Теорія держави та права

Курсова Теорія поділу влади (Код: 14121)

Опис

Курсова робота Теорія поділу влади на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 28

План

Вступ
1 Загальні положення теорії розподілу влади Дж. Локка, Ш.Л. Монтеск’є,
 Ж.Ж. Руссо.
1.1. Ідеї Дж. Локка про розподіл влади
1.2. Ш.Л. Монтеск’є про розподіл влади
1.3. Ж.Ж. Руссо про розподіл влади 
2. Структура влади
2.1 Законодавча влада
2.2 Виконавча влада
2.3 Судова влада
Висновок
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

ВСТУП
Актуальність теми. Процес розбудови самостійної демократичної України з моменту проголошення її незалежності супроводжувався докорінною перебудовою організації влади в державі. Відхід від жорстко централізованої
схеми управління радянських часів, нові умови господарювання вимагали змін форм і методів у роботі владних структур. ………….
  ……………. Актуальність питання про головні компоненти поділу державної влади підвищується також у зв’язку із тим, що одним із напрямків свого розвитку Україна визначила входження до європейських структур з метою створення правової європейської держави з високим рівнем життя, культури й демократії…………..
Метою роботи є ……….
Досягнення цієї мети зумовлює вирішення наступних завдань:
  • Проаналізувати ідеї Ідеї Дж. Локка ,Ш.Л. Монтеск’є ,Ж.Ж. Руссо про розподіл влади;
Об’єктом дослідження ………
Предмет дослідження…………………...
Розробленість теми. Найбільш визначними дослідженнями
питання державної влади, основоположними віхами трансформації змісту даного поняття вважаються роботи Арістотеля, Т. Парсонса, М. Вебера,
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ Дж. Локка, Ш.Л. Монтеск’є, Ж.Ж. Руссо.
 
1.1.Ідеї  Дж.Локка про розподіл влади
 …………………… Теорія поділу влади зароджувалася в певних історичних і соціальних умовах; протягом століть вона піддавалася деяким коректуванням , змінювалася і доповнювалася ,виходячи з політико-правової реальності та обстановки в конкретних державах[3] …………………
…………….      Становлення сучасної теорії поділу влади пов'язано в основному з виникненням політико- правових теорій в Англії в 17- му сторіччі. Важливе місце серед англійських мислителей того часу зайняв філософ Джон Локк , Відповідні типи  публічно –владної діяльності ним розташовані в ієрархічному порядку.  У відомому творі «Два трактати про державне правління» враховуючи об’єктивні потреби до поділу влади в державі Дж.Локк розрізняє три влади:законодавчу, виконавчу та федеративну(союзну).
     Дж.Локк надав теорії «розподілу влади» характер універсальної доктрини. Їм були розвинуті її основні положення,про здійснення законодавчої влади виключно через виборний представницький орган,про неприпустимість представницькому органу займатися виконання законів,про створення у зв’язку з цим постійно діючого органу виконавчої влади[6,c.10]…….
     ……………… До прав законодавчої влади Дж. Локк відносив також призначення суддів. Законодавча і виконавча влади не повинні знаходитися в одних руках. У противному випадку носії влади будуть приймати вигідні тільки для них закони і виконувати їх. Небезпечно монарха й уряд наділяти законодавчою владою, тому що вся їхня діяльність буде спрямована проти природних прав підданих. Законодавча влада - вища влада в тому сенсі, що закони строго обов'язкові для уряду, чиновників і суддів[6,c.15]. ……………
     ………….Позиція Дж.Локка загалом була прогресивна. Обґрунтовуючи класовий компроміс між буржуазією і дворянством за допомогою теорії поділу влади, він тим самим обмежував абсолютизм і схвалював конституційну монархію.
  Отже,ідея поділу влади за Дж. Локком є гарантом запобігання свавілля зі сторони держави по відношенню до особи[6,c.16].   ………………..
 
1.2. Ш.Л. Монтеск’є про розподіл влади
     …………..Ш. Л. Монтеск’є попереджав: «Якщо влада законодавча і виконавча  будуть об’єднані в одній особі чи установі, то свободи не буде, тому  що можна остерігатись, що монарх або сенат стануть видавати
тиранічні закони для того, щоб також тиранічно застосовувати їх. ……….
………………..   У його роботі " Про дух законів" ( 1748), робиться основний висновок : " У кожній державі є три види влади ; влада законодавча , влада виконавча і відає питаннями цивільного права ". Ця влада карає за злочини і вирішує спори при зіткненні приватних осіб , її можна назвати судовою владою…………..
…………………… Формула поділу влади Ш.Л. Монтеск'є виражена в наступних словах: "Все загинуло б, якщо в одному і тому ж особі або установі .... були з'єднані три влади; влада створювати закони, владу виконувати постанови загальнодержавного характера і владу судити злочинців і позову приватних осіб "[11,с.117]. ……….
 
1.3. Ж.Ж. Руссо про розподіл влади 
    ……………….  Ж. Ж. Руссо,виступав за прийняття усіх законів безпосередньо народом, базуючись на тому, що «влада законодавча належить народу і може належати тільки йому»,тобто він вказує,що законодавча влада тісно пов’язана з суверенітетом[17,c.116]. ……………..
………………….   Віддаючи  законодавчу владу народу, Руссо каже, що «виконавча влада, навпаки, не може належати всій масі народу як законодавцеві або суверену, оскільки ця влада виражається лише в актах приватного характеру» . «Сила народу потребує, отже, для себе в такому довірену особу, яке збирало б її і приводило в дію згідно з вказівками загальної волі, яке служило б для зв'язку між Державою і сувереном» . Підпорядкування правителям, таким чином - не договір, а доручення, посада, яка покладається молодим організмом-сувереном на деяких осіб, яким дозволяється втілювати закон у життя заради свободи і рівності. У підсумку народ «може і повинен бути представляємо в тому, що відноситься до влади виконавчої»[8]………………………

2.СТРУКТУРА ВЛАДИ

2.1 Законодавча влада
    ………………  Поділ державної влади – конституційний принцип організації управління державним життям ,суть якого у поділі єдиної державної влади ,джерелом якої є народ,на три гілки ,які представляються самостійними видами органів державної влади – законодавчу,виконавчу і судову та розмежуванням повноважень між ними[15,c.16]……………
   …………….Якщо  державну владу аналізувати у найбільш загальному плані ,то поділ на законодавчу,виконавчу є справедливим. Згідно такого підходу,один орган приймає закони,всі інші їх виконують[15,c.16]. ………
     ………………. Законодавча влада внаслідок свого представницького манда­ту є найбільш політизованим інститутом влади на відміну від інших гілок влади — виконавчої і судової, відносно яких існує пряма конституційна заборона створення осередків політичних партій і політичної активності. Тому не є випадковим, що в орга­нах законодавчої влади — парламентах не виключається, а, на­впаки, передбачається створення фракцій політичних партій, парламентської більшості, меншості тощо[19,c.317]……………
 
2.2 Виконавча влада
      ……..Виконавча влада — це відокремлена в умовах поділу влад гілка влади, яка має прерогативу виконувати прийняті парламен­том закони та інші рішення…………..
…………….        Становлення виконавчої влади як окремого структурного елементу держави бере свій початок у Давній Греції. Першим звернув увагу на питання функціонування виконавчої влади як такої Платон у праці «Політик», який вказав, що мета будь-якого законодавства може досягатися тільки в силу правильного вимірювання: триєдність братерства, свободи та поміркованості. ……………..
………..6.Виконавча влада здійснюється системою спеціально створених суб’єктів-органами виконавчої влади різних рівнів,наділених виконавчою компетенцією, що не властиве органам законодавчої та судової влади. Через
систему цих органів-виконавчої влади-здійснюється державне управління,виконавча та розпорядча діяльність[8]…………..

2.3 Судова влада

    …………….  Питання про сутність судової влади є одним з найбільш актуальних  у філософії та юриспруденції XVIII – XXI ст. і привертає увагу
багатьох учених, які розглядають різні аспекти цієї проблематики.
Зокрема, відомими є напрацювання в цьому напрямі таких учених,
як Ж. Карбоньє, Р. Паунд, О. Холмс, Дж. Френк, Е. Ерліх, В. Нерсесянц,
В. Рябцева, В. Савицький, Ю. Стецівський, О. Звірко, В. Сухонос,
І. Туркіна та ін.[19,c.216]. ……………
……………Таким чином,виходячи з вищенаведених ознак,можна сформулювати поняття судової влади :судова влада- це особлива гілка державної влади , первинним джерелом,якої є народ,що опосередковується у судочинстві , здійснюваному спеціально створеними та уповноваженими особами й органами – суддями та судами виключно щодо правовідносин  та у правових формах ,і реалізується за допомогою здійснення правосуддя та судового контролю шляхом ухвалення рішень ,що є обов’язковим до виконання на всій території України[21]………….
………….Найважливіша особливість здійснення діяльності судових ор­ганів полягає в суворому додержанні визначеної процесуальним законодавством процедури, яка гарантує демократизм і вива­женість правосуддя, обґрунтованість і законність судового рішення………….
 

ВИСНОВКИ

    Державна влада завжди по суті своїй єдина, але вона може  організовуватися і функціонувати по-різному, а у демократичній  державі — на основі принципу поділу влади. Теорія поділу влади годні є антиподом всіх антиправових моделей необмеженого  народного суверенітету або повновладдя одного органу чи однієї  політичної сили. Цінність цього принципу полягає у можливості раціональної організації державної влади, при якій забезпечується гнучкий взаємний контроль і взаємодія вищих органів держави як  частин єдиної влади через систему стримувань і противаг.

Література

 

1. Ведєрніков Ю. А., В. С. Грекул. –. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. /К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 223 с.
2. Волощук О. Т. Проблеми розуміння та тлумачення сучасної концепції розподілу влад//Науковий вісник Чернівецького університету. Ч.,:Чернів. нац. ун-т, 2010,N Вип. 538:Правознавство.-С.48-52
3. Геворкян М.В. Истоки теории разделение властей- [Електроний ресурс]-режим доступу: http://pskgu.ru
4. Георгіца А. Законодавча влада: поняття, правова природа, місце і роль у системі органів публічної влади // Право України. -2009. - № 11.- С. 100-116.
5. Жилін Є. В.Виконавча влада в Україні:значення та сутність//Форум Права.-2013.-№3-с.208-213
6. Заиченко Г.А. «Философия Джона Локка», М.: Знание, 1959. -32с.
7. Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: Моногр. — К.: Факт, 2002. — 260 с.
8. Митровка, Я. Поняття принципу поділу державної влади [Текст] //Юридична Україна. – 2007. – № 7. – С. 20–24. Максимов И.В.Государственно-правовое учение Жана-Жака Руссо о возникновении и устройстве государственной власти[Електроний ресурс]-режим доступу: http://www.jurnal.org/articles/2012/uri2.html
9. Міхровська М.С. Історичний розвиток поглядів учених на роль виконавчої влади в державі [Електроний ресурс]-режим доступу: http://www.vru.gov.ua
10. Монтескье Ш. Л. Избранные произведения. М., 1955.,-c.799
11. Монтескье Ш. Л. О духе законов. Антология мировой правовой мысли. Т.3 М., 1999,-c.463
12. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства : [учеб.] -. – М. : Изд. гр. НОРМА–ИНФРА М, 1999. – 552 с.
13. Нечипорук С.В.Доктринальні проблеми визначення судової влади - [Електроний ресурс]- режим доступу: http://kul.kiev.ua
14. Процюк І. В. Головні компоненти поділу державної влади // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Право" . - 2012. - Вип. 19. - С. 5-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_pravo_2012_19_3.pdf
15. Процюк, І. В. Поділ влади - фундаментальний принцип демократичної правової державності // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 9. - Х. : Право, 2005. - С. 14-24.
16. Раянов Ф.М. Теория государства и права: Учебник / - Уфа, РИЦ БашГУ, 2010.-430с.
17. РуссоЖ.Ж. Об Общественном договоре, или Принципы политического Права Перевод с франц. А.Д. Хаютина и В.С. Алексеева-Попова. По изд.: Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. - М.: "КАНОН-пресс", "Кучково поле", 1998. - 416 с.
18. Салимзянова Р.Р. Независимость судебной власти как гарантия правового государства: Монография / Р.Р. Салимзянова. – Казань: КЮИ МВД России, 2007.- 102 с.
19. Скакун, О. Ф. Теорія держави і права [Текст] : підручник / О. Ф. Скакун. – Харків : Консул, 2008. – 656 с.
20. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права, //За редакцією проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина ,-Підручник,Х.- «Право» 2002р.
21. Чернушенко О. В. Судова влада як об’єкт філософсько-правового дослідження / // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ . - 2013. - № 2. - С. 89-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvknuvs_2013_2_15.pdf
22. Чиркин В.Э. Разделение властей: социальные и юридические аспекты.//Советское государство и право. - 1990г.- №8

 

 

 

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук