Теорія держави та права

Курсова Система сучасних юридичних наук (Код: 14114)

Опис

Курсова робота Система сучасних юридичних наук на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

Вступ
1.  Поняття та ознаки юридичної науки
2. Об'єкт, предмет, метод та функції юридичної науки
3. Структура юридичної науки
4. Місце теорії держави та права в системі юридичних наук
5. Порівняльне правознавство як напрямок сучасної юридичної науки.
Висновок
Список використаних джерел

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми.
Юридична наука — це суспільна наука, що вивчає закономірності виникнення й розвитку держави і права, їхні соціальні цінності та роль у суспільному житті людини й держави, а також систему правових норм, які регулюють відносини в суспільстві. ............
Мета роботи полягає у дослідженні ..........
Мета зумовила необхідність вирішити наступні завдання...................
- розглянути поняття та ознаки юридичної науки
- проаналізувати об'єкт, предмет, метод та функції юридичної науки
- охарактеризувати структуру юридичної науки
- з'ясувати місце теорії держави та права в системі юридичних наук
Об'єкт дослідження.......................
Предметом дослідження виступає система юридичної науки..................
Методи дослідження. .
Аналіз джерел. При написанні роботи були використані посібники та інші літературні джерела таких авторів, як Безимян А., Венгеров А.Б.,  Волинка К. Г., О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко,  Кравчук М.В., Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г., М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін., які дозволили у певній мірі розкрити тему курсової роботи.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, п'яти розділів, висновку, списку використаних джерел. Загальна кількість сторінок -  29
 
 1. Поняття та ознаки юридичної науки
Будь-якій науці притаманні, принаймні, такі цілі:...........
3) прогнозування розвитку природних і суспільних процесів у майбутньому з метою спрямування темпів та шляхів розвитку людства.[1]...........
.........Юридична наука — це система знань про об'єктивні властивості права і держави в їх поняттєво-юридичному розумінні та вираженні, про загальні та окремі закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і права в їх структурній багатоманітності.[2]....................
 1. Об'єкт, предмет, метод та функції юридичної науки
Поняття юридичної науки можна розкрити через розуміння об'єктів, предмета, методу і функцій. Під об'єктами маються на увазі конкретні сфери (сторони) об'єктивної дійсності, під предметом науки — певний зріз (частина) об'єкта пізнання.[3].................
Об'єкт та предмет науки  співвідносяться між собою, але повністю не збігаються. Поняття об’єкта ширше за обсягом, воно охоплює явища і процеси навколишнього світу, щодо яких здійснюється пізнання і справляється практичний вплив людей. Об’єкт може бути спільним для різних наук.[4]...........
...Методологічне значення викладеної класифікації державно-правових закономірностей полягає насамперед у тому, що вона:............
Якщо предмет юридичної науки — це поняття права в усіх аспектах його теоретико-пізнавального прояву і вираження, то предмет кожної окремої юридичної науки — якийсь певний елемент юридичної дійсності.[5]...............
 1. Структура юридичної науки
Система юридичних наук - це сукупність взаємозалежних наук, що вивчають державу й право як відносно відособлені, самостійні соціальні інститути............
У системі юридичних наук умовно можна виділити кілька відносно самостійних груп наук. ..............
.....До загальнотеоретичних та історичних наук належать загальна теорія держави і права, історія держави і права України,  історія  політичних  і  правових  учень,  юридична  деонтологія.............
 1. Науки, що  вивчають  зарубіжні  державу  і  право,  наприклад, конституційне право зарубіжних країн, історія держави і права зарубіжних країн тощо.................
 2. Місце теорії держави та права в системі юридичних наук
Теорія держави  і  права, хоч  і  входить  до  групи загальнотеоретичних  та  історичних  юридичних  наук,  посідає в системі юридичних наук особливе місце як провідна методологічна наука.  Зумовлено це тим, що:...........
Нарешті, не можна лишити поза увагою пропедевтичний (вступний) характер теорії держави і права. В юридичних школах більшості країн світу саме з неї починається навчання юриспруденції, вона створює основи для вивчення студентами інших юридичних наук, з неї починається оволодіння юридичною професією.[6]...................
 1. Порівняльне правознавство як напрямок сучасної юридичної науки.
..........Тому реально існуюче право, правові системи конкретних країн порівнювали і оцінювали тільки з погляду їх відповідності римському і канонічному праву.[7]..............
Отже, за переконанням багатьох вчених, порівняльне правознавство як напрямок сучасної юридичної науки - це ефективний засіб забезпечення вдосконалення національного права. Всебічне розуміння всіх переваг і недоліків власної системи права можливе лише за умови знання того, чим вона відрізняється і що є спільного з правом інших країн. Саме тому вивчення і порівняння досвіду інших держав дає багатий матеріал для розуміння сутності і пошуку шляхів вирішення правових проблем своєї країни................
 
Висновок
Таким чином, наука — це сфера людської діяльності, яка виробляє та систематизує об'єктивні знання про матеріальний і духовний світ. Залежно від сфери наукового дослідження систему наук умовно поділяють на три основні підсистеми: природничі науки, точні науки та суспільні науки. У кожній із них наявний комплекс теоретичних і прикладних наук...............
.......У системі юридичних наук  теорія держави і права займає важливе місце та допомагає визначити не тільки ті чи інші державно-правові явища, але і їх суть, закономірності їх розвитку. .............
[1]             Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009.  - с.
[2]             Скакун О. Ф. Теорія права і держави. 3-тє видання. Підручник. – Харків: Консум, 2004. – 5с.
[3]             Скакун О. Ф. Теорія права і держави. 3-тє видання. Підручник. – Харків: Консум, 2004. – 6 с.
[4]             Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009.  - с.
[5]             Скакун О. Ф. Теорія права і держави. 3-тє видання. Підручник. – Харків: Консум, 2004. – 6 с.
[6]             Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— с. 6
[7]             Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - с. 15
 1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. Учебник. СПб.: Питер, 2003. - 576 с.
 2. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 206 с
 3. Безимян А. Теорія держави і права, Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 4. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – 528 с.
 5. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 6. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс – К.: Юрінком Інтер 2006 – 317с.
 7. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247с.
 8. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 9. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 10. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб. / А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В., Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003 - 368 с
 11. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 520с.
 12. Теория государства и права: Учебник. Матузов Н.И., Малько А.В. М. :Юристъ, 2004. - 512 с.
 13. Мурашин О. Сучасна юридична наука: проблеми і пріорітети // “Університет “Україна”. - №1-2, - 2008. - с. 5 - 8
 14. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
 15. Скакун О. Ф. Теорія права і держави. 3-тє видання. Підручник. – Харків: Консум, 2004. – 654 с.
 16. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 584 с.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук