Теорія держави та права

Курсова Тенденції розвитку сучасного законодавства (Код: 14120)

Опис

Курсова робота Тенденції розвитку сучасного законодавства на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 27

План

Вступ
1. Поняття законодавства та системи законодавства
2. Загальна характеристика системи законодавства України
3. Систематизація законодавства як одне з найактуальніших питань сучасного законодавства України
4. Шляхи вдосконалення законодавства України
Висновки
Список використаних джерел

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Для сучасного стану державно-правової дійсності все, що пов'язано з такими юридичними категоріями та поняттями, як "закон", "законодавство", "законотворчість", "законодавчий процес", "законодавча діяльність" набуває особливої актуальності, що, в свою чергу, приводить до пріоритетної уваги юридичної науки в цілому. ....................
Деякі аспекти проблеми розвитку законодавства розкривають у своїх працях українські та російські вчені: С. Алєксєєв, С. Бобровник, О. Богінич, Ф. Бурчак, О. Васильєв, В. Денисов, О. Зайчук, А. Заєць, В. Євінтов,................
Мета курсової роботи полягає у.................
Зазначена мета зумовила постановку і розв’язання таких основних завдань:...........
Об'єктом дослідження виступає …...............
Предметом дослідження є розвиток......................
Методи дослідження. ….............................
 1. Поняття законодавства та системи законодавства
Термін «законодавство» є фундаментальною категорією загальної теорії права. Однак, хоча цей термін традиційно широко використовується, нормативно закріпленого поняття законодавства не існує. Не існує й однозначного його визначення і тлумачення у правовій науці. Термін «законодавство» часто вживається або навіть ототожнюється з такими категоріями, як закони, законодавчі акти, акти законодавства, нормативно-правові акти тощо. Ускладнює ситуацію й те, що за відсутності визначення термін «законодавство» часто зустрічається в Конституції України, законах України та інших нормативно-правових актах, що призводить до можливості множинності тлумачень тих чи інших приписів, неоднаковості їх застосування [12, с. 12].............
Крестовська Н.М. та Матвеева Л. Г. у широкому значенні законодавство розуміють форму існування права, спосіб надання юридичного значення нормам права, засіб їх організації та поєднання в конкретні статті, нормативні розпорядження, нормативно-правові акти, інститути та галузі законодавства. [8, с. 268]...................
 Деякі науковці відстоюють позицію, що до поняття «законодавство» входять не тільки нормативно-правові та підзаконні акти, а й навіть відомчі інструкції  нормативні акти місцевих органів виконавчої влади. У даному випадку можна говорити про ототожнення поняття «законодавство» з усім масивом санкціонованих державою у формі приписів норм права [14, с. 41]..............
…...Структура системи законодавства –  це зумовлена системою права, інтересами держави та потребами практики правового регулювання внутрішня організація системи нормативно-правових актів (та інших письмових нормативно-правових джерел), яка виражається в їх єдності й погодженості, а також у розподілі за галузями, інститутами та іншими групами законодавства [15, с. 125]...........
…...Таким чином, система   законодавства –  це система всіх упорядкованих певним чином нормативно-правових актів та інших письмових джерел об’єктивного юридичного права даної держави.
 1. Загальна характеристика системи законодавства України
Структура системи законодавства України поділяється на:
1) горизонтальну (галузеву), яка передбачає поділ нормативно-правових актів за галузевою ознакою, тобто за предметом правового регулювання. Внутрішню будову галузі законодавства складають інститути законодавства, які регулюють певну сторону однорідних суспільних відносин [9, с. 190]. …....
…..Таким чином, система законодавства України поділяється на галузеву та  ієрархічну.
 1. Систематизація законодавства як одне з найактуальніших питань сучасного законодавства України
…...Систематизація  законодавства – це  впорядкування  законодавства, приведення його до внутрішньо узгодженої системи [17, с. 507].......
…....У різні періоди життя держави потреба у систематизації законодавства буває різною. Коли накопичується протягом багатьох років великий обсяг нормативно-правового матеріалу, коли діє значна кількість нормативних актів, прийнятих у різні періоди, і, до того ж ті, що дублюють один одного, систематизація законодавства особливо необхідна [3, с. 185]...........
...Сьогодні в Україні темпи правотворчої і, насамперед, законодавчої діяльності як ніколи дуже високі. Створюються сотні і тисячі нових нормативних актів, що суттєво змінюють характер й основні принципи правового регулювання. Проте, якщо нині не займатися упорядкуванням чинної нормативної бази, яка зростає швидкими темпами, в майбутньому виникнуть великі труднощі стосовно знаходження і використання чинних норм прав. Справа ускладнюється і тому, що сьогодні, коли створюється практично нова правова система України, необхідно терміново вирішити долю формально чинних в країні нормативних актів та їх частин, які повністю або частково протирічать новим нормативним рішенням або безнадійно застаріли [3, с. 186].....
…...Так, в Україні згідно з Указом Президента України від 27 червня  1996 р. № 468/96 запроваджено Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів — автоматизовану систему збирання, нагромадження та опрацювання актів законодавства. Цей реєстр створено з метою забезпечення додержання єдиних принципів ідентифікації нормативно-правових актів та ведення їх державного обліку в межах інформаційного простору України, утворення фонду нормативно-правових актів і підтримання їх у контрольному стані, надання інформації щодо них, забезпечення доступності, гласності та відкритості правової інформації для користувачів [19, с. 317]..........
 1. Кодифікація — вид систематизації нормативних актів, які мають спільний предмет регулювання, що полягає в їх змістовній переробці (усунення розбіжностей і суперечностей, скасування застарілих норм) й створенні зведеного нормативного акта [4, с. 292]..........
..В Україні найпоширенішими результатами інкорпорації є збірники та зібрання законодавства.
Збірники законодавства — це збірники нормативно-правових актів, об’єднаних за тематичною ознакою.
Зібрання законодавства — це систематизовані за хронологічною ознакою збірники нормативно-правих актів вищих (центральних) органів державної влади  [19, с. 319]............
Таким чином, систематизація законодавства — це діяльність з упорядкування, вдосконалення законодавства, приведення його до певної системи шляхом складання єдиних нормативно-правових актів...........
 1. Шляхи вдосконалення законодавства України
Сучасна ситуація в розбудові України має непростий характер. Країна переживає сьогодні перехідний період і виробила поки що не досить повний законодавчий масив. Навіть за умови наявності насиченої законодавчої бази важливим аргументом є саме ефективність правового регулювання існуючих суспільних відносин. Тобто важливого значення набуває дійсна реалізація правових приписів. Тому на перший план виходить не кількість нормативно-правових актів, а їх можливість реально врегулювати ту чи іншу конкретну ситуацію [13, с. 220]............
Тому і вдосконалення чинного законодавства має бути постійним процесом, спрямованим на вдосконалення, поліпшення та оптимізацію правового регулювання існуючих суспільних відносин. ..........
........Загалом, можна виокремити такі тенденції вдосконалення і розвитку системи законодавства: ............

 

Висновки
Отже, категорія «система законодавства» є однією з найпоширеніших у сучасній юридичній науці та юридичній практиці. Важливе місце вона посідає і в теорії права. …...........
.........Необхідність систематизації зумовлена тим, що постійно йде процес видання нових нормативно-правових актів, з часом деякі акти фактично втрачають силу, застарівають, накопичуються суперечності між юридичними розпорядженнями............
…....Тільки систематизоване законодавство дає змогу досягти певного рівня правової культури та правової свідомості, оскільки ці категорії прямо залежать від рівня упорядкованості законодавства. Отже, йдеться про необхідність удосконалення існуючого масиву нормативно-правових актів шляхом їх науково обґрунтованого опрацювання з урахуванням об’єктивних потреб суспільного життя. …....

Література

 1. Вергелес Д.Є. Актуальні проблеми кодифікації законодавства / Часопис Київського університету права. - 2011. - № 4. - с. 68-71
 2. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003 - 240 с.
 3. Зайчук О.В. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / О. В.Зайчук [та ін.] ; ред. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - с. 426
 4. Кельман М.С., О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 5. Козюбра М.І. Прискорення соціально-економічного розвитку і теоретичні проблеми вдосконалення правового регулювання // Радянське право. – 1987.- №1. – с.8 - 12
 6. Колодій А. М. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій, В. В. Копейчикові, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В. В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с.
 7. Кравченко М.Г. Поняття та елементи національного законодавства України // Держава і право. - № 46. - с. 48 - 52
 8. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с.
 9. Кириченко В.М., Куракін О.М. Теорія держави і права: модульний курс.: навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2010 — 264 с.
 10. Лившиц Р. З. Теория права: Учебник. - М., 1994. - с. 316
 11. Оніщенко Н.М. Кодифікація та інкорпорація як методи систематизації законодавства // Правова держава. - Вип. 8. - К., 1997. - с. 82-87
 12. Петришин О., Лук'янов Д. Законодавство України у сфері державної безпеки: загальнотеоретичні підходи до визначення / Вісник № 2 (57). - 2012. - с. 12 — 24
 13. Подковенко Т.О. Система законодавства України як якісний механізм правового регулювання // Право України. - № 3. - 2012. - с. 215-221
 14. Поленина С. В. Теоретические проблемы системы советского законодательства / С. В. Поленина. – М., 1979. – с. 41 — 52
 15. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
 16. Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник. – 2-ге видання. – К.: Алерта; ЦУЛ,. 2011. – 520 с.
 17. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. - Суші: ВТД «Університетська книга», 2005. - 536 с.
 18. Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення: Монографія. - К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. - 220 с.
 19. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 20. Шмельова Г. Юридичні засоби удосконалення змісту і форми законодавства. Концепції розвитку законодавства України. Матеріали науково-практичної конференції. К. – 1996. – 508 с.

 Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук