Теорія держави та права

Курсова Сучасний стан та перспективи розвитку правової держави (Код: 14119)

Опис

Курсова робота Сучасний стан та перспективи розвитку правової держави на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 31

План

Вступ
1.  Ідея правової держави як загальнолюдська цінність.
2. Правова держава - гарант здійснення та захисту прав людини. Основи концепції правової держави.
3. Поняття та ознаки сучасної правової держави.
4. Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні.
Висновок
Література

Фрагмент роботи

Вступ
....Сьогодні в усьому світі однією з головних тенденцій світового розвитку є рух до громадянського суспільства і соціальної, демократичної правової держави.....
...Ми є свідками та учасниками розбудови новітньої Української держави. Більш як тисячолітній досвід суспільної та політичної консолідації українського народу покладено у фундамент розбудови правової держави на теренах нашої країни. Право покликане стати інструментом духовного оздоровлення українського суспільства, адже саме існування норм, які гарантують права особи, родини, нації, реалізації цих норм у суспільній практиці сприятимуть появі почуття безпеки, захищеності, стимулюватимуть розвиток відчуття волі та свободи як окремої людини, так і народу вцілому. .....
Актуальність теми зумовлена тим, що правова держава це найвищий еталон до якого прагне будь-яке суспільство.
Метою курсової роботи є з'ясувати суть та зміст ідеї правової держави, а також розглянути питання про перспективи розвитку та формування правової держави в Україні.
Мета зумовлює розгляд наступних питань: .....
 1. Ідея правової держави як загальнолюдська цінність.
...Термін „правова держава", який набув широкого розповсюдження в юридичній і публіцистичній літературі, слід використовувати розуміючи його умовність. У ньому втілена мрія прогресивних мислителів різних епох про державу, в якій вищим регулятором суспільних відносин, доленосним фактором був би закон, а не воля окремих осіб, які займають керівні посади: він покликаний гарантувати й оберігати права і свободи громадян, держави і громадянина в рівній мірі, забезпечувати відповідальність одного перед одним за нехтування закріплених у праві норм поведінки[1]..........
.....Теорія  правової  держави  формувалась  протягом  великого  історичного  періоду розвитку  людства.  Вона бере свій початок з античності.....
....Перші теоретично розвинені концепції правової держави виникають в період переходу суспільства від феодального ладу до капіталізму. ...
...Розвиток політичної науки на початку XVIII ст. призвів до формування поняття правової держави, яке у працях німецьких та англійських філософів набуло цілісного вигляду. .....
...Глибокі  розробки  питань  становлення  правової  держави  на  початку  ХХ ст. здійснено українськими вченими-юристами Б. Кістяківським і С. Котляревським. Б. Кістяківський розглядав правову державу не як реальність, а як ідеал. Реалії ж такі, зазначав він, — побудувати справжню правову державу вдасться лише тоді, коли всі люди стануть святими..........
Таким чином, слід зазначити, що:
–  історія вчення про правову державу охоплює систему ідей, думок, концепцій, без знань і врахування яких є неможливим теоретичне розроблення концепції правової держави; ......
 1. Правова держава - гарант здійснення та захисту прав людини. Основи концепції правової держави.
Практичне значення концепції правової держави зумовлюється тим, що вона концентрує, втілює прогресивні здобутки людства у державно-правовій сфері. ....
.....До цієї концепції звертаються зараз у найрізноманітніших ситуаціях, зокрема при:
- організації політичних партій, інших громадських об’єднань, формулюванні їх політичних вимог, розробці програмних документів;....
...Ця концепція може слугувати громадянам для ідеологічного обгрунтування їх очікувань і вимог стосовно держави,  її правової політики....
...Правова держава – це держава, в якій юридичними засобами реально забезпечено максимальне здійснення, охорону і захист основних прав людини. ..
Вихідні положення сучасної теорії правової держави:
1)  В єдності, “зв’язці” права і держави первинним є право як загальносоціальне явище, оскільки воно виникає раніше і незалежно від держави
 1. Поняття та ознаки сучасної правової держави.
У різних країнах основи правової державності складалися по різному, але загальним у цих процесах було одне — визнання свободи людини і суспільства від необмеженого втручання держави в їх справи, верховенство права, визнання і забезпечення незалежності суду, зобов'язання держави у всій своїй діяльності дотримуватися закону, демократичність......
...Правова держава — це суверенна, політико-територіальна організація публічної влади, яка базується на принципах поваги ........
Правова держава є системою органів та інститутів, які гарантують та охороняють нормальне функціонування громадянського суспільства.
...Таким чином основними принципами правової держави є: 1) первинність і верховенство права; 2) пріоритет забезпечення, охорони та захисту прав і свобод людини та громадянина; ...
...Це такі ознаки:
 • пріоритет прав і свобод особи, гарантованих державою і реалізовуваних громадянами, рівність громадян перед законом, доступність правового захисту для кожного громадянина, обмеження втручання держави у сферу приватної ініціативи. .... Пов’язаність усіх суб’єктів правовідносин правом протистоїть будь-яким формам свавілля, анархії, правопорушень[2].
3) демократичний легальний спосіб формування влади.
8) гідне положення суду в суспільстві і державі. Суд може бути арбітром у взаєминах між громадянами і державою.
...Поняття правової держави складається по ступово, відповідно до усвідомлення громадянським суспільством об’єктивної потреби в зміні сутності держави. ....
б)формальні (структурно-організаційні, процедурні).
 1. Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні.
Метою створення правової держави в Україні є забезпечення цивілізованого функціонування і розвитку громадянського суспільства.......
 
....Однак більшість ознак української правової державності мають формальний характер, а побудувати правову державу лише за формальними ознаками неможливо. ...
.... Порушення виборчого законодавства на виборах до парламенту в 2002 p., 2006 p. і 2012 p., у тому числі недотримання правил агітації, підкуп виборців, залякування кандидатів, підтасовування результатів виборів були досить поширеними явищами, які не зустрічали належного осуду з боку суспільства і окремих громадян....
...Досить важливим для формування правової держави в Україні є підвищення рівня правової культури та правосвідомості громадян, посадових осіб і суспільства загалом....
Отже, для формування в Україні правової держави необхідно вирішити цілий ряд проблем. Й до основних напрямків її формування варто віднести:...
 
[1] М. С. Кельман, О. Г. Мурашин.  Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 131 с.
[2] Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 514 с.

Література

 1. [2] О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс, К. : Юрінком Інтер, 2008 — с. 400
 2. [5] Кириченко В.М., Куракін О.М. Теорія держави і права: Навчальний курс, Видавництво: Центр учбової літератури, 2010. - 264с.
 3. [7] Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 4. [4] Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
 5. Бабкіна О. В. Теорія держави і права у схемах і визначеннях: Навч.посіб. / О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. — К.: МАУП, 2004. — 144 с
 6. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. - М.: Юристь, 1997. - 672с.
 7. [1] М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 8. [3] О.С. Тері Розвиток історії ідеї правової держави/ «Наука. Релігія. Суспільство» № 1’2008
 9. [8] Кудряченко А. Ідея правової держави в контексті європейської інтеграції України / “Віче”, №16, 2010. - с.36
 10. [6] Мельник Є.М Правова держава в Україні: перспективи становлення і механізм реалізації, 2011
 11. Ведєрніков Ю. А. Теорія держави і права: Навч. посіб. / Ю.А. Ведєрніков, В. С. Грегул. — 4те вид., доп. і переробл. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 224 с.
 12. Кравчук М. В. Проблеми теорії держави і права: Навч. посіб. / Кравчук М. В. — К.: Професіонал, 2004. — 398 с.
 13. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 14. Котюк В. О. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / Котюк В.О. — К.: Атіка, 2005. — 592 с.
 15. Теорія держави і права: Посіб. для підготовки до іспитів / [Тимченко С. М., Калюжний Р. А., Пархоменко Н. М., Легша С. М.]. — К.: Поливода А.В., 2005. — 176 с.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук