Теорія держави та права

Курсова Справедливість як принцип права (Код: 14117)

Опис

Курсова робота Справедливість як принцип права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 30

План

Вступ
1. Поняття справедливості як принципу права
2. Принцип справедливості в правотворчості
3. Принцип справедливості в правозастосуванні
4. Ідея справедливості в контексті правової держави
Висновок
Література

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми.
.......Також ідея справедливості є однією з одвічних ідей людства. Вона є загальнолюдською цінністю, котра яка тісно  пов’язана із розумінням права.
Справедливість визнана складовою частиною етичної і правової культури, умовою нормального існування суспільства, а відтак вивчення проблеми, пов’язаної  із визначенням поняття, розкриттям змісту принципу справедливості у праві та його використанням набуває особливого значення у період сучасних правових перетворень...............
Проблеми справедливості, спрямовані на демократизацію українського суспільства, її розробляли вітчизняні вчені: В.С. Пазенок, В.А. Бачинін, Ю.В. Тихонравов, Л.В. Кравченко, П.М. Рабинович, В.М. Селиванов, О.В. Скрипнюк, І. Строков, В.М. Шаповал, Ю.С. Шемшученко та ін..........
Метою роботи є ...........................
Для досягнення мети слід розглянути наступні питання:
- з'ясувати поняття справедливості як принципу права;
.........
Об’єктом дослідження є.........................
Предметом дослідження є концепції, теорії та підходи......................
Методи дослідження були обрані відповідно до об’єкта та предмета, а також мети і завдань курсової роботи. .................................

 

 1. Поняття справедливості як принципу права
Серед важливих компонентів права важливе місце і значення мають принципи права.
Принципи права — це керівні ідеї, які характеризують зміст права, його сутність і призначення в суспільстві. З одного боку, вони виражають закономірності права, а з іншого — найбільш загальні норми, які діють у всій сфері правового регулювання і поширюються на всі суб'єкти. Ці норми або чітко сформульовані в законі, або виводяться із загального змісту законів.[1]...................
........Російський теоретик права В. Хропанюк надає формулюванню поняття принципу справедливості соціального відтінку. Серед загальних принципів права він називає «принцип соціальної справедливості» і вважає його вирішальним під час розгляду відповідних юридичних справ, таких, як призначення пенсії, надання житла, визначення міри кримінального покарання.[2]
Вчений Сухонос В.В., вказує, що принцип  справедливості полягає у  відповідності  між  діями  і  їхніми  соціальними наслідками. Повинні  відповідати  одне  одному праця  та  платня  за  неї, шкода  та  її відшкодування, правопорушення  та  покарання. Закони, що  виражають  цю відповідність, .відповідають принципу справедливості.[3].........................
 1. Принцип справедливості в правотворчості
Принцип справедливості  ставить певні вимоги до усіх видів діяльності  держави,  а  саме,  правотворчої,  правозастосувальної  та правотлумачної..
Тому є підстави виокремлення в літературі справедливості як принципу правотворчості. Такі міркування зустрічаються, наприклад,  у  відомих  російських  теоретиків  права  В.В.  Лазарєва  і  С.В. Липня.  Вони  відзначають,  що  процес  створення  нормативно-правових актів в сучасній демократичній державі будується на принципах  законності,  справедливості,  науковості,  демократизму  і гласності.  Розуміння  справедливості  завжди  було  різним:  колись цілком справедливою вважалися і кровна помста, і принцип талона, і станова  нерівність.  Сьогодні  ж  справедливість  конкретизується,  як правило, вказівкою на ідеї гуманізму, рівності громадян перед законом і т.п.[4]..................
 1. Принцип справедливості в правозастосуванні
Справедливість як принцип права має важливе значення в юридичній практиці. Т. Оноре у праці «Про право. Короткий вступ» наголошує, що важливішою є справедливість, коли йдеться про застосування норм права (а не про їх розроблення. — Авт.). Справедливе застосування норм права потребує від тих, хто їх застосовує (поліція, судді, посадові особи), щоб вони були безсторонніми, вислуховували обидві або всі сторони, що причетні до справи, залишаючи осторонь особисті інтереси.[5] ...............
 1. Ідея справедливості в контексті правової держави
Ідея правової держави, яка бере свій початок з античної політико-правової думки і отримавши могутній імпульс розвитку в Новий час, в сучасних умовах набуває практичну реалізацію. Офіційне признання держави як правової в конституціях ряду країн, в тому числі і України, викликає необхідність наповнити категорію «правова держава» реальним юридичним змістом. ..........
Правова держава — це держава, діяльність якої заснована на праві, що виражає ідеї гуманізму, справедливості, формальної рівності та свободи, вищою соціальною цінністю в якій визнаються права людини........................
Сутність правової держави розкривається через її принципи. Становлення правової держави може бути здійснено тільки при умові успішного запровадження у життя визначених правових вимог, механізмів реалізації принципів.[6] .........................
Справедливість є, передусім, надбанням людства, його скарбом, важливість котрого для миру та спокою у світі визначено в Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва держав відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй від 24 жовтня 1970 року. .............
Таким чином, справедливість — це, безумовно, один із найважливіших і фундаментальних принципів правової держави.....................

Висновок

.........Сьогодні ми можемо розглядати справедливість не тільки як світоглядну основу сучасного праворозуміння, а й як соціальне явище, яке своєрідним чином проявляється в праві, де доцільним є її виокремлення у якості основи права, принципу, вимоги до правового регулювання тощо...............
............Справедливість за своєю суттю є поняттям релятивним, що віддзеркалює  соціальні реалії того чи іншого суспільства, рівень його культурної, правової зрілості. Сьогодні справедливість відіграє роль своєрідного індикатора, який дає конкретне уявлення про відповідність моделі соціальної та правової держави її фактичному стану в суспільстві....................
 
[1] М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. З 14     Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 222 с
[2] Хропанюк В. Н. Теория государства и права: Учебн. пособ. для высших учебных заведений / Под ред. проф. В. Г. Стрекозова. — М.: «Дабахов, Ткачев, Димов», 1995. — 84 с.
[3] Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. - Суші: ВТД «Університетська книга”, 2005. - 536 с.
[4] Лазарев  В.В.  Теория  государства  и  права:  учебник  для  вузов / В.В. Лазарев, С.В. Липень. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Спарк, 2000. –  с. 278–279. 
[5] Головченко О. Справедливість як фундаментальний принцип у практичній площині // Віче. - №20. - 2012. - с. 41
[6] Хорт І.В. Актуальні питання реалізації принципів правової держави в Україні // Теорія та історія. - с. Юридичний вісник. - №1(14). - 2010. - с. 27

Література

 1. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. (в ред. від 28.04.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2010. — № 41—42, № 43, № 44—45. — Ст. 529.
 2. Ахтирська Н. Абсолютна заборона катувань як умова справедливого судочинства // Віче. — 2011. —     № 22. — С. 8—12.
 3. Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности [Текст] / А.Т. Боннер. – М. : Рос. право, 1992. – 320 с.
 4. Головченко О. Справедливість як фундаментальний принцип у практичній площині // Віче. - №20. - 2012. - с. 41- 48
 5. Графский В.Г. Право и социальные ценности в исторической ретроспективе // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 1997. № 1. С. 86, 87.
 6. Гусарєва О.С. Ідея справедливості у праві: історичний аспект // Право України. - 2008. - №2. - с. 144 - 147Безимян А. Теорія держави та права Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 7. Добош З.А. Справедливість і правотворчість: філософсько-правовий аспект // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - 2011. - №2 — с. 438
 8. Заіка Н.Ю. Проблема соціальної справедливості в контексті соціальної держави // Філософія. Політологія. - 84-86. - 2007. - с. 169 - 171
 9. Иванова С.А. Принцип социальной справедливости в правоприментельной деятельности (теоретические аспекты реализации) [Текст] / С.А. Иванова // Государство и право. – 2006. – № 1. – С. 19-26
 10. Іванчук Н.В. Справедливість і юридична відповідальність держави і громадянина // Право і суспільство. -Науковий журнал. - 2008, № 6. - с. 5 - 11
 11. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. З 14 Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 222 с.
 12. Лазарев В.В. Теория  государства  и  права:  учебник  для  вузов / В.В. Лазарев, С.В. Липень. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Спарк, 2000. – 511 с.
 13. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права / О.Э. Лейст. – М.: Зерцало-М, 2002. – 288 с.
 14. О.В. Мартышин. Проблема ценностей в теории государства и права. // Государство и право, 2004, № 10, с. 5-14
 15. Малько А.В. Теория государства и права: [учебник] / [кол. авт.]; [отв. ред. А. В. Малько]. — М.: КНОРУС, 2006. — 400 с.
 16. Погребняк С.П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): монографія / С.П. Погребняк. – Х.: Право. – 240 с.
 17. Рабінович П.М. Основи  загальної  теорії  права  та  держави:  навч. посібник / П.М. Рабінович. – Вид. 10-е, доп. – Львів: Край, 2008. – 224 с.
 18. Ролз Дж. Теорія справедливості / Дж. Ролз / [пер. з англ. О. Мокровольський]. — К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. — 822 с.
 19. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручн. / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2006. — 656 с
 20. Сунєгін С.О. Основоположні принципи права: загальна характеристика та деякі аспекти реалізації // Право України. - 2003. - №2. - с. 275 - 279
 21. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. - Суші: ВТД «Університетська книга”, 2005. - 536 с.
 22. Хорт І.В. Актуальні питання реалізації принципів правової держави в Україні // Теорія та історія. - с. Юридичний вісник. - №1(14). - 2010. - с. 27
 23. Хропанюк В. Н. Теория государства и права: Учебн. пособ. для высших учебных заведений / Под ред. проф. В. Г. Стрекозова. — М.: «Дабахов, Ткачев, Димов», 1995. — 384 с.
 24. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 25. Шишко В.В. Справедливість як правова цінність, що забезпечує дотримання основних прав і свобод людини // Держава і право: збірник наукових праць. - 2009. - № 4 . - с. 52 -61
 26. Якубенко В. Принципи соціальної держави // Право України. – 2002. – № 6. – С.36.Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук