класового суспільства. У зв'язку з цим вводиться поняття перехідної державності. [6, с. 239].................
…............
 Концепцію перехідного держави розробив В. І. Ленін. У контексті розвитку класової боротьби він зробив висновок про можливість переходу окремих країн до соціалізму, минаючи капіталістичну стадію.  [20].........
 …............
        
Найбільш чітко риси наступності простежуються основоположниками марксизму - ленінізму в експлуататорських типах держав, які ріднить їх загальна експлуататорська сутність, необхідність встановлення державності, що дозволяє тримати в покорі переважна більшість населення країни. Одночасно підкреслюється, що спадкоємний зв'язок при зміні історичних типів держави і права по-різному проявляється і при переході від експлуататорського суспільства до соціалізму. …............
 Аналізуючи всі відомі експлуататорські типи держав, марксистсько - ленінська теорія виділяє їх наступні загальні ознаки:
 1. Всі ці держави є політичною надбудовою над такими виробничими відносинами які базуються на приватній власності і експлуатації людини людиною
         ….................
Перевагами формаційного підходу типології держав є
 1. Історичний підхід до зміни типів державності. У межах цього підходу перевага надається суспільно-економічними чинниками, оскільки економічни базис та існуючі в суспільстві прошарки (класи) суттєво  впливають на структуру сульпільства та характер політичної надбудови, до якої належать держава і право............
 2. …............
РОЗДІЛ 3. ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ТИПОЛОГІЇ ДЕРЖАВ
Поняття цивілізації, що лежить в основі цивілізаційної типології держави, багатозначне. Одні вчені це поняття ототожнюють з поняттям культури, інші використовують його для позначення певному щаблі розвитку культури, треті протиставляють дане поняття поняттю варварства. Є й інші трактування поняття цивілізація. …...........
 ….......Найбільш плідним, на наш погляд, є визначення цивілізації як епохи в людській культурі, яка йде після епохи варварства, але містить варварство в собі, "в знятому вигляді", у вигляді "цивілізованого варварства" [6].
…...............
 По-перше, поняттям цивілізаційний тип держави позначається сукупність ознак держави, які відображають рівень та особливості культури у сфері взаємодії суспільства з природою. Особливості взаємодії держави (суспільства) з природою визначаються релігійними (ідеологічними), географічними, етнічними та техніко-економічними факторами. Всі ці фактори по-своєму впливають на цивілізаційні характеристики держави, на його структурні особливості та функції. Однак серед названих факторів основними є ті, які визначають рівень розвитку матеріальної культури, тобто техніко-економічні фактори. На основі техніко-економічних показників будуються різні варіанти цивілізаційної типології держави. Наприклад, розрізняються держави аграрної, індустріальної та постіндустріальної цивілізації. …...........
…..............Зрештою, у науці є й думка, згідно з якою категорія «цивілізація» ширша за категорію «формація», але з моменту формування станово-класового суспільства цивілізація збігається із суспільно-економічною форма-цією. Відповідність цивілізації суспільним формаціям починається зі станово-класової цивілізації [30, с. 146]................
…..............
Аналіз критеріїв цивілізаційного підходу до типології держави засвідчив, що вони не відображають сутності самої держави – політичної влади. У ньому майже не використовуються або мало використовуються підстави, що розкривають особливості державного апарату управління. Така типологія не тільки не відповідає вимогам до неї як до методу систематизації наукового знання [32, с. 211], але й не дозволяє відобразити сутність держави. Ця обставина вказує на те, що ув разі співвідношення формаційного і цивілізаційного підходів перший переважає, а другий може слугувати як доповнювальний. Виявлені недоліки цивілізаційної концепції вказують на те, що такий підхід до типології держави не є бездоганним і цілком правильним. …...........
…....................
Істотні відмінності всередині самих типів можна пояснити з позиції соціокультурного аспекту. Тому в межах формаційного типу необхідною є типологія на підставі цивілізаційних аспектів. На нашу думку, внутрішньотипові особливості можна розкрити за допомогою таких соціокультурних критеріїв: 1) особливості права (джерела права, приналежність до тієї чи іншої правової системи);, 2) релігія, духовна культура – моральність, мораль;, 3) культурні чинники, що відображають особливості політичної системи (традиції управління);, 4) геополітичне становище держави.........
 
ВИСНОВОК
У курсовій роботі були вивчені типи держав, відповідно до двох підходів — формаційного і цивілізаційного.
         Як пояснює формаційний підхід, будь-яке суспільство знаходиться в рамках визначеної суспільно-економічної формації і включає два основних і нерівнозначних по характеру компонента. Перший — економічний базис, що складається із системи виробничих відносин і, насамперед, відносин власності. Другий — надбудова, куди відносяться суспільна свідомість, мораль, право, держава, релігія і наука. У суспільно-економічній формації діють закони визначальної ролі базису стосовно надбудови і необхідності відповідності надбудови базису. ….........

Література

 1. Кульков М.О. Теоретические проблемы типологии форм государства [Текст]: автореф.дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Кульков Макар Олегович / Волгогр. гос. универ. – Саратов,2008. – 34 с.
 2. Теория государства и права [Электронный ресурс]: [учебник / под ред. М.Н. Марченко]. –М.: Издательство «Зерцало», 2004. – Режим доступа: http://lawtoday.ru/razdel/biblo/tgp/index.php.
 3. Типологія держав [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=683&Itemid=460.
 4. Типы государства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Типы_государства.
 5. Актуальні проблеми теорії держави та права. Частина І. Актуальні проблеми теорії держави[Текст]: навч. посіб. / [С.М. Тимченко, С.К. Бостан, С.М. Легуша та ін.]. – К.: КНТ, 2007. – 288 с.
 6. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства [Текст]: учебник для вузов /В.С. Нерсесянц. – М.: Норма, 2010. – 552 с.
 7. Алексеев С.С. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов ифакультетов: учебник [Электронный ресурс] / С. Алексеев. – Режим доступа: http://www.lib.uaru.net/content/5319.html.
 8. Гринин Л.Е. Эволюция государственности: от раннего государства к зрелому. Государство и исторический процесс [Электронный ресурс] / Л.Е Гринин. – [изд. 2-е, испр.]. – 2010. – 368 с. – Режим доступа: http://urss.ru/ cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=101352.
 9. Тип государства: формационный и цивилизационный поход [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.allpravo.ru/diploma/doc43p0/instrum664/item667.html.
 10. Максаковский В.П. Географическая картина мира: в 2 кн. / В.П. Максаковский. – [4-еизд., испр.]. – М.: Издатель: Дрофа, 2008. – Кн. I: Общая характеристика мира [Текст]. – 225 с.
 11. Типологія та основні типи держав [Електронний ресурс] / Режим доступу: http:// stydentam.org.ua/3374.html.Типология стран мира [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://rui-tur.ru/tipologiya-stran-mira.html.
 12. Современная политическая карта мира: многообразие стран современного мира, иновные типы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://geography.kz/slovar/sovremennaya-politicheskaya-karta-mira-mnogoobrazie-stran-i-ix-osnovnye-tipy/.
 13. Андрусяк Т. Історія політичних та правових вчень. Лекції [Электронный ресурс] /Т. Андрусяк. – Режим доступа: http://radnuk.info/pidrychnuku/istoriya-vchen/446-andrycyak/6750-9—.html.
 14. Ткаченко В. Принцип законності як класифікаційний критерій типології держав //Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв,В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – Т. 1. – С. 879–880.
 15. Мірошниченко М.І. Історія вчень про державу і право [Текст]: навч. посіб. /М.І. Мірошниченко, В.І. Мірошниченко. – К.: Атіка, 2010. – 460 c.
 16. Цюрупа М.В. Основи сучасної політології [Електронний ресурс] / М.В. Цюрупа,В.С. Ясинська. – Режим доступу: http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-teoriya-politiki/teologichni-paradigmi-politichnogo.html.
 17. Гегель Г.В. Философия права [Текст] / Г.В. Гегель. – М.: Мысль, 1990. – 526 с.
 18. Типология стран мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uamconsult.com/book_146_chapter_8_1.4._TIPOLOGIJA_STRAN_MIRA.html.
 19. Типология государств: основания, различные подходы, современный взгляд на проблему [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.4i5.ru/cu201.htm.
 20. Кельзен Г. Общее учение о государстве [Электронный ресурс] / Г. Кельзен. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Кельзен,_Ганс.
 21. Современное государство (The Modern State, 1926) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/655/МАКИВЕР
 22. Тойнбі А.Д. Типологія цивілізацій [Текст] / А.Д. Тойнбі. – Режим доступу: http://uareferat.com/Типологія_цивілізацій_А_Д_Тойнбі.
 23. Цивілізаційний підхід до типології держав [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/view/2309/31/
 24. Актуальні проблеми теорії держави та права. Частина І. Актуальні проблеми теорії держави [Текст]: навч. посіб. / [С.М. Тимченко, С.К. Бостан, С.М. Легуша та ін.]. – К.: КНТ, 2007. – 288 с.
 
 

 

 

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук