Теорія держави та права

Курсова Шляхи зміцнення законності та правопорядку (Код: 14130)

Опис

Курсова робота Шляхи зміцнення законності та правопорядку на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 30

План

Вступ
1. Поняття та принципи законності.
2. Правопорядок: поняття, функції і ознаки
3. Проблеми зміцнення законності і правопорядку.
3.1 Основні шляхи зміцнення законності і правопорядку.
4. Гарантії законності і правопорядку.
Висновок
Список використаних джерел

Фрагмент роботи

 

Вступ
Актуальність теми. Сьогодні, всі демократичні держави світу прагнуть до економічного зростання, політичної стабільності, соціальної рівності. Поліпшення  економічного  та  соціального  становища  неможливе  без  зміцнення законності  та  правопорядку,  утвердження  в  державі  принципів  верховенства права, справедливості та гуманізму, пріоритету прав та свобод людини  і  громадянина,  розбудови  правової  держави  і  становлення громадянського суспільства.  .............
Мета роботи: є теоретико-правове та наукове дослідження ..........
Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:............
Об’єкт дослідження. З позиції теорії держави і права ........
Предмет дослідження: ...................
Методи дослідження. Методологічну основу даної курсової роботи складають ....................
Аналіз джерел. При написанні курсової роботи використовувались підручники з теорії держави та права таких науковців, як  Абдулаев М.И., Комаров С.А., Андрусяк Т. Г. , Волинка К. Г., О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко,   А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков, Матузов Н.И., Малько А.В., Скакун О. Ф., М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.
Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновку, списку використаних джерел. Загальна кількість сторінок — 29.
 1. Поняття та принципи законності.
......У радянській юридичній науці склалось і стало пануючим розуміння законності як неухильного виконання законів та підзаконних актів всіма суб'єктами права. Окремі спроби підійти по-новому до розкриття змісту категорії законності не отримували підтримки і залишались поза увагою науковців.[1]...................
 Сучасні трактування законності мають досить різноманітний характер...........
Так, Крестовська Н. визначає законність як режим суспільно-політичного життя, що заснований на правовому характері його організації і виражається у вимозі точного, строгого і неухильного дотримання і виконання чинних правових актів усіма суб'єктами права.[2]...................
....7) принцип доцільності, що розкриває,  відповідність  закону цілям забезпечення прав людини і прав нації (народу), соціальної демократії і прогресивного розвитку суспільства; необхідність вибору в межах закону найбільш ефективного (оптимального) засобу досягнення мети закону;[3]..............
 1. Правопорядок: поняття, функції і ознаки
.....Однією з найважливіших категорій теорії держави і права є «правовий порядок», або, скорочено, «правопорядок». Вона широко застосовується як у науковій та навчальній літературі, так і в національному та міжнародному праві.[4].............
...Правопорядок  як  суспільне  явище  має  ряд  ознак,  серед яких можна виділити те, що він:..............
- базується на приписах чинних норм права;
 
 Елементи структури правопорядку такі...........
Функції правопорядку — це основні напрямки формування і підтримання стабільного правового стану системи суспільних відносин. У процесі дослідження функцій правопорядку виявляються напрями його взаємодії з оточуючою дійсністю, його місце серед елементів правової системи суспільства, характеризуються внутрішні зв'язки між елементами структури правопорядку.[5]........... 
 1. Проблеми зміцнення законності і правопорядку.
3.1 Основні шляхи зміцнення законності і правопорядку.
Законність і правопорядок — основа нормального життя суспільства. Тому їх зміцнення — одне з головних завдань, що стоять перед суспільством, один з основних напрямів діяльності держави, її функція. Зміцнення законності, боротьба зі зростаючою злочинністю — життєво важлива справа.[6].............
Зміцнення правопорядку в суспільстві неможливе без забезпечення законності в діяльності самого державного апарату, без ліквідації таких негативних явищ, як корупція, вседозволеність, байдужість до життєвих проблем громадян. Без запровадження режиму законності та правопорядку створення правової держави в Україні неможливе.[7]...............
 1. Гарантії законності і правопорядку .
Мало проголосити законність і її принципи, мало придумати і видати гарні закони - необхідно, щоб існували певні гарантії цих цінностей, їх реальності, доступності, ефективності...................
Загальні умови впливають на формування законослухняної поведінки особи побічно, створюючи передумови для зміцнення режиму законності та правопорядку. У розряд загальних включаються такі умови:..............
3) Ідеологічні — ступінь розвитку правосвідомості, комплексу моральних і правових уявлень про необхідність законослухняної поведінки, недопустимості вчинення аморальних проступків, які одночасно є протиправними; ідеологічний плюралізм, не нав'язування державою ідеології, а турбота про правове навчання, виховання, правову культуру............
 
Висновок
Таким чином, законність  це комплексне політико-правове явище, що відображає правовий характер організації суспільно-політичного життя, зв’язок між правом і державою. Поняття “законність” характеризує правову дійсність, узяту під кутом зору практичної реалізації права, ідейно-політичних основ правової системи, її зв’язку з основними суспільно-політичними інститутами, з політичним режимом цього суспільства........
 
[1] О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко  Теорія держави і права: Академічний курс – К.: Юрінком Інтер 2006 – 241с.
[2] Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 370 с
[3] Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 139 с.
[4] Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 521 с.
[5] О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко  Теорія держави і права: Академічний курс – К.: Юрінком Інтер 2006 – 243с.
[6] Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 205с.
[7] Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 205с.
 1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. Учебник. СПб.: Питер, 2003. - 576 с.
 2. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 206 с
 3. Безимян А. Теорія держави і права, Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 4. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – 528 с.
 5. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 6. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс – К.: Юрінком Інтер 2006 – 317с.
 7. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247с.
 8. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 9. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 10. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб. / А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В., Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003 - 368 с
 11. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. 0-28 В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 520с.
 12. Теория государства и права: Учебник. Матузов Н.И., Малько А.В. М. :Юристъ, 2004. - 512 с.
 13. Мельник В., Шурута М. Основні шляхи зміцнення законності і правопорядку в Україні // Право України. - № 5, - 2009. - с. 158-164
 14. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
 15. Скакун О. Ф. Теорія права і держави. 3-тє видання. Підручник. – Харків: Консум, 2004. – 654 с.
 16. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 584 с.

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук