Теорія держави та права

Курсова Соціальна, правова держава і громадянське суспільство проблеми взаємозв'язку і взаємодії (Код: 14116)

Опис

Курсова робота Соціальна, правова держава і громадянське суспільство проблеми взаємозв'язку і взаємодії на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

Вступ
1. Концепція правової держави: виникнення та розвиток
2. Поняття та ознаки правової держави
3. Поняття, риси соціальної держави
4. Громадянське суспільство: поняття, загальні риси, структура, його роль у розвитку людини.
5. Значення громадянського суспільства у формуванні та функціонуванні правової держави.
6. Проблеми взаємодії громадянського суспільства і держави
7. Тенденції розвитку соціально-правової держави в Україні
Висновок
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. У сучасних умовах соціально-економічного розвитку України серйозного наукового значення набуває дослідження взаємозв'язку між правової державою та громадянським суспільством...........
Розгляд питання про взаємодію правової соціальної держави з громадянським суспільством є вкрай важливим, оскільки до цієї концепції звертаються зараз у найрізноманітніших ситуаціях, зокрема при: ..............
Об'єктом дослідження в роботі виступають теоретичні аспекти ...............
Предмет дослідження курсової роботи ..................
Метою роботи є дослідження сутності та особливостей................
Мета роботи зумовлює необхідність вирішення наступних питань:.................
Методологічну основу курсової роботи складають .....................
Основні джерела. В курсовій роботі були використані такі наукові праці, як:  “Громадянське суспільство та правова держава: проблеми і шляхи розбудови” Колодій А., Терзі О.С. “Розвиток історії ідеї правової держави”. А також використані підручники таких науковців, як Скакун О.Ф., Рабінович П.М., Цвік М. В.,  Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Та ін
Структура курсової роботи. Має вступ, 7 розділів, висновок. Загальна кількість сторінок - 28
 1. Концепція правової держави: виникнення та розвиток
Протягом багатьох століть розвивалося і вдосконалювалося суспільство, виникали нові  форми  співіснування  індивідуумів,  змінювалися  погляди  людей  щодо  взаємодії  між собою. Ще з давніх часів існували прогресивні ідеї утворення людської спільноти, а потім і побудови держави на засадах справедливості, гуманізму та законності. У Середні  віки до цих вимог додалися верховенство права, рівність перед законом, розподіл владних повноважень і з’явилася назва держави, яка б мала такі риси, – правова держава.[1] ...........
 1. Поняття та ознаки правової держави
.......... І якщо держава максимальною мірою реалізовуватиме таку здатність, зробить це своєю основною функцією, вона може вва жатися правовою.[2]............
........... Лише правова держава може виступати як об’єктивний виразник інтересів внутрішньо неоднорідного і суперечливого громадянського суспільства.[3]...............
........При цьому зв'язаність держави «суб'єктивними інтересами» не повинна вступати в протиріччя з правом законодавчої влади і підконтрольного їй уряду в здійсненні «об'єктивних інтересів».[4] ..............
Правовій державі притаманні наступні ознаки:...............
 1. Поняття, риси соціальної держави
...Соціальною називають державу, яка прагне до забезпечення кожному громадянину гідних умов існування, соціальної захищеності, співучасті в управління виробництвом, а в ідеалі — приблизно однакових життєвих шансів, можливостей самореалізації особистості.[5].........
 1. Громадянське суспільство: поняття, загальні риси, структура та його роль у розвитку людини.
Відомо, що держава і право породжуються суспільством, відтворюють його рівень розвитку та відносини, що в ньому склалися.
Для характеристики сучасного суспільства, в межах якого може розвиватися демократична правова держава, в останній період широко вживають термін «громадянське суспільство»...........
 1. Значення громадянського суспільства у формуванні та функціонуванні правової держави.
Громадянське суспільство — це суспільство з розвинутими економічними, культурними, правовими і політичними відносинами між його членами, незалежне від держави, але взаємодіюче з нею. .......
Побудова громадянського суспільства є метою суспільного розвитку, засобом всебічного забезпечення інтересів, прав та свобод людини і громадянина.[6]..........
 1. Проблеми взаємодії громадянського суспільства і держави
Одним із основних напрямків побудови правової держави - це створення громадянського суспільства. Без нього така держава неможлива. .........
Громадянському суспільству відповідає тип держави, який називають правовим. Правова держава виступає як система органів та інститутів, які гарантують і захищають нормальне функціонування громадянського суспільства.............
 1. Тенденції розвитку соціально-правової держави в Україні
Формування соціальної, правової держави — складний і тривалий  процес. Щоб побудувати в Україні правову державу, треба передусім,  аби ті вимоги, які становлять її зміст, а це: забезпечення панування  права, захист і гарантування основних прав і свобод людини і громадянина, поділ влади та ін., були реально втілені в життя, що у свою  чергу потребує завершення пра вової, політичної, економічної та соціальної реформ.[7].............
 
Висновок
Отже, ідея правової держави пройшла складний і тривалий шлях. Ще у античні часи розуміли, що лише право може дати владі міру, обмежити її в інтересах народу, а держава, у якій закон суперечить людській природі і не слугує загальному благу, швидко зникне. .........
Виходячи з усього наведеного, можна зробити висновок, що тільки соціально-правова держава забезпечує повноцінний захист та реалізацію всього комплексу прав і свобод людини і громадянина. Це держава, в якій на першому місці знаходиться право і закон, що віддає перевагу правам особистості, а не владі державного апарату. Основним ядром у правовій соціальній державі є універсальний механізм правового і соціального захисту...........
 
[1] Терзі О.С. Розвиток історії ідеї правової держави / “Наука. Релігія. Суспільство”, - №1. - 2008. с. 148
[2] Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник.  Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 29 с
[3] Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 83 с.
[4] Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін., й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 74с.
[5] Кельман М. С. , О. Г. Мурашин.  Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 146 с.
[6] Колодій А. Громадянське суспільство та правова держава: проблеми і шляхи розбудови / Право України//№7. - 2010 — с. 12
[7] Цвік М.В Загальна теорія держави і права: / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.;  — Харків: Право, 2009. — 530 с.

Література

 1. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 206 с
 2. Безимян А. Теорія держави і права: Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 3. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 4. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник, К. - Юрінком Інтер, - 2006 — с. 318
 5. Кельман М. С. , О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 6. Колодій А. Громадянське суспільство та правова держава: проблеми і шляхи розбудови / Право України//№7. - 2010 — с. 12 -17
 7. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін., й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247с.
 8. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 9. Лазарев В.В. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. 0-28 В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 520с.
 10. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2004. — 512 с.
 11. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с
 12. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 13. Терзі О.С. Розвиток історії ідеї правової держави / “Наука. Релігія. Суспільство”, - №1. - 2008. с. 148-152
 14. Хропанюк В.Н. Теория государства и права /Под ред.В.Г.Стрекозова - 2-е изд.доп. и пере раб.- М.,1996.- 378 с
 15. Цвік М.В Загальна теорія держави і права: / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; — Харків: Право, 2009. — 584 с.Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук