Теорія держави та права

Курсова Сім'я загального права (Код: 14115)

Опис

Курсова робота Сім'я загального права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 27

План

Вступ
1. Поняття та структура сім'ї загального права.
2. Загальна характеристика правової системи США.
3. Етапи становлення та розвитку англосаксонської правової сім'ї
4. Характерні риси англосаксонської правової сім'ї
5. Специфіка джерел англосаксонського права
Висновок
Список літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми.  Сім'я загального права включає, крім англійського права, яке було її основою, правові системи всіх, за деякими винятками, країн англійської мови. Вплив загального права було значним також в багатьох, якщо не у всіх, країнах, які політично були пов'язані з Англією. .... Це все доводить, що розгляд питання про сім'ю загального права є досить важливим та має велике значення.
..А оскільки правові системи відображають соціально-економічний розвиток і рівень культури народу, то їх вивчення дозволяє відновити....
Об’єктом дослідження .
Предмет роботи .
Метою моєї роботи.
Визначена мета зумовила постановку завдань роботи: .
 1. Поняття та структура сім'ї загального права.
...Система загального права була створена в Англії після нормандського завоювання головним чином у процесі діяльності королівських судів.....
До американського права відноситься правова система США.[1]
Майже одна третина країн світу відчула на собі вплив системи загального права.[2]
...У Англії загальне право виникло на основі королівської влади і раніше, ніж у країнах континентальної Європи. Це пояснюється тим, що тут раніше, ніж в інших країнах Європи, затвердилася сильна централізована монархія.....
....Сучасний  період  розвитку  англосаксонського  права — період кардинальної правової реформи, суть якої полягає в активізації законодавчої діяльності, уніфікації позовного виробництва, злитті судівзагального права і права справедливості. В цей час істотно підвищилася роль законодавчого регулювання, зросло значення закону серед інших джерел права[3].........
 1. Загальна характеристика правової системи США.
..Поряд з англійським правом у англосаксонській правовій сім'ї особливо виділяється також американське право — правова система США. Вона почала формуватися ще в XVII— XVIII ст. в умовах світового колоніалізму і зберегла свої первинні особливості до цього часу....
...Після здобуття США незалежності виникло питання про національне право. Після того, як було прийнято....
....Особливий вплив на процес становлення і формування правової системи США справило англійське право.....
У праві США, як і в англійському, домінує процесуальне право над матеріальним та його диференціацією на загальне і право справедливості. Отже, за структурою американське право відноситься до сім'ї загального права, тобто формується судовою практикою у вигляді прецедентів, поділяється на федеральне і право окремих штатів.[4] ........
 1. Етапи становлення та розвитку англосаксонської правової сім'ї
Домінуюче місце у системі загального права займає англійське право. Історія розвитку загального права до ХVІІІ ст. була виключно історією англійського права......
У своєму становленні правова система Англії пройшла чотири основні етапи:
1) ....Йому притаманна наявність численних законів і звичаїв варварських племен германського походження (саксів, англів, ют тощо), що мешкали у цей період в Англії[5].......
3) 1485-1832 pp. — період розквіту загального права і початок його занепаду. .....
 1. Характерні риси англосаксонської правової сім'ї.
Характерні риси англо-американського типу правової системи:
1) формування в межах Англії і створених нею колоній, що зумовило спільність походження цього типу правової системи;.......
.....Цвік визначає такі характерні спільні ознаки для сім’ї загального права:
 1. Загальне право не зазнало значного впливу з боку римського або канонічного права, його розвивали не університети, а юристи-практики, тобто в своєї основі воно є судейським правом.........
...Крім вище зазначених ознак Луць, виділяє окремо особливості англійського права та американського права.....
Так, особливості англійського права:....
 1. Специфіка джерел англосаксонського права
Основним джерелом англійського права є судовий прецедент. Вивчення прецедентів слід починати з вивчення судової практики......
....Особлива увага завжди приділялася діяльності  високих судів,  оскільки  саме  вони  не  тільки  розглядали  конкретну справу, а й створювали прецедент, якого належало наслідувати....
 
Висновок
Отже, система загального права являє собою сукупність національних правових систем, які мають загальні риси, що проявляються у єдності закономірностей і тенденцій на основі норми, сформульованої суддями у судовому прецеденті, який є основним джерелом (формою) права, у поділі права на загальне право і право справедливості, у превалюванні процесуального права над матеріальним........
 
[1] Луць Л.А. Сучасні правові системи світу. Навчальний посібник – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. - с. 118
[2] Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; — Харків: Право, 2009. — 584 с. 565
[3] Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. - 224 с.
[4] Кравчук М.В. Теорія держави та права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - с. 149
[5] О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко  Теорія держави і права: Академічний курс – К.: Юрінком Інтер 2006 — с. 291

Література

 1. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 2. 2 Луць Л.А. Сучасні правові системи світу. Навчальний посібник – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – с.249
 3. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; — Харків: Право, 2009. — 584 с
 4. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. - 240 с.
 5. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  / А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В., Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003 - 368 с
 6. Скакун О. Ф. Теорія права і держави. 3-тє видання. Підручник. – Харків: Консум, 2004. – 654 с.
 7. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 8. Нікітін А.В. Теорія держави та права: Навч. посіб. для дистанційної форми навчання / За ред. A.M. Колодія — К.: Ун-т «Україна», 2004. — 158 с.
 9. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс – К.: Юрінком Інтер 2006 – 317с.
 10. Нерсесянц В. Загальна теорія держави і права: підручник для вузів Видавництво Норма, Москва, 2006, 387 с.
 11. Теорія держави і права: навч. посіб. для підгот. до держ. іспиту / Ю. А. Ведєрніков, В. С. Грекул ; МВС України, Юридична академія. - Д. :, 2002 – 358c.
 12. Давид Р., Жоффе-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. В.А.Туманова. – М.: Межд.отн., 1998. – 400 с.
 13. Є.О. Харитонов, М.О. Гейко Формування “права загальної справедливості” в англосаксонській системі права/Актуальні проблеми держави та права: Збірник наукових праць. - Випуск 53 — 2010 с. - 7-16
 14. Харитонов Є. О., Гейко М. О. Англосаксонська правова система: від «загального права» до «права справедливості»Часопис цивілістики: Науково-практичний журнал, Випуск 8, Одесса , 2010 — с.72
 15. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 369 с.
 Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук